Dag 1 – Nytt fra grenspesialitetene ved Høstmøtet 2015

NIF_100_logoAv Ole Kristian H Furulund, redaksjonen.

Første dag av Høstmøtet til Norsk Indremedisinsk Forening (NIF) fant sted 5. november 2015 og var viet til Nytt fra grenspesialitene. Det var interessante foredrag fra infeksjonsmedisin, gastroenterologi, kardiologi, hematologi, endokrinologi, lungemedisin og geriatri. Temaene dreide som alt fra nye medikamenter mot hepatitt C til ablasjonsbehandling ved ventrikkeltachycardy og bronkial termoplastikk og moderne behandling av astma. Årsmøte for NIF ble også avholdt denne dagen. Her følger en rapport fra møtet.

Ole Kristian H. Furulund

Ole Kristian H. Furulund.

Refererte foredrag er basert på egne notater og hukommelse, og det tas forbehold om eventuelle feil.

Infeksjonsmedisin

Professor Olav Dalgard fra Akershus Universitetssykehus (Ahus) holdt et interessant foredrag om de nye direktvirkende medikamentene som har kommet mot hepatitt C (proteasehemmere, nukleosidanaloge polymerase-hemmere, non-nukleosid-analoge polymerasehemmere og NS5A-hemmere). Behandlingen fører til antall virusfrie etter behandling er kommet opp i 95 – 100 %, og at behandlingen er forbundet med mindre bivirkninger og kortere behandlingstid for de med genotype 1. Han pekte samtidig på at flere av de nye medisinene er dyre (særlig de for HCV genotype 3), og at hepatitt C er relativt vanlig blant rusmisbrukere. For å kunne behandle sistnevnte gruppe, er det viktig med diagnostikk av pasienter utenfor sykehus på gateplan gjennom spyttprøver/kapillærprøver/bruk av fibroscan samt oppfølging ved infeksjonsmedisiner/gastroenterolog og direkte observert behandling (DOT).

Michael Bretthauer engasjerte de fremmøte gjennom sitt foredrag og ved bruk av mentometer.

Michael Bretthauer engasjerte de fremmøte gjennom sitt foredrag og ved bruk av mentometer.

Gastroenterologi

Professor Michael Bretthauer holdt et tankevekkende foredrag om screening for kolorektal kreft i Norge. Han understreket at screening bare er nyttig og effektivt om bestemte betingelser er oppfylt. Han viste til forskjell mellom forebyggende screening og screening for tidlig deteksjon av kreft. Han aktiviserte alle fremmøte ved bruk av mentometer, og påpekte at i screening, er overlevelse en ubrukelig parameter, da det gir ”lead time bias”, men at mortalitetsrate er akseptabelt å bruke.

Bretthauer engasjerte også til flere spørsmål etter foredraget.

Spørsmål fra salen til foredragsholder.

Spørsmål fra salen til foredragsholder.

Kardiologi

Overlege Ole Rossvoll fra St. Olavs hospital holdt et imponerende foredrag om ablasjonsbehandling ved ventrikkeltachycardy (VT). Han viste en rekke bilder som til fulle demonstrerte hvor avansert kardiologisk arytmidiagnostikk og -behandling av VT har blitt de senere år, for å finne et evt VT-arytmifokus som kan behandles gjennom ablasjon. Det var flere med meg, som syntes det var fascinerende å få et lite innblikk i denne, høyteknologiske delen av kardiologien.

Ole Rossvold imponerte mange med sitt ”high-tech” kardiologiske foredrag.

Ole Rossvold imponerte mange med sitt ”high-tech” kardiologiske foredrag.

Hematologi

Overlege Fredrik Hellem Schjesvold fra Vestre Viken HF, klinikk Bærum, gjennomgikk alle de nye medisinene som har kommet, og de som er under utvikling og utprøving (jfr hans artikkel
i dette nummer). Det var interessant å se hvilken utvikling det har vært innen behandling av denne gruppen pasienter i løpet av den senere tid.

Fredrik Hellem Schjesvold ga en fin oversikt over nye medikamentalternativer ved myelomatose.

Fredrik Hellem Schjesvold ga en fin oversikt over nye medikamentalternativer ved myelomatose.

Årsmøte i Norsk Indremedisinsk Forening (NIF)

Leder av NIF, Hanne Thürmer, ledet årsmøtet på sin sedvanlige og gode måte.

Leder av NIF, Hanne Thürmer, ledet årsmøtet på sin sedvanlige og gode måte.

Leder Hanne Thürmer gikk igjennom styret sine aktiviteter i løpet av det siste året. Hun pekte særlig på det arbeidet som nå pågår i forhold til utredning av akuttmedisin som egen spesialitet og hvordan NIF har arbeidet i forhold til dette. Det ble også lagt frem et forslag til resolusjon for årsmøtet, som ble vedtatt med noen endringer etter en kort diskusjon (jfr Hanne Thürmers leder). Leder la også frem forslag til endringer av vedtektene til NIF, som ble vedtatt uten innsigelser.

Kasserer Steinar Madsen gikk gjennom regnskapet, og la frem et positivt regnskap og budsjett før han gikk av som styremedlem i NIF etter mangeårig innsats i styret til NIF.

Leder av Spesialitetskomiteen i indremedisin, overlege Per Mathisen ved OUS, Rikshospitalet, gikk igjennom spesialitetskomiteens arbeid det siste året.

Videre var det presentasjon av Norske Yngre Indremedisinere (NYI) og Indremedisineren. Forslag til budsjett for neste år ble vedtatt og nytt styre valgt ved akklamasjon.

Endokrinologi

Leder av Spesialistkomiteen i indremedisin, Per Mathisen, gjennomgikk komiteens arbeid siste år.

Leder av Spesialistkomiteen i indremedisin, Per Mathisen, gjennomgikk komiteens arbeid siste år.

Overlege Marianne Aardal Grytaas fra Haukeland Universitetssykehus (HUS), holdt et interessant foredrag om primær hyperaldosteronisme (PHA), og stilte spørsmål hvorvidt det er vanligere enn vi tror. Hun tok for seg historien til den pasienten som først ble beskrevet å ha PHA, og hva som burde vekke mistanke om det kan foreligge primær hyperaldosteronisme, forekomsten av PHA, og hvordan screene og utrede pasienter med mistanke om PHA.

Lungemedisin

Overlege Birger N. Lærum fra Haukeland Universitetssykehus (HUS), holdt et tankevekkende foredrag om moderne behandlingsformer for alvorlig og refraktær astma. Her pekte han på tre nye former for biologisk behandling med monoklonale antistoffer (omalizumab, mepolizumab og lebrikizumab) som åpnet opp for ”skreddersydd” behandling for pasienter med alvorlig astma. Videre gjennomgikk han hvordan oppvarming av bronkiene gjennom bronkial termoplastikk foregikk, og at dette kunne være et aktuelt behandlingsalternativ for pasienter med refraktær astma.

Foredrag i geriatri

Lege i spesialisering i geriatri og ph.d-stipendiat Guri Hagberg fra Vestre Viken HF, klinikk Bærum og ph.d-stipdendiat Elisabeth Skaar ved Universitetet i Bergen, holdt et spennende foredrag med tittelen Kardiologi + Geriatri = sant.

Det ble vist til at forekomsten av aortastenose økte med økende alder, og at kateterbasert klaffebehandling (TAVI), gjør det mulig å behandle langt flere eldre pasienter, som tidligere ville vært inoperable. Innsetting av tradisjonelle ventiler ble vurdert som et for stort inngrep for pasientene. Betydningen av bred geriatrisk vurdering, og et tverrfaglig sammensatt hjerteteam inkludert geriater, ble fremhevet som viktig for å finne frem til hvilke pasienter som ville kunne profitere best på TAVI.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no