Sekundærprofylakse etter hjerneslag – kunnskapsgrunnlaget for hvordan forebygge nye vaskulære hendelser

Hege Ihle-Hansen

Hege Ihle-Hansen

Av Hege Ihle-Hansen, overlege Ph.d, Bærum Sykehus

Sekundærprofylakse er behandling som gis for å forebygge nye hjerneslag og andre vaskulære hendelser. Valg av forebyggende behandling baseres på kunnskap om risikofaktorer, etiologisk mekanisme, effekt av forebyggende tiltak og forventet prognose. Behandlingen må skjønnsmessig individualiseres basert på balanse mellom indikasjoner, kontraindikasjoner og potensiell nytte for den enkelte.

Forebyggende behandling ut fra evidens, god utredning og etiologisk diagnostikk

Pasienter med gjennomgått hjerneslag og TIA har økt risiko for ny cerebral hendelse. Nær 25 % av alle hjerneslag er residivslag. Utredning, fortrinnsvis med MR-caput, kartlegging av karrisiko og igangsetting av forebyggende behandling anbefales utført på samme måte ved TIA og hjerneslag. Målet med forebyggende behandling er å hindre både nye slag og andre vaskulære hendelser. Gjennom sykehistorie, klinisk presentasjon og hjerneavbildning, i tillegg til blodprøver og målrettede undersøkelser for eventuelle karotisstenoser og kardiale embolikilder, kan man ofte finne den sannsynlige årsaken til hjerneslaget. Dette gir grunnlaget for den forebyggende behandlingen. I Nasjonale retningslinjer for hjerneslag fra 2010 er kunnskapsgrunnlaget for anbefalt utredning og forebyggende tiltak grundig gjennomgått (Tabell 1) (1).

Ved funn av stumme hjerneinfarkter bør man også vurdere forebyggende tiltak, fordi dette sier noe om grad av karpatologi, men særlig fordi kognitiv svikt oftere utvikles ved gjentatte cerebrale hendelser og kronisk karsykdom (2,3).

Ihle-Hansen.-tabell-1

Intervensjoner mot risikofaktorer krever oppfølging

Nær halvparten av hjerneslagene kan forbygges gjennom god kontroll av modifiserbare risikofaktorer og livsstilsintervensjon (4). Gode råd for egen helseinnsats er en viktig del av sekundærprofylaksen. Høyrisikofaktorer er atrieflimmer og symptomgivende karotisstenose. Modifiserbare risikofaktorer er høyt blodtrykk, røyking, fysisk inaktivitet, overvekt, abdominal fedme, diabetes, høyt kolesterol, høyt alkoholkonsum, ugunstig kosthold, depresjoner og stress. (1, 5, 6). Tilstedeværelse av flere risikofaktorer er assosiert med høyere mortalitet (7, 8).

For optimal forebyggende behandling må man vite den etiologiske mekanismen til hjerneslaget, vurdere den totale risikofaktorprofilen og vite noe om antatt prognose. Hos pasienter med lang forventet levetid er aggressiv kontroll av alle risikofaktorer anbefalt (7). Både medikamentelle intervensjoner og livsstilsendringer krever individualisert motivasjon og oppfølging over tid. Det bør tidlig avklares hvordan denne oppfølgingen skal ivaretas og justeres ut fra oppnådde behandlingsmål.

Den relative risikoreduksjonen ved forebyggende tiltak kjenner vi fra populasjonsstudier, så vurderingen av potensiell nytte for enkeltindivider vil være skjønnsbasert. Ved skrøpelighet, multisykelighet og kortere forventet levealder bør gevinst av forebyggende tiltak vurderes opp mot bivirkninger og komplikasjoner. Ved kort antatt forventet levetid er forebyggende behandling sjeldent indisert (9).

Platehemmere

Platehemmer skal gis etter hjerneinfarkt der det ikke er kardioembolisk kilde med indikasjon for antikoagulasjon (10).  Acetylsalisylsyre (ASA) (Albyl-E®) 75 mg og klopidogrel (Plavix®) 75 mg ansees likeverdige (6). ASA dose høyere enn 75 mg gir ikke bedre beskyttelse, men høyere risiko. Kombinasjonen ASA og dipyridamol (Persantin Retard®) har i enkelte studier viste noe bedre forebyggende effekt, men gir ofte hodepine og er ikke anbefalt som førstevalg for alle slagpasienter (11). Ved behandlingsforsøk med denne kombinasjonen anbefales opptrapping av dipyridamol over to uker. Kombinasjonen ASA og klopidorgrel ga ingen økt beskyttelse men økt blødningsrisiko, og anbefales ikke brukt over lang tid (12). Bruk av ASA og klopidogrel i kortere perioder, kan redusere risiko for residiv (13), og brukes i dag i påvente av karotiskirurgi ved høygradig karotisstenose. Hos pasienter som får residiv på ASA, er det vanlig å bytte til klopidogrel. Genotyping for CYP2C19 anbefales i økende grad for å identifisere personer med redusert kapasitet til å danne aktiv klopidogrel-metabolitt (14).

Det er usikkert når oppstart av platehemmer etter hjerneblødning ansees trygt. Bakenforliggende årsak må både representere liten risiko for ny blødning (f.eks. klipset aneurisme, behandlet hypertensjon, medvirkende traume), i tillegg til at indikasjonen for platehemmer må være god (f.eks. akutt hjerteinfarkt, diabetes med komplikasjoner).

Kombinasjonen av platehemmer og antikoagulasjon har uviss effekt, og gir betydelig økt risiko for blødning. Skal kombinasjonen velges, bør det være god indikasjon for begge deler uavhengig av hverandre og dette må veies opp mot risiko. Kombinasjonen platehemmer og de nye direkte antikoagulajonshemmerene (DOAK) anbefales ikke. Det er heller ikke vist sikker tilleggsbeskyttelse ved å legge platehemmer til Marevan ved antatt kardiale embolier der INR har vært i terapeutisk område, men det er praksis i mange miljøer å gjøre dette over en tre måneders periode.

Antikoagulasjon

Ihle-Hansen.-tabell-2Antikoagulasjon er vanligvis indisert ved kardioembolisk årsak til hjerneinfarkt. Ved akutt hjerteinfarkt med større påvirkning av fremrevegg, redusert EF og risiko for mural trombedannelse, anbefales antikoagulasjon. Pasienter med mekaniske klaffer skal ha antikoagulasjon med Marevan. Ved atrieflimmer reduseres risikoen for iskemiske hjerneslag med rundt 70 % ved bruk av antikoagulasjon, mens ASA gir omtrent 20 % beskyttelse (15). CHA2DS2-VASc-skåre brukes ved atrieflimmer for å identifisere risiko (Tabell 2) (16), og ved skår ≥ 2 anbefales antiokoagulasjonsbehandling. Paroksystisk atrieflimmer antas å gi like stor risiko som permanent atrieflimmer. Det er verdt å merke seg at selv ved vellykket elektrokonvertering eller ablasjon, gjelder CHA2DS2-VASc-skåren for vurdering av risiko.

Da risikoen for både hjerneslag og atrieflimmer øker med alderen, og eldre oftere får mer alvorlige hjerneslag ved atrieflimmer, er forebyggende slagbehandling viktig også i høy alder. Det er i dag ingen øvre aldersgrense for å anbefale antikoagulasjon, men det utfordrer klinikeren i å identifisere eventuelle kontraindikasjoner (17).

Direkte perorale antikoagulasjonsmidler (DOAK) er dabigatran, apixaban, rivaroksaban og edoxaban. Dabigatran, en oral reversibel trombinhemmer, som reduserer risiko for hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer (18). Ved dabigatran dosert 150 mg x 2 oppnås bedre beskyttelse mot cerebrale hendelser sammenlignet med warfarin med samme blødningsrisiko, mens 110 mg x 2 gir lik beskyttelse mot hjerneslag og lavere blødningsrisiko (18). Det har imidlertid betydning hvor godt warfarinbehandlingen er gjennomført.

En norsk Cochraneanalyse viser at bruk av faktor Xa-hemmere (rivaroksaban, apixaban og edoxaban) reduserer antall iskemiske slag signifikant sammenlignet med warfarin hos pasienter med atrieflimmer (19). I tillegg er det noe mindre blødningskomplikasjoner, men her er tallene mindre robuste. Vi har ikke godt nok grunnlag til å gi anbefalinger knyttet til hvilke av faktor Xa-hemmere som gir best forebyggende effekt. Nye nasjonale retningslinjer foreslår nå bruk av DOAK fremfor Marevan hos pasienter med atrieflimmer og tidligere hjerneslag og TIA (20).

Studier av DOAK som forebyggende behandling ved atrieflimmer ,har ikke inkludert pasienter med akutte hjerneslag. Vi mangler derfor data på når det er riktig å initiere DOAK etter et hjerneslag forårsaket av atrieflimmer. Skrøpelige pasienter med kardioembolisk hjerneslag har antatt både høy risiko for blødning i infarktområdet og større sannsynlighet for cerebral angiopati. I påvente av flere studier, antidot og retningslinjer, anbefales oftere Marevan som førstevalg der det er tilleggsindikasjon for ASA, hos skrøpelige pasienter, ved nyresvikt og etter større kardioemboliske slag. Yngre pasienter uten vesentlig andre kompliserende forhold vil kunne få anbefalt oppstart med DOAK rundt 1-2 uker etter slaget, avhengig av risiko for blødning i infarktområdet.

Høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren både ved hjerneinfarkt og hjerneblødning

Høyt blodtrykk er definert som et blodtrykk  ≥140/90 mmHg, mens et normalt blodtrykk er definert som < 120/80 mmHg (21). Reduksjon i blodtrykk er assosiert med redusert risiko for hjerneslag og residiv slag (22, 23).

Retningslinjene anbefaler en individuell reduksjon på >10/5 mm Hg, snarere enn behandling til under en bestemt grense (6). Ved diabetes anbefales enda strengere kontroll av blodtrykket. Den spreke gamle tåler blodtrykksreduksjon godt og oppnår god forebyggende effekt med hensyn til cerebrale hendelser (24). Hos de med alvorlig grad av karsykdom og hos skrøpelige gamle med svekket kognisjon og funksjon, er imidlertid lavere blodtrykk assosiert med økt dødelighet og flere vaskulære hendelser (25, 26). Disse bør også testes for ortostatisme, og døgnkontinuerlig blodtrykksregistering bør brukes oftere siden døgnvariasjonen ofte er større (27).

Ideell tid for initiering av antihypertensiv medikasjon etter hjerneslag er ikke kjent. Behandling av blodtrykk i akuttfasen er assosiert med ugunstig resultat (28). I klinisk praksis anbefales oppstart tidligst fjerde dag etter hjerneslaget, avhengig av slagets alvorlighetsgrad, prognose og lengde av sykehusoppholdet. Ved påvist forhøyede blodtrykksverdier ved utreise bør det lages en konkret plan for når blodtrykket skal kontrolleres, hva som er grense for oppstart av antihypertensiv behandling og hva som er behandlingsmålet.

Hvilke medikamenter som bør velges og i hvilken dose, vurderes ut ifra tilleggsindikasjon, fare for komplikasjoner og toleranse. Nye norske retningslinjer anbefaler generelt ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorantagonister og kalsiumblokkere som førstevalg, der flere medikamenter gjerne kan kombineres (ikke ACE-hemmere og AII-blokkere) (29). Livsstilsintervensjoner anbefalt som ledd i blodtrykkskontroll er vektnedgang, saltrestriksjon, kost rik på frukt og grønt og lite mettet fett, regelmessig fysisk aktivitet og restriksjoner knyttet til alkoholinntak (6).

Kirurgiske intervensjoner i forebyggende slagbehandling

Symptomgivende karotisstenose over 70 % anbefales operert for å forebygge nye embolier (30, 31), mens ved asymptomatiske stenoser anbefales medikamentell intervensjon (32). Trombenadartektormi anbefales fremfor stent (33). Ved intraarterielle stenoser ser det foreløpig ut til at intensiv medikamentell behandling gir bedre forebyggende effekt (34).

Hva som er optimal behandling ved kryptogene slag (der årsaken ikke identifiseres) og påvist åpenstående foramen ovale (PFO), er omdiskutert. Kirurgisk lukking har ikke vist sikker bedre forebyggende effekt enn platehemmer (35).

Ved hjerneslag teller hvert minutt! Jo tidligere en behandling kan startes, desto mindre blir konsekvensene av hjerneslaget! Trykkes med tillatelse. © Kari C. Toverud CMI (sertifisert medisinsk illustratør).

Ved hjerneslag teller hvert minutt! Jo tidligere en behandling kan startes, desto mindre blir konsekvensene av hjerneslaget! Trykkes med tillatelse. © Kari C. Toverud CMI (sertifisert medisinsk illustratør).

Kunnskapsgrunnlaget for andre forebyggende strategier

Framingham-studien viste at en risikofaktor sjelden foreligger alene, og at den enkeltes risiko er knyttet til den totale byrden av risiko (36). Gjennomsnittlig antall risikofaktorer er også vist å øke med pasientens vekt (36).

Kun to studier har vist effekt av statiner i sekundærprofylakse etter hjerneslag, men en gunstig lipidprofil anbefales for å forebygge aterosklerose og andre vaskulære hendelser (37 – 39). I dag anbefales totalkolesterol under 5,0 og en halvering av LDL til verdier ned mot 1,8 – 2,5 mmol/l (6). Behandlingen inkluderer livsstilsendring og kostveiledning. Seponering av statin i akuttfasen av et hjerneslag kan være ugunstig.(40). Eldre og særlig slanke kvinner er mer utsatt for å få statinindusert myopati, så også her kreves godt klinisk skjønn når forebyggende behandling både skal startes og evalueres (41).

Ikke-farmakologisk intervensjon ved modifiserbare risikofaktorer anbefales som ledd i sekundærprofylakse etter cerebrovaskulær sykdom, men styrken i kunnskapsgrunnlaget er lavere (42). Røykekutt anbefales for å forebygge nye cerebrale hendelser. Videre anbefales å tilstrebe en normal vekt med midjemål hos kvinner under 88 cm og hos menn under 102 cm. Hos eldre er imidlertid lav vekt assosiert med økt totalmortalitet, slik at BMI opp mot 28 kg/m2 kan virke gunstig (43). I retningslinjer fra 2006 ble klinikere anbefalt å oppmuntre til vektkontroll gjennom balanse mellom kaloriinntak, fysisk aktivitet og kunnskap om sammenheng (44).  Middelhavskost, rik på frukt, grønt, fisk, hele korn, belgfrukter, nøtter og olivenolje med mindre rødt kjøtt, sukker, salt og mettet fett er assosiert med mindre vaskulær sykdom (45, 46). Ekstra tilskudd av omega-3 er ikke vist å forebygge videre karsykdom ved etablert sykdom (47). Diabetes anbefales godt regulert, og hos diabetikere er god blodtrykkskontroll særlig viktig (6). Tilskudd av TrioBe® ved forhøyet homocystein etter hjerneslag er ikke vist å redusere vaskulære hendelser (48). Østrogentilskudd anbefales seponert (6). Enkeltstudier har vist gunstig effekt av kaffe og sjokolade ved hjerneslag (49). Det er konsensus om og ikke å anbefale høyt inntak av alkohol, mens et lavt inntak kan vurderes (44).

Fysisk aktivitet anbefales minst 30 minutter daglig i moderat intensitet (6). Et individualisert treningsprogram kreves ofte ved nevrologiske utfall. Fysisk aktivitet etter hjerneslag er en viktig del av sekundærprofylaksen, men bidrar også i motorisk rehabilitering, kognitiv rehabilitering, som forebygging av depresjon og for å bygge reserver til aldring.

Kronisk stress, både i relasjoner og i arbeid, er en risikofaktor for hjerneslag (5). Opplevelsen av stress hos den enkelte influeres av graden av affekt, egne mestringsstrategier og støtte fra det sosiale nettverket. Det å mestre stress kan påvirke både livet med følgetilstandene etter et hjerneslag og videre forebyggende behandling.

Konklusjon 

For igangsetting og oppfølging av forebyggende behandling etter hjerneslag, er det viktig med god kartlegging og kunnskap om risikofaktorer, etiologisk mekanisme, preventive tiltak som har vist effekt og forventet prognose. Det krever en god kliniker for å vurdere dette basert på klinisk skjønn til best nytte for den enkelte. Hos yngre anbefales aggressiv kontroll av alle modifiserbare risikofaktorer for å hindre nye slag og død. Hos den skrøpelige er indikasjonene både mindre tydelige og kan oppveies av kontraindikasjoner.

Litteratur:

 1. Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.  Helsedirektoratet; 2010.
 2. Pendlebury ST, Rothwell PM. Prevalence, incidence, and factors associated with pre-stroke and post-stroke dementia: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2009; 8: 1006-18.
 3. Gorelick PB, Scuteri A, Black SE et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2011; 42: 2672-713.
 4. Di LS, Koch G, Diomedi M et al. Stroke prevention: managing modifiable risk factors. Stroke Res Treat 2012; 391538.
 5. O’Donnell MJ, Xavier D, Liu L et al. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet 2010; 376: 112-23.
 6. Furie KL, Kasner SE, Adams RJ et al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke or transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2011; 42: 227-76.
 7. Gjerde G, Naess H. Risk factor burden predicts long-term mortality after cerebral infarction. Acta Neurol Scand 2014; 129: 173-7.
 8. Glader EL, Sjolander M, Eriksson M et al. Persistent use of secondary preventive drugs declines rapidly during the first 2 years after stroke. Stroke 2010; 41: 397-401.
 9. Kristjansson SR, Wyller TB. Avslutning av forebyggende behandling hos eldre. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1726-8.
 10. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002; 324: 71-86.
 11. Vanstreels L, Molenberghs G, Voigt JU. Secondary stroke prevention: misguided by guidelines? Acta Cardiol 2012; 67: 431-8.
 12. Lee M, Saver JL, Hong KS et al. Risk-benefit profile of long-term dual- versus single-antiplatelet therapy among patients with ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2013; 159: 463-70.
 13. Wang Y, Wang Y, Zhao X et al. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2013; 369: 11-9.
 14. Mega JL, Hochholzer W, Frelinger AL et al. Dosing clopidogrel based on CYP2C19 genotype and the effect on platelet reactivity in patients with stable cardiovascular disease. JAMA 2011; 306: 2221-8.
 15. Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007; 146: 857-67.
 16. Odum LE, Cochran KA, Aistrope DS et al. The CHADS(2) versus the new CHA(2) DS(2) -VASc scoring systems for guiding antithrombotic treatment of patients with atrial fibrillation: Review of the literature and recommendations for use. Pharmacotherapy 2012; 32: 285-96.
 17. Weimar C, Weber R, Diener HC. Antithrombotic medication for stroke prevention. Expert Rev Cardiovasc Ther 2009; 7: 1245-54.
 18. Diener HC, Connolly SJ, Ezekowitz MD et al. Dabigatran compared with warfarin in patients with atrial fibrillation and previous transient ischaemic attack or stroke: a subgroup analysis of the RE-LY trial. Lancet Neurol 2010; 9: 1157-63.
 19. Bruins Slot KM, Berge E. Factor Xa inhibitors versus vitamin K antagonists for preventing cerebral or systemic embolism in patients with atrial fibrillation. Cochrane Database Syst Rev 2013;8:CD008980.
 20. Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban. Helsedirektoratet, 2013.
 21. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR et al. The seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003; 289: 2560-72.
 22. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Lancet 2000; 355: 253-9.
 23. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6,105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack. Lancet 2001; 358:1033-41.
 24. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE et al. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008; 358: 1887-98.
 25. Dorresteijn JA, van der Graaf Y, Spiering W et al. Relation between blood pressure and vascular events and mortality in patients with manifest vascular disease: J-curve revisited. Hypertension 2012; 59: 14-21.
 26. Sabayan B, Gussekloo J, de Craen AJ et al. High blood pressure, physical and cognitive function, and risk of stroke in the oldest old: the Leiden 85-plus Study. Stroke 2013; 44: 15-20.
 27. Lipsitz LA. A 91-year-old woman with difficult-to-control hypertension: a clinical review. JAMA 2013; 310: 1274-80.
 28. Sandset EC, Bath PM, Boysen G et al. The angiotensin-receptor blocker candesartan for treatment of acute stroke (SCAST): a randomised, placebo-controlled, double-blind trial. Lancet 2011; 377: 741-50.
 29. Schultz M, Aksnes TA, Hoieggen A et al. Valg av legemidler ved hypertensjon. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1802-3.
 30. MRC European Carotid Surgery Trial: interim results for symptomatic patients with severe (70-99%) or with mild (0-29%) carotid stenosis. European Carotid Surgery Trialists’ Collaborative Group. Lancet 1991; 337: 1235-43.
 31. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. N Engl J Med 1991; 325: 445-53.
 32. Abbott AL. Medical (nonsurgical) intervention alone is now best for prevention of stroke associated with asymptomatic severe carotid stenosis: results of a systematic review and analysis. Stroke 2009; 40: e573-e583.
 33. Rerkasem K, Rothwell PM. Carotid endarterectomy for symptomatic carotid stenosis Cochrane Database Syst Rev 2011: 4.
 34. Derdeyn CP, Chimowitz MI, Lynn MJ et al. Aggressive medical treatment with or without stenting in high-risk patients with intracranial artery stenosis (SAMMPRIS): the final results of a randomised trial. Lancet 2014; 383: 333-41.
 35. Chen L, Luo S, Yan L et al. A systematic review of closure versus medical therapy for preventing recurrent stroke in patients with patent foramen ovale and cryptogenic stroke or transient ischemic attack. J Neurol Sci 2014; 337: 3-7.
 36. Kannel WB, D’Agostino RB, Sullivan L et al. Concept and usefulness of cardiovascular risk profiles. Am Heart J 2004; 148: 16-26.
 37. Amarenco P, Goldstein LB, Szarek M et al. Effects of intense low-density lipoprotein cholesterol reduction in patients with stroke or transient ischemic attack: the Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) trial. Stroke 2007; 38: 3198-204.
 38. Collins R, Armitage J, Parish S, et al. Effects of cholesterol-lowering with simvastatin on stroke and other major vascular events in 20536 people with cerebrovascular disease or other high-risk conditions. Lancet 2004; 363: 757-67.
 39. Amarenco P, Labreuche J. Lipid management in the prevention of stroke: review and updated meta-analysis of statins for stroke prevention. Lancet Neurol 2009; 8: 453-63.
 40. Colivicchi F, Bassi A, Santini M et al. Discontinuation of statin therapy and clinical outcome after ischemic stroke. Stroke 2007; 38: 2652-7.
 41. Sathasivam S, Lecky B. Statin induced myopathy. BMJ 2008;337:a2286.
 42. Mackay-Lyons M, Thornton M, Ruggles T et al. Non-pharmacological interventions for preventing secondary vascular events after stroke or transient ischemic attack. Cochrane Database Syst Rev 2013;3:CD008656.
 43. Gulsvik AK, Thelle DS, Mowe M et al. Increased mortality in the slim elderly: a 42 years follow-up study in a general population. Eur J Epidemiol 2009; 24: 683-90.
 44. Sacco RL, Adams R, Albers G et al. Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack: a statement for healthcare professionals. Stroke 2006; 37: 577-617.
 45. Estruch R, Ros E, Martinez-Gonzalez MA. Mediterranean diet for primary prevention of cardiovascular disease. N Engl J Med 2013; 369: 676-7.
 46. Lichtenstein AH, Appel LJ, Brands M et al et al. Summary of American Heart Association Diet and Lifestyle Recommendations revision 2006. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2006; 26: 2186-91.
 47. Kwak SM, Myung SK, Lee YJ et al. Efficacy of omega-3 fatty acid supplements (eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) in the secondary prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Arch Intern Med 2012; 172: 686-94.
 48. B vitamins in patients with recent transient ischaemic attack or stroke in the VITAmins TO Prevent Stroke (VITATOPS) trial: a randomised, double-blind, parallel, placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2010; 9: 855-65.
 49. Larsson SC. Coffee, tea, and cocoa and risk of stroke. Stroke 2014; 45: 309-14.
Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no