Slagbehandling 2019 – indremedisinere er viktige

Bent Indredavik, professor i hjerneslagsykdommer NTNU, Avdelingssjef, Avdeling for hjerneslag (Midtnorsk slagsenter) St Olavs Hospital, Faglig leder Norsk hjerneslagregister

Behandling ved akutt hjerneslag har gjennomgått en rivende utvikling i de senere år. Ettersom indremedisinere står for en vesentlig del av akutt slagbehandling i Norge, er det viktig at norske indremedisinere følger med på utviklingen og er oppdaterte, slik at de fortsatt kan tilby god behandling ved akutt hjerneslag. I denne artikkelen presenteres noen av de endringer som har skjedd det siste 10 året når det gjelder hjerneslag og hjerneslagbehandling.

Hvor mange og hvem får hjerneslag i Norge i dag?

Aktuelle tall fra basisregisteret over hjerte- og karsykdom viser at om lag 11000 personer innlegges i sykehus med akutt hjerneslag årlig. 45 % er kvinner, og 85 % av hjerneslagene er hjerneinfarkt (1).

Hjerneslag er fortsatt en av våre store og alvorlige folke­sykdommer, men registerdata tyder på at insidensen har vært noe avtagende i de senere år (1). Alder er fortsatt den sterkeste risikofaktor: I dag er 2 av 3 pasienter som rammes av hjerneslag over 70 år, og 1 av 4 over 85 år. Derfor vil antall hjerneslag trolig stige når de store etterkrigskull kommer opp i «slagrisiko-alder» (2). Det er også ­årsaken til at det er viktig at leger som skal behandle hjerneslag har god kompetanse når det gjelder de eldre aldersgrupper og deres komorbiditet. Her har indre­medisinere, og i enda større grad geriatere, en kompetanse som gjør dem til verdifulle bidrags­ytere både ved akutt slagbehandling og i sekundær forebygging.

Risikoprofilen for slagrammede har endret seg lite det siste 10-året, bortsett fra at røyking avtar og atrieflimmer øker litt, sannsynligvis pga. mer fokus på å oppdage paroksystisk atrieflimmer. 4 av 5 slagpasienter har en eller flere av ­følgende risikofaktorer: Høyt blodtrykk, hyper­kolesterolemi eller statin­behandling, atrieflimmer, røyking, eller diabetes (2). Dette er indremedisinske ­tilstander, og indremedisinerens rolle både i primær og sekundærprofylakse ved hjerneslag er godt dokumentert og anerkjent, eventuelt i samarbeid med fastlegen.

Er prognosen ved hjerneslag endret?

Prognosen ved slagpasienter har bedret seg dramatisk i de senere år med 25 % reduksjon i dødelighet fra 2012-2016. (1). Norge er nå det land hvor en slagrammet har størst sjanse til å overleve etter et akutt hjerneslag (2, 3). Tre måneder etter slaget er over 75 % av de som overlever selvstendige i daglige gjøremål. Ettersom hjerneslag har vært en dominerende årsak til alvorlig funksjonshemning, er dette svært gledelige resultater (2).

Årsakene til bedret overlevelse og funksjonsnivå er ikke tilstrekkelig klarlagt, men noe av forklaringen kan være at hjerneslagene er mindre alvorlige nå enn tidligere. Figur 1 viser alvorligheten av slagsymptomer ved innkomst i norske sykehus i 2017 ­bedømt ut fra den anbefalte slag­skala National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (2). To av tre pasienter med akutt hjerneslag har NIHSS skår 0-5, som vanligvis ­klassifiseres som lette slag­symptomer (2)

Figur 1. Andel pasienter etter ulik grad av NIHSS-skår ved sykehusinnleggelse

Noe av endringen mot lettere slag og bedre prognose kan trolig tilskrives bedre primær profylakse og kontroll med risikofaktorer i befolkningen. Det er imidlertid holdepunkter for at også bedre akutt behandling, og bedre oppfølging etter akuttfasen, har betydning. En presentasjon av de endringer i akutt behandling og sekundær profylakse som har skjedd i de seinere årene er derfor berettiget. Noen aktuelle endringer i de senere år er også oppført i tabell 1.

Slagbehandling 2019

Våre helsemyndigheter har definert klare normgivende anbefalinger for slagbehandlingen i Norge, blant ­annet gjennom Den reviderte ­nasjonale retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag fra 2017 (4), Pakkeforløp hjerneslag fra 2018 (5) og nasjonale kvalitets­indikatorer.

Dette, sammen med Norsk hjerneslag­register, som registrerer hva som gjøres, representerer viktige verktøy for å kartlegge kvalitet og identifisere uønsket variasjon og forbedringsområder.

Prehospital fase

Helsedirektoratet har investert store midler i informasjonskampanjen «Prate- Smile – Løfte» for å øke befolkningens kjennskap til akutte slagsymptomer og betydningen av å ringe 113. 80 % av befolkningen ­kjenner nå til de vanligste slag­symptomer, og nær 50 % av ­pasienter med akutt hjerneinfarkt innlegges innen 4 timer etter symptomdebut, som er raskere enn i noe annet nordisk land (2). I tillegg har nesten alle sykehus etablert trombolyse-alarm og trombolyseteam, som sikrer rask logistikk i akuttmottaket slik retningslinjene anbefaler.

Behandling i sykehus – ­slagenheter

Slagbehandling i sykehus skal organi­seres i egne enheter – slag­enheter, og dette er i løpet av det siste 10-året implementert godt i Norge. 94 % av pasienter med akutt hjerneslag behandles nå i slagenhet – en høyere andel enn i noe annet land (2). 45 av de 49 sykehus som behandler akutt hjerneslag, har slagenhet, og i 34 av disse sykehusene er akutt slag­behandling organisert i indre­medisinske eller geriatriske avdelinger (2). Dette viser den store betydningen de indremedisinske fagområder har i akutt slag­behandling.

Slagenhetsbehandling er fortsatt det eneste behandlingstiltak som er dokumentert at kan redusere dødelighet ved akutt hjerneslag og bidrar derfor til vår gode overlevelse ved hjerneslag (6).

Hva som bør inngå i slagenhets­behandling er godt dokumentert og gjelder fortsatt, men vi bør i dag ha enda mer fokus på den hyper­akutte fase (6,7). Det pågår derfor en diskusjon om ­monitoreringen av sirkulasjon, respirasjon og fysiologiske homeostase bør være mer kontinuerlig, som ved f.eks. akutt hjerteinfarkt, eller om intermitterende monitorering er tilstrekkelig (7, 8). Utviklingen synes å gå i retning av mer kontinuerlig monitorering det første døgnet da dette trolig kan redusere enkelte komplikasjoner (8). Her trenger mange slagenheter i Norge en opprustning. Mer monitor­ering vil også kreve indremedisinsk ekspertise som er vant til denne type overvåkning. Det har også vært et diskusjonstema om slagenheter ved mindre sykehus oppnår like gode resulter som ved store, og dagens kunnskapsgrunnlag tyder på likeverdige behandlingsresultater (9). Ett tredje diskusjonstema er hvor tidlig og hvor intensiv mobilisering og trening bør være de første 12-48 timer etter debut av slaget. En stor randomisert studie (AVERT) (10,11) viste en negativ effekt av for intensiv trening i det første døgnet, samtidig som lite aktivitet og sengeleie også er negativt for slagrammede (7,12). Den optimale balansen er foreløpig ikke funnet, men forskning pågår.

Reperfusjonsbehandling

Trombolyse ved akutt hjerneinfarkt ble godkjent i Norge i 2003 og er en effektiv behandling ved hjerneinfarkt, hvis behandlingsstart skjer innen 4,5 timer fra symptomdebut og størst effekt innen 3 timer (13). Det er ­publisert enkelte resultater som kan tyde på at noen få pasienter kan ha effekt utenfor dette tidsrom, men hvor stor andel er uavklart. ­Alteplase er foreløpig eneste godkjente medika­ment, tidligere aldersgrense på 80 år er nå opphevet og i Norge får nå ca. 20 % av pasienter med akutt hjerneinfarkt trombolyse (2), noe som er den høyeste trombolyse­andel i Europa. Det hersker usikkerhet om nytten av trombolyse ved meget lette slagsymptomer, der trombolyse ikke er dokumentert å påvirke selvhjulpenhet, men muligens kan redusere graden av lettere nevrologiske utfall (13). Det er i Norge ingen enighet om indikasjonsstilling for trombolyse ved lette slag. Ved noen sykehus får 80 % av pasienter som innkommer innen tidsvinduet med lette slag (NIHSS 0-5) trombolyse – ved andre kun 8 %. En slik variasjon er uholdbar, og særlig når 5-6 % av disse pasientene også får symptomgivende hjerneblødning (2). Hva som er den riktige indikasjonsstilling for trombolyse ved lette slag er imidlertid foreløpig ikke kjent.

Trombektomi. Den nyeste form for reperfusjon, eller rekanalisering, er endovaskulær kateterbasert ­behandling, trombektomi, som ble godkjent i Norge i 2017 (14). Meta-analyser viser en klar effekt av trombektomi på pasienter med ­alvorlige slag­symptomer og med samtidig påvisning av en blodpropp i en av de store arterier precerebralt eller intracerebralt (14, 15). Dokumentasjonen bygger på behandlingsstart innen 6 timer for pasienter med meget alvorlige symptomer, median NIHSS-skår 17, og få pasienter som hadde NIHSS < 10 (15). Etterhvert har indikasjonene for trombektomi beveget seg ned mot de mer moderate slag. American Heart Association anbefaler nå, på noe usikkert grunnlag, at intervensjon bør vurderes ved NIHSS >6 (16). I øyeblikket er det ca. 350 pasienter, eller knapt 5 % av hjerneinfarkter, som blir behandlet med trombektomi i Norge. Da de fleste pasienter har lette slagsymptomer og ingen okklusjoner i store kar, så vil trombektomi i overskuelig framtid være en aktuell behandling bare for en liten andel slagpasienter og får neppe samme omfang som intervensjoner i koronar kretsløpet. Men for pasienter med okklusjon i en stor åre og alvorlige slagsymptomer er dette en meget effektiv behandling. Dagens kunnskapsgrunnlag tyder på at trombolyse forut for trombektomi er gunstig, hvis ikke kontraindikasjoner. Av og til, vil initial trombolyse også gjøre trombektomi unødvendig.

Noen få pasienter (usikkert hvor stor andel) kan synes også å ha nytte av trombektomi ved symptomer som har vedvart over 6 timer (17, 18). For å kunne dokumentere effekt av trombektomi i denne pasientgruppen, trengs en seleksjon av pasientene ut fra avansert bildediagnostikk – det vanligste er CT perfusjon, alternativt MR. Slike undersøkelser kan gi informasjon om det fortsatt er områder med reversibel iskemi (penumbrasoner) som eventuelt kan reddes. Helsedirektoratet arbeider i øyeblikket med nye retningslinjer for trombektomi ved utvidet tidsvindu.

Sentralisering versus ­desentralisering

Trombolyse bør gis så raskt som mulig. Vår desentraliserte slag- og slagenhetsbehandling har vært en stor suksessfaktor og bør fortsatt være hovedregelen for akutt slagbehandling, slik at tidlig trombolyse sikres. Ved trombektomi kreves imidlertid høyspesialisert ekspertise i slags­entere som foreløpig bare er tilgengelig ved 5 universitets­klinikker. Ut fra pasientvolum er det ikke grunnlag for flere trombektomi­sentere, men avstander og geografi gjør det nødvendig med noen flere, og dette er under planlegging. ­Behandling med trombektomi fordrer et nært samarbeid mellom lokale sykehus/slagenheter og trombektomi­sentere. «Drip and Ship», som betyr at trombolyse starter ved lokalsykehus og pasienten så transporteres under pågående infusjon til nærmeste trombektomisenter, vil i store deler av Norge være en god organisering. I de tettest befolkede områder kan en prehospital triagering være aktuelt å vurdere, men ved endringer fra dagens desentraliserte modell med kort tid til trombolyse, bør trombolyse tider monitoreres nøye, slik at vi ikke påfører mange pasienter forsinkelse for å oppnå raskere behandling for de få.

I trombektomisentere bør høy slagkompetanse samles, og et nært samarbeid mellom slagleger med bakgrunn fra indremedisin/geriatri, nevrologi og intervensjonsradiologer og annet personell vil ha forutsetninger for å skape gode slagsentere. En slik modell er blant annet utviklet ved St. Olavs hospital hvor disse spesialister arbeider nært sammen for rask utredning og indikasjonsstilling – i nært samarbeid med de 6 lokalsykehus i vår region.

Sekundærprofylakse

Sekundærprofylakse har som mål å forebygge nye hjerneslag og andre vaskulære hendelser. Kunnskapen om risikofaktorer og årsak til hjerneslag, samt effekt av forebyggende tiltak og forventet prognose, er grunnlaget for valg av forebyggende behandlingstiltak. Leger som behandler slagpasienter trenger derfor høy kompetanse når det gjelder utredning og oppdatert kunnskap om hvordan resultater av utredningen skal benyttes for optimal beskyttelse mot nye vaskulære hendelser Den viktigste sekundærprofylaktiske nyhet her er de direkte orale antikoagulasjonsmidler (DOAK), som gradvis nå erstatter warfarin hos pasienter med hjerneinfarkter og atrieflimmer da 75 % av de som antikoaguleres nå bruker DOAC. Nesten alle pasienter med hjerneinfarkter uten atrieflimmer får platehemmende behandling der klopidogrel øker mye og nå gis til 47 %, acetylsalisylsyre (ASA) som monoterapi benyttes hos 37 % og 26 % får kombinasjonen ASA/dipyridamol. Acetylsalisylssyre (ASA) er fortsatt mest benyttet hos over 50 %. I de første uker etter et hjerneinfarkt er nylig også kommet dokumentasjon på at kombinert bruk av ASA og klopidogrel kan være nyttig i sekundær profylakse etter små hjerneinfarkt (NIHSS 0-3) eller transitorisk iskemiske anfall(19)

En annen markert endring er en sterk økning i statinbehandling etter hjerneinfarkt. I 2017 fikk 87 % av ­pasienter under 80 år med hjerneinfarkt behandling med statin i sekundær profylakse(2).

Pakkeforløp hjerneslag

Hjerneslag er både en akutt sykdom og en kronisk sykdom, og det trengs en helhetlig og godt koordinert behandlingskjede. Her vil det nye Pakkeforløp hjerneslag (5) bli viktig, og slagenhetene har en sentral oppgave både i akuttfasen (fase 1) og under resten av sykehusoppholdet (fase 2), for å velge hvilket pasientforløp som er til mest nytte for den enkelte pasient etter sykehustiden, samt tilby adekvat etterkontroll.

Oppsummering

Hjerneslagsykdommene er i endring mot mindre alvorlige symptomer, samtidig som stadig bedre behandlings­tiltak og -tilbud utvikles.

Behandling av slagpasienter fordrer bred indremedisinsk kompetanse, og mer komplekst vil det trolig bli i fremtiden. Symptomene ved hjerneslag er nevrologiske, men årsakene, risiko­faktorene og mange av komplikasjon­ene er indre­medisinske, og det er den geriatriske pasient som først og fremst rammes. Behandlingstiltakene er i grenseland mellom nevrologi og indremedisin. Ingen av dagens legespesialiteter tilfredsstiller kravene til «god slaglege», så for å kunne tilby god behandling kreves det at aktuelle leger tilegner seg mer kompetanse. De nye spesialistreglene har klare og økte krav til «slagkompetanse» både for indremedisin og geriatri. Geriatri-spesialitetens krav ligger på samme nivå som for nevrologi. Norges geografi, befolknings- og sykehusstruktur tilsier at vi fortsatt bør bygge på desentralisert slagomsorg, som til nå har vært en suksess og bidratt til at vi har en av de beste, muligens den aller beste, slagomsorgen i Europa.

Figur 2. viser måloppnåelse på viktige kvalitetsindikatorer for slagbehandling og det er få land som kan matche vår måloppnåelse.

Figur 2: De 9 kliniske kvalitetsindikatorer for slagbehandling som monitoreres via Norsk hjerne­slagregister hvorav 7 er nasjonale indikatorer for helsetjenesten i Norge. I tillegg 2 indikatorer nr 1 og nr 11 som viser for dekningsgrad i forhold til Norsk pasientregister. Resultater for 2016 og 2017. Ref: Årsrapport Norsk hjerneslagregister 2017

Den høye måloppnåelsen betyr at indremedisinere og geriatere har bidratt til høy kvalitet og fortsatt bør være helt sentrale i de legetjenester som skal tilbys slagrammede.

Framtidige utfordringer for ­indre­medisinere.

 • For et godt initialt pasientforløp, vil slagenheter i overskuelig ­fremtid være basis i organiseringen av slagpasienters behandlingskjede, og ettersom indremedisinere driver de fleste slagenheter er det avgjørende at indremedisinere med ansvar for disse slagenheter har den nødvendige kompetanse og stadig er oppdatert når det gjelder diagnostikk, utredning, behandling, sekundære fore­bygging og tidlig rehabilitering
 • Slagenheter synes å fungere like godt enten de er organisert i en indremedisinsk, nevrologisk eller geriatrisk avdeling hvis retningslinjer følges og den nødvendige kompetanse hos leger og annet helsepersonell er tilstede(6) sammen med en adekvat basis bemanning(7).
 • Moderne slagbehandling krever dedikerte leger og selv om en god del indremedisinske slagenheter ofte er lokalisert i mindre sykehus må også her tilstrebes å ha faste leger med slag som hoved­arbeidsområde.
 • Moderne slagbehandling krever at det etableres et nettverk med nært samarbeid mellom slag­enheter i lokalsykehus og slagsentere for rådgivning ved behov samt besutninger om når f.eks overflytting til trombektomisenter er indisert.
 • Ved større sykehus med både nevrologer og indremedisinere/geriatere bør likeverdig samarbeid etableres. I dag er dette samarbeidet mangelfullt og utnytter ikke all kompetanse optimalt. Ved samarbeid vil vi lettere kunne tilby pasientenes helsetjeneste – og ikke profesjonenes/spesialitetenes helsetjeneste.
 • Uønsker variasjon i kvalitet. Selv om vi nasjonalt frambyr høy ­kvalitet, er det betydelige og ­uønskede variasjoner ­mellom sykehus (2). Sykehusene/slagenhetene har mulighet til å få informasjon om sin kvalitet via Pakkeforløp hjerneslag og Norsk hjerneslagregister og bør bruke dette til å identifisere forbedringspotensial og iverksette nødvendige tiltak for å forbedre sin behandling.
 • Utviklingen av slagbehandlingen i de seinere år har vært stor og vil fortsette i årene framover. De leger som velger å gå inn i dette fagområdet, vil oppleve en spennende og interessant legehverdag.

Det er definitivt bruk for indre­medisinerens kompetanse også i den fremtidige slagbehandlingen, og det er nok av utfordringer.

Takk til daglig leder Hild Fjærtoft og registerkoordinator Birgitte Mørch i Norsk hjerneslagregister for kvalitetssikring av data fra registeret.


Referanser

 1. Hjerte- og karregisteret: Rapport for 2012–2016: https://www.fhi.no/publ/2018/hjerte–og-karregisteret-rapport-for-20122016/
 2. Norsk hjerneslagregister: https://stolav.no/Medisinskekvalitetsregistre/Norsk-hjerneslagregister/Årsrapport_Norsk_hjerneslagregister%202017.pdf
 3. OECD Health at a Glance 2017  https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en
 4. Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag:  https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag
 5. Pakkeforløp for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, fase 1 og 2:
  https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag-pakkeforlop-fase-1
  https://helsedirektoratet.no/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2
 6. Stroke Unit Trialists’ Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD000197. DOI:
  10.1002/14651858.CD000197.pub3
 7. Indredavik B, Hva kjennetegner en effektiv slag­enhet? Tidskr Nor Legeforen 2007: 127: 1214-1218
 8. Ciccone  A, Celani  MG, Chiaramonte  R, Rossi  C, Righetti  E. Continuous versus inter­mittent ­physiological monitoring for acute stroke. ­Cochrane Database of Systematic ­Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD008444. DOI: 10.1002/14651858.CD008444.pub2
 9. Asplund K, Sukhova M, Wester P, Stegmayr B, Riksstroke C. Diagnostic procedures, treatments, and outcomes in stroke patients admitted to different types of hospitals. Stroke. 2015;46:806-812
 10. Bernhardt J, Langhorne P, Lindley R, et al. Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 hours of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial. Lancet 2015;386:46–55
 11. Fure B, Holte HH, Hov L, Vist GE, Kateraas LH, Indredavik B Very early mobilisation in cases of acute stroke. Tidsskr Nor Legeforen. 2018 Oct 15;138(17). doi: 10.4045/tidsskr.17.0924. Print 2018 Oct 30.
 12. Hokstad A, Indredavik B, Bernhardt J, Lang­hammer B, Gunnes M, Lundemo C, Bovim MR, Askim T.
  Upright activity within the first week after stroke is associated with better functional outcome and health-related quality of life: A Norwegian multi-site study. J Rehabil Med. 2016 Mar;48(3):280-6. doi: 10.2340/16501977-2051
 13. Wardlaw JM, Murray V, Berge E, del-Zoppo GJ. Thrombolysis for acute ischemic stroke Cochrane database of Systematic reviews 2014.
 14. Frønsdal KB, Skår Å, Stoinska-SchneiderA, Ormstad SS, Fure B. Folkehelseinstituttet Juni 2016 Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt
 15. Saver JL, Goyal M, van der Lugt A e tal. Time to treatment with endovascular thrombectomy and outcomes from ischemic stroke. A meta-analysis. JAMA 2016; 316: 1279-1288
 16. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, BambakidisNC, Becker K, et al; American Heart Association Stroke Council. 2018 guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart
  Association/American Stroke ­Association. Stroke. 2018;49:e46–e110. doi: 10.1161/STR.0000000000000158
 17. Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, Bonafe A, Budzik RF, BhuvaP, et al; DAWN Trial Investigators. Thrombectomy 6 to 24 hours afterstroke with a mismatch between deficit and infarct. N Engl J Med.2018;378:11–21. doi: 10.1056/NEJMoa1706442
 18. Albers GW, Marks MP, Kemp S, Christensen S, Tsai JP, Ortega-Gutierrez S, et al; DEFUSE 3 Investigators. Thrombectomy for stroke at 6 to 16 hours with selection by perfusion imaging. N Engl J Med. 2018;378:708–718. doi: 10.1056/NEJMoa1713973
 19. Johnston SC, Easton JD, Farrant M, etal. Clinical Research Collaboration, Neurological
  Emergencies Treatment Trials Network, and the POINT Investigators. Clopidogrel and
  Aspirin in Acute Ischemic Stroke and High-Risk TIA. N Engl J Med 2018;379:215-25.
  10.1056/NEJMoa1800410 29766750
Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no