Akuttfunksjon på lokalsykehus – fortsatt behov for kirurgisk akuttberedskap!

Thurmer_portrettbilde

Hanne Thürmer

Hanne Thürmer, leder Nif

Høsten 2015 har Norsk indremedisinsk forening (NIF) vært på den rikspolitiske arena med tallrike besøk i Legenes hus og på Stortinget. Den engasjerte indremedisiner har fått med seg debatten om akuttsykehus og akuttfunksjoner. Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld. st. 11 (2015-2016) gir Stortinget en mulighet til å etablere en helhetlig politikk for spesialist­helsetjenesten. Initiativet ønskes velkommen da det i mange år har vært for stor avstand mellom Storting og tjenestene!

I Nasjonal helse – og sykehusplan loves en veileder for hvordan helseforetakene lager utviklingsplaner. Hittil har helseforetakene flyttet, endret, lagt ned og etablert tilbud uten dialog og avklaring med fastlegene eller lokale politiske myndigheter. Kommunale helsetjenester påvirkes av slike endringer, og en mal som sikrer lokal forankring av utviklingsplaner er viktig. Norske indremedisinere landet rundt samarbeider med fastleger og kommunehelsetjenester, og vi ser behovet for helhetlige planer.

For NIF er det viktig at Stortinget holder blikket på helheten når man diskuterer sykehus- og spesialisttilbud. Som leder av NIF har jeg spesielt vært bekymret over følgende momenter i Nasjonal helse- og sykehusplan:

  1. Akuttkirurgi behandles løsrevet fra sykehuset som helhet og sykehusets funksjon i sine lokalsamfunn
  2. Ny spesialitet i mottakene etableres uten sammenheng med de store vaktbærende spesialiteter og uten felles vaktkompetanse med noen eksisterende spesialitet.

Akuttkirurgi:

Akuttkirurgi på lokalsykehus er en del av en samlet akuttfunksjon. Små lokalsykehus ligger i områder hvor også legevaktene er spredt, i områder der kommunehelsetjenesten har få leger, og hvor det ikke er private spesialister. Fagmiljøene er små, og alle er viktige for den felles kompetansen. Det å fjerne akuttkirurgisk kompetanse påvirker helheten, og pasientene får et dårligere tilbud. Når det ikke lenger er akuttkirurgisk vakt, vil mange indremedisinske pasienter heller ikke tas i mot lokalt. Antall operasjoner er ikke avgjørende, men antall pasienter som diagnostiseres, vurderes, stabiliseres, startbehandles og følges opp etter operasjon på større sykehus. Kirurgene inngår i et fagmiljø med de andre spesialitetene, med turnusleger og med fastleger lokalt. Det er ikke likegyldig for indremedisinske vaktlag om det er kirurgisk vurderingskompetanse tilgjengelig eller ikke!

Allerede i dag er det klar oppgavefordeling mellom sykehusene, innen både kirurgi og indremedisin. Lokalsykehus uten akuttkirurgi bør ikke kalles sykehus. De lokalsykehus som fortsatt består har overlevd mange nedleggelsesrunder, de er levedyktige og kan fortsatt tilføres oppgaver i samarbeid med sitt hovedsykehus. I Nasjonal helse- og sykehusplan er dette godt beskrevet (avsnitt 5.6).

Ny spesialitet i mottak:

NIF er svært bekymret over at Regjeringen i sin nasjonale helse- og sykehusplan så detaljert beskriver en ny spesialitet uten å sette denne inn i den store omorganiseringen av all spesialistutdanning. En forsering av en enkelt spesialitet, vil ikke komme norske pasienter eller norske akuttmottak til gode. En ny spesialitet må sees i sammenheng med de nye felles kravene til vaktkompetanse innen kirurgi og medisin. Da bør etablering av denne spesialiteten samordnes med det store fellesløpet for de andre spesialistutdanningene.

Lokalsykehus landet rundt er kompetansemiljøer og ressursbaser for sine lokalbefolkninger. Det er mange lokalsykehus som har stabile, faste ansatte, rekrutterer godt, utdanner leger og spesialsykepleiere samt veileder 1. linjetjenesten. Slike lokalsykehus bør Legeforeningen hegne om, ikke undergrave eksistensen til. Da må oppgaver deles og desentraliseres, og lokalsykehusene inngå i et nettverk og en sammenheng med sitt «store sykehus». Det er ikke bare de store operasjoner som teller, men utredning før operasjon og etterbehandling og rehabilitering etter operasjon.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no