0
22.03 2024
Figur 1. Pasient med nekrotiserende fasciitt forårsaket av S. pyogenes. Typiske hudforandringer ved nekrotiserende fasciitt er raskt progredierende rubor med diffus avgrensning. Kirurgi med ­fjerning av affisert vev er nødvendig for kurasjon.

Streptococcus pyogenes forårsaker et bredt spekter av sykdomsmanifestasjoner, hvorav nekrotiserende bløtvevsinfeksjon er den mest fryktede. En sterk økning i antall alvorlige S. pyogenes-infeksjoner har blitt rapportert fra hele Europa siste året,… [Les mer]

0
22.03 2024
Figur 1. Seks steg til samval. Samvalgssenteret, UNN.

Samval har i fleire år vore det rådande idealet for kliniske avgjersler, og er også eit læringsmål for legar i spesialisering. Likevel kan det vere vanskeleg å få til i… [Les mer]

0
22.03 2024

Demens er den sterkeste risikofaktoren for å utvikle delirium ved akutt sykdom eller skade. Da symptomer på delirium og demens er delvis overlappende, kan delirium være krevende å diagnostisere ved… [Les mer]

0
22.03 2024
Figur 1. Kreftcellens resistens mot medikamentell behandling og dermed progresjon av kreftsykdom. Tradisjonelt har man regnet at behandlingsresistens kan oppstå på grunn av ulike mekanismer i kreft­celler. Disse mekanismene inkluderer (1) suboptimalt cellulært opptak av medikamentet; (2) økt eliminasjon blant annet ved ulike utpumpingsmekanismer; (3) ­mutasjon av medikamentets molekylære angreps­punkt i cellen og dermed redusert følsomhet for medikamentet; (4) endret nivå av et terapeutisk målmolekyl eller signalmolekyl ­påvirker dets biologiske betydning og dermed effekten av medikamentell whemming; (5) økt kapasitet for reparasjon av medikament­utløst DNA-skade; eller (6) økt overlevelses­evne for cellene ved at man i utgangspunktet har en overvekt av proapoptotiske mekanismer (rosa farge) i kreft­cellen. Blant de vanlige mekanismene/markørene for økt resistens ved AML er mekanisme 6. Man kan da i utgangspunktet ha ­genetiske avvik (i) enten i selve intracellulære signalprotein (ii) eller i molekyl som endrer genavlesning og dermed gir økt nivå av visse antiapoptotiske (rosa) i forhold til antiapoptotiske (­fiolett) proteiner. I begge tilfellene blir sluttresultatet en generelt økt overlevelsesevne for AML cellen når den blir utsatt for skade eller stress i form av leukemibehandling (figur tilpasset fra Medikamenter mot kreft Cytostatikaboken, 9. utgave 2023).

Molekylært målrettet kreftbehandling benyttes i økende grad  og denne praksisen kan nødvendiggjøre fornyet gjennomgang av prognostiske faktorer. Denne artikkelen omtaler noen erfaringer ved akutt myelogen leukemi Øystein Bruserud, MD PhD,… [Les mer]

0
22.03 2024
Morten Mowe på Beitostølen

Med fylte 70 år går Morten Mowe av som klinikkleder for Medisinsk klinikk ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Han har mange års ledererfaring innen OUS, herunder Aker Universitetssykehus, og er spesialist… [Les mer]

0
22.03 2024
"Nye antibiotika som oppdages ved hjelp av kunstig ­intelligens", generert med ChatGPT.

Pasient nummer 10 000 har nylig fått røntgenbildet sitt vurdert med kunstig intelligens i Vestre Viken HF. 2600 av disse pasientene har blitt sendt hjem uten å måtte vente i… [Les mer]

0
19.12 2023

Tema i dette nummeret av Indremedisineren er lipider. Norge har tradisjoner innen kolesterolforskningen, og utviklingen har vært stor de siste tiårene. Dette har særlig vist effekter på hjerte- og karsykdom. Vi presenterer… [Les mer]

0
19.12 2023
Figur 1. Virkesteder for ulike LDL-senkende medikamenter

Grunnleggende behandling ved hyperkolesterolemi er livsstilstiltak og statiner, eventuelt i kombinasjon med ezetimib. Nyere kolesterolsenkende medikamenter angriper forskjellige trinn i kolesterolmetabolismen. I fremtiden forventes en mer persontilpasset behandling.  Tone Svilaas,… [Les mer]

0
19.12 2023

Enhet for hjertegenetikk utfører genetisk testing for familiær hyperkolesterolemi (FH) i Norge. Målet vårt er at ingen i Norge skal få tidlig hjertesykdom som enkelt kunne, og burde ha vært,… [Les mer]

« Forrige Innlegg