Posttransplantasjons-diabetes mellitus (PTDM) hos nyretransplanterte.

Trond Geir Jenssen, overlege/ professor II, Avdeling for organtransplantasjon, OUS Rikshospitalet og Universitetet i Oslo.

I følge Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT), www.transplant-observatory.org, gjennomgår 135.000-140.000 pasienter organtransplantasjon hvert år, og 90.000 av disse får et nyretransplantat. Posttransplantasjons-diabetes (PTDM) er betegnelsen på diabetes som diagnostiseres etter organtransplantasjon, og som ikke var oppdaget mens pasienten ble utredet for ventelisten til transplantasjon. I denne oversiktsartikkelen gjennomgås forekomst, årsaker, diagnostikk og behandling av tilstanden, med særlig fokus på PTDM hos nyretransplanterte.

Bakgrunn

Som sådan har PTDM mange likhetstrekk med diabetes type 2. PTDM har ikke en autoimmun årsak, og en del av risikofaktorene for å utvikle PTDM er også risikofaktorer for å utvikle diabetes type 2, for eksempel alder, arv og abdominal fedme. Det spesielle med PTDM er imidlertid at den også har utløsende årsaker som er direkte relatert til forløpet etter transplantasjon, spesielt medikamentene som brukes. Noen har også kalt PTDM for en «kjemisk» diabetes mellitus (1-3).

PTDM eller NODAT?

I internasjonal litteratur ble PTDM tidligere beskrevet som New-Onset Diabetes After Transplantation (NODAT). Denne betegnelsen har man gått bort fra, siden latent eller lavgradig diabetes ofte kan ha vært til stede før transplantasjonen, men ble oversett under utredningen (4). PTDM henspeiler derfor på tidspunktet for diagnose heller enn tidspunktet for sykdom. PTDM opptrer ved all organtransplantasjon som krever immunsuppresjon, det vil si transplantasjon av hjerte, lever, tarm, lunger og nyre. PTDM er best beskrevet hos nyretransplanterte, og det er denne pasientgruppen vi diskuterer i denne oversikten.

Forekomst

Forekomsten av PTDM har vært rapportert hos 10-40 % av alle pasienter som gjennomgår nyretransplantasjon. Den eksakte forekomsten er imidlertid usikker siden den avhenger av de diagno­stiske kriterier som brukes, og i hvor stor grad man har utelukket diabetes før transplantasjon. I Norge har vi gjennom vår egen database fullstendig kartlagt forekomsten av PTDM etter nyretransplantasjon ved at vi rutinemessig utfører en oral glukosebelastning 8 uker etter transplantasjon. De tilfellene vi påviser med PTDM er for en stor del også NODAT, siden pasienten rutine­messig utfører en glukosebelastning under utredningen før de settes på venteliste til transplantasjon. Gjennomsnittlige ventetid på listen frem til transplantasjon er imidlertid 1 ½ – 2 år. Siden vi ikke utfører nye diagnostiske tester i ventetiden, kan noen få ha rukket å utvikle diabetes før transplantasjon. HbA1c som diagnostisk metode er uegnet hos disse pasientene med terminal nyresvikt. Disse pasientene har renal anemi på grunnet av nedsatt renal produksjon av erytropoietin og dermed nedsatt produksjon av røde blodlegemer. Mange blir behandlet med erytropoietin-injeksjoner, og endringer i benmargens produksjon av røde blodlegemer gjør HbA1c-verdien lite pålitelig (5).

Trender i forekomst av PTDM.

I vårt materiale ved OUS Riks­hospitalet finner vi PTDM hos 10 % av pasientene og nedsatt glukose­toleranse (IGT) hos 15 % (2). De fleste av våre pasienter er av kaukasisk opprinnelse. Forekomsten har vært lett fallende de siste 15 årene, trass i at våre pasienter ser ut til å utvikle stadig høyere kroppsvekt slik man ser ellers i befolkningen (6). Årsaken er trolig at avstøtning av transplan­terte nyrer er sjeldnere nå enn tidligere, og derfor er det mye sjeldnere at pasientene behandles med store doser metylprednisolon. En spansk studie har, ved oppfølging over flere år med flere glukosebelastninger, nylig vist at insidensen av PTDM ser ut til å ha en bifasisk kurve: Høyest det første året postoperativt, deretter fallende før insidensen på nytt øker etter 2 år (7) (fig 1). Personer med IGT tenderer også til å utvikle PTDM over tid, men like mange utvikler normal glukosetoleranse flere år etter transplantasjonen (8). Personer som har normal glukosetoleranse 3 måneder etter transplantasjon ser ut til å ha har veldig lav risiko for å utvikle PTDM de nærmeste årene etterpå (8).

Figur 1. Figuren viser insidens av ny diabetes etter nyretransplantasjon (ref. 7).

Figur 1. Figuren viser insidens av ny diabetes etter nyretransplantasjon (ref. 7).

 

Årsaker

Årsakene til PTDM hos nyretransplanterte deles ofte inn i de modifiserbare og de ikke-modifiserbare faktorene (v 2). Alder, kjønn, etnisitet og donor-recipient spesifikke forhold regnes som ikke-modifiserbare faktorer. Av de modifiserbare er det noen risikofaktorer felles med diabetes type 2 (for eksempel abdominal overvekt), men like viktig er legemidlene man bruker som immunsuppresjon.

Figur 2. Figuren viser risikofaktorer for utvikling av posttransplantasjons-diabetes, inndelt etter om de er ­modifiserbare, mulig modifiserbare og ikke-modifiserbare.

Figur 2. Figuren viser risikofaktorer for utvikling av posttransplantasjons-diabetes, inndelt etter om de er ­modifiserbare, mulig modifiserbare og ikke-modifiserbare.

De immundempende legemidlene.

Den klassiske triaden av immundempende legemidler som vi bruker, er prednisolon, kalsineurinhemmer (fortrinnsvis takrolimus) og mykofenolat. Av disse vet vi at prednisolon i aktuelle doser (>5 mg daglig) kan indusere insulinresistens, mens doser på 5 mg eller lavere sjeldnere gjør det (9). Man skal likevel huske at prednisolons farmakokinetikk kan variere betydelig fra person til person ved samme prednisolon-dose (10), så eksponeringen for medikamentet kan være veldig forskjellig hos to personer som bruker samme dose. Vi har dessverre ingen laboratoriemetode i klinikken som måler prednisolon-konsentrasjonen i blodprøver. Derimot monitorerer vi takrolimus-dosen ut fra fastende blodmålinger, og vi vet at høye doser av takrolimus (og i litt mindre grad ciklosporin) gir både insulinresistens og nedsatt beta-celle funksjon. Over lang tid kan forandringen i de langerhanske øyer bli irreversibel med fibrose. Effekten på insulinfrigjøringen forsterkes av høyt nivå av frie fettsyrer, slik at det spesielt er hos overvektige personer med insulinresistens, høye triglyserider og forhøyet nivå av frie fettsyrer (metabolsk syndrom) at takrolimus disponerer for PTDM (11). Bytte av takrolimus til en annen kalsineurin-hemmer (ciklosporin) kan til en viss grad bedre glukosenivåene ved PTDM (12), men ciklosporin har andre bivirkninger og regnes som mindre potent for å beskytte nyren mot avstøting. En medikamentgruppe som kalles mTor-hemmere brukes av og til som alternativ til mykofenolat eller takrolimus i behandlingen. Disse medikamentene har også bivirkninger som kan lede til diabetes (2).

Andre årsaker enn ­immunsuppresjon.

Hepatitt C og cytomegalovirus (CMV)-infeksjon er assosiert med utvikling av PTDM (hepatitt C spesielt hos levertransplanterte), men det er ikke vist at antiviral behandling har noen effekt på PTDM. Abdominal fedme er disponerende for PTDM (13), og akkurat nå forfølger vi en hypotese om at magnesium-mangel kan være en bidragende årsak til PTDM hos nyretransplanterte. De fleste av våre pasienter har lave magnesium-nivå i blodet, dels på grunn av hyppig bruk av loop-diuretika, og dels fordi kalsineurin-hemmere (f.eks. takrolimus) øker magnesium-utskillelsen i urinen.

Diagnostikk

Oral glukose belastningstest har de siste 20 årene vært standard ­prosedyre for diagnostisering av PTDM (3, 14, 15). HbA1c som diagnostisk metode ved diabetes type 2 har etablert diagnostiske terskelverdier i forhold til risiko for å utvikle retinopati (1). Dette er ikke hovedproblemet ved PTDM, hvor risiko for pasientdød, kardiovaskulære komplikasjoner og grafttap er den viktigste bekymringen. Ikke bare PTDM, men også IGT etter nyretransplantasjon dobler mortaliteten til de nyre­transplanterte over en periode på 10-12 år (fig. 3)(16). HbA1c og oral glukose­belastning definerer helt forskjellige populasjoner både ved diabetes type 2 (17) og ved PTDM (18). Når mer enn 1 år er gått etter transplantasjonen kan diagnostikken kanskje forenkles ved å bruke det såkalte «enten-eller-kriteriet» (enten fastende glukose ≥7 mmol/l eller HbA1c ≥48 mmol/mol (≥6,5%)). Dette kriteriet ser ut til å fange opp nær alle tilfellene av PTDM som diagnostiseres med en oral glukosebelastning (19) uten spesielt mange falsk positive diagnoser.

Figur 3. Figuren viser kummulativ mortalitet over tid etter nyretransplantasjon inndelt etter glukosestatus. NGT = normal glukose­toleranse, IFG = økt fastende glukose, IGT = nedsatt glukosetoleranse, PTDM = posttransplantasjons-diabetes (ref. 16).

Figur 3. Figuren viser kummulativ mortalitet over tid etter nyretransplantasjon inndelt etter glukosestatus. NGT = normal glukose­toleranse, IFG = økt fastende glukose, IGT = nedsatt glukosetoleranse, PTDM = posttransplantasjons-diabetes (ref. 16).

Behandling

PTDM har mange karakteristika til felles med type 2 diabetes: Nedsatt insulin-produksjon, insulinresistens og også mangelfull GLP-1 (glucagon-like peptide-1) regulering av insulin og glukagon (20). Likevel har PTDM hos nyretransplanterte særpreg som er spesielle og som må tas hensyn til ved valg av behandling:

Pasientene er avhengige av å bruke immunsuppressive lege­midler, og disse kan inter­agere med andre legemidler, for ­eksempel de glukose­senkende medikamentene. Vi er derfor skeptiske til at resultater fra studier utført ved diabetes type 2 overføres direkte til pasienter med PTDM.

Pasientene har en spesielt høy kardiovaskulær risiko med uttalt arteriosklerose etter flere år med nyresvikt og uremi før transplantasjon. Koronar arteriosklerose med eller uten symptomer er vanlig, og behandling som øker faren for hypoglykemi er ikke å foretrekke.

Pasientene er transplantert med kun én nyre, så de har lavere GFR enn normalbefolkningen. GFR er i gjennomsnitt 50-60 ml/min/1.73m2.

Levevaner

Våre pasienter får generell instruksjon om sunt og vektstabiliserende kosthold etter operasjonen. Pre­operativt er det et krav om at pasienten har BMI <30-32 kg/m2, dette for å redusere risikoen for kirurgiske komplikasjoner. I årene etter det er imidlertid vektkurven ofte stigende og ikke ulik vektkurven man ser i befolkningen for øvrig. Det fins ingen gode studier blant organtransplanterte på hvordan endring i levevaner påvirker PTDM, og det er sterkt ønskelig at slike studier gjøres.

Glukosesenkende legemidler

I valg av glukosesenkende legemidler er det viktig å ta hensyn til pasientens immunsuppresjon, nyrefunksjon og kardiovaskulære risiko. På grunn av faren for hypoglykemi brukes nærmest ikke sulfonylurea-preparater lenger hos disse pasientene. Det er utført små sikkerhets- og effekt­studier på enkelte medikamenter, men studiene er av kort varighet. Blant DPP4-hemmerne er det utført studier med sitagliptin (21, 22) og vildagliptin (23), mens metformin og GLP-1 receptor-agonister ikke er utprøvd og rapportert annet enn som kasuistikker. Alle studiene er av kort varighet (<1 år). Siste året er det publisert to rapporter på bruk av SGLT2-hemmeren empagliflozin (24, 25), hvorav den ene er en randomisert, placebo-kontrollert og dobbel-blindet studie av 24 ukers varighet (24). Medikamentet synes trygt å bruke uten økt infeksjonstendens i urinveiene, og gir vektreduksjon hos pasientene. Den glukose­senkende ­effekten er sterkt avhengig av den ­renal glukose­utskillelsen, og ­forsvinner når GFR er <50 ml/min/1.73m2.

Ved behov for glukosesenkende medikamenter velger vi ofte hos oss å starte med en DPP4-hemmer, for eksempel sitagliptin, og supplerer eventuelt med en SGLT2-hemmer (empagliflozin). Det er studier på gang som ser på effekt og sikkerhet av metformin-behandling ved PTDM, men disse studiene er ikke ferdige ennå.

Insulin brukes i kombinasjon med de foran nevnte medikamentene når glukosereguleringen svikter, men aldri som førstehånds medikament utenom i den postoperative situasjonen. På grunn av arteriosklerose og komorbiditet er streng glukose­regulering ikke anbefalt, anbefalt HbA1c under oppfølging er <58 mmol/mol (<7,5%). Algoritme for bruk av glukosesenkende medikamenter er nylig publisert i en review-artikkel (2).

Kardiovaskulær risikoreduksjon ved PTDM

Retningslinjene for kardiovaskulær risikoreduksjon følger stort sett de samme anbefalingene som for befolkningen for øvrig, selv om det ikke fins mange store randomiserte studier som dokumenterer risiko­reduksjonen. Røykeslutt anbefales sterkt før organtransplantasjon. Blodtrykket bør ideelt holdes lavere enn 130/80, også av hensyn til den transplanterte nyren som gjerne har nedsatt autoregulering av intrarenalt blodtrykk. Den eneste randomiserte behandlingsstudien av noen størrelse er ALERT-studien, som viste at kolesterolsenking med fluvastatin var trygt uten vesentlig interaksjon med de immunsuppressive lege­midlene, og behandlingen forebygget kardiovaskulære hendelser (26).


Referanser

 1. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Diabetes Care. 2011;34:S62-S9.
 2. Jenssen T, Hartmann A. Post-transplant diabetes mellitus in patients with solid organ transplants. Nat Rev Endocrinol. 2019;15(3):172-88.
 3. Sharif A, Hecking M, de Vries AP, Porrini E, Hornum M, Rasoul-Rockenschaub S, et al. Proceedings from an international consensus meeting on posttransplantation diabetes mellitus: recommendations and future directions. Am J Transplant. 2014;14(9):1992-2000.
 4. Bergrem HA, Valderhaug TG, Hartmann A, Hjelmesaeth J, Leivestad T, Bergrem H, et al. Undiagnosed diabetes in kidney transplant candidates: a case-finding strategy. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5(4):616-22.
 5. Hare MJ, Shaw JE, Zimmet PZ. Current controversies in the use of haemoglobin A1c. J Intern Med. 2012;271(3):227-36.
 6. Valderhaug TG, Hjelmesaeth J, Rollag H, Leivestad T, Roislien J, Jenssen T, et al. Reduced incidence of new-onset posttransplantation diabetes mellitus during the last decade. Transplantation. 2007;84(9):1125-30.
 7. Porrini EL, Diaz JM, Moreso F, Delgado Mallen PI, Silva Torres I, Ibernon M, et al. Clinical evolution of post-transplant diabetes mellitus. Nephrol Dial Transplant. 2016;31(3):495-505.
 8. Hagen M, Hjelmesaeth J, Jenssen T, Morkrid L, Hartmann A. A 6-year prospective study on new onset diabetes mellitus, insulin release and insulin sensitivity in renal transplant recipients. Nephrol Dial Transplant. 2003;18(10):2154-9.
 9. Midtvedt K, Jenssen T, Hartmann A, Vethe NT, Bergan S, Havnes K, et al. No change in insulin sensitivity in renal transplant recipients converted from standard to once-daily prolonged release tacrolimus. Nephrol Dial Transplant. 2011;26(11):3767-72.
 10. Bergrem HA, Bergrem H, Hartmann A, Hjelmesaeth J, Jenssen T. Role of prednisolone pharmacokinetics in postchallenge glycemia after renal transplantation. Ther Drug Monit. 2008;30(5):583-90.
 11. Porrini E, Delgado P, Alvarez A, Cobo M, Perez L, Gonzalez-Posada JM, et al. The combined effect of pre-transplant triglyceride levels and the type of calcineurin inhibitor in predicting the risk of new onset diabetes after renal transplantation. Nephrol Dial Transplant. 2008;23(4):1436-41.
 12. Wissing KM, Abramowicz D, Weekers L, Budde K, Rath T, Witzke O, et al. Prospective randomized study of conversion from tacrolimus to cyclosporine A to improve glucose metabolism in patients with posttransplant diabetes mellitus after renal transplantation. Am J Transplant. 2018.
 13. von During ME, Jenssen T, Bollerslev J, Asberg A, Godang K, Hartmann A. Visceral fat is strongly associated with post-transplant diabetes mellitus and glucose metabolism 1 year after kidney transplantation. Clin Transplant. 2017;31(1).
 14. Davidson J, Wilkinson A, Dantal J, Dotta F, Haller H, Hernandez D, et al. New-onset diabetes after transplantation: 2003 International consensus guidelines. Proceedings of an international expert panel meeting. Barcelona, Spain, 19 February 2003. Transplantation. 2003;75(10 Suppl):SS3-24.
 15. Wilkinson A, Davidson J, Dotta F, Home PD, Keown P, Kiberd B, et al. Guidelines for the treatment and management of new-onset diabetes after transplantation. Clin Transplant. 2005;19(3):291-8.
 16. Valderhaug TG, Hjelmesaeth J, Hartmann A, Roislien J, Bergrem HA, Leivestad T, et al. The association of early post-transplant glucose levels with long-term mortality. Diabetologia. 2011;54(6):1341-9.
 17. Hutchinson MS, Joakimsen RM, Njolstad I, Schirmer H, Figenschau Y, Svartberg J, et al. Effects of Age and Sex on Estimated Diabetes Prevalence Using Different Diagnostic Criteria: The Tromso OGTT Study. Int J Endocrinol. 2013;2013:613475.
 18. Eide IA, Halden TA, Hartmann A, Asberg A, Dahle DO, Reisaeter AV, et al. Mortality risk in post-transplantation diabetes mellitus based on glucose and HbA1c diagnostic criteria. Transpl Int. 2016;29(5):568-78.
 19. Ussif AM, Asberg A, Halden TAS, Nordheim E, Hartmann A, Jenssen T. Validation of diagnostic utility of fasting plasma glucose and HbA1c in stable renal transplant recipients one year after transplantation. BMC Nephrol. 2019;20(1):12.
 20. Halden TA, Egeland EJ, Asberg A, Hartmann A, Midtvedt K, Khiabani HZ, et al. GLP-1 Restores Altered Insulin and Glucagon Secretion in Posttransplantation Diabetes. Diabetes Care. 2016;39(4):617-24.
 21. Lane JT, Odegaard DE, Haire CE, Collier DS, Wrenshall LE, Stevens RB. Sitagliptin therapy in kidney transplant recipients with new-onset diabetes after transplantation. Transplantation. 2011;92(10):e56-e7.
 22. Strom Halden TA, Asberg A, Vik K, Hartmann A, Jenssen T. Short-term efficacy and safety of sitagliptin treatment in long-term stable renal recipients with new-onset diabetes after transplantation. Nephrol Dial Transplant. 2014;29(4):926-33.
 23. Werzowa J, Hecking M, Haidinger M, Lechner F, Doller D, Pacini G, et al. Vildagliptin and pioglitazone in patients with impaired glucose tolerance after kidney transplantation: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Transplantation. 2013;95(3):456-62.
 24. Halden TAS, Kvitne KE, Midtvedt K, Rajakumar L, Robertsen I, Brox J, et al. Efficacy and Safety of Empagliflozin in Renal Transplant Recipients With Posttransplant Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 2019.
 25. Schwaiger E, Burghart L, Signorini L, Ristl R, Kopecky C, Tura A, et al. Empagliflozin in posttransplantation diabetes mellitus: A prospective, interventional pilot study on glucose metabolism, fluid volume, and patient safety. Am J Transplant. 2019;19(3):907-19.
 26. Holdaas H, Fellstrom B, Jardine AG, Holme I, Nyberg G, Fauchald P, et al. Effect of fluvastatin on cardiac outcomes in renal transplant recipients: a multicentre, randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2003;361(9374):2024-31.
Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no