BETABLOKKERE ETTER HJERTEINFARKT – BETAMI-studien

Arnhild Bakken, PT, PhD, Forskningskoordinator og Nasjonal studiekoordinator BETAMI-studien, Oslo Universitetssykehus Ullevål

John Munkhaugen, Utdanningskandidat i kardiologi, PhD, Oslo Universitetssykehus Ullevål og seniorforsker i medisinsk avdeling Drammen sykehus. Leder forskningsgruppen NORCOR

Vidar Ruddox, PhD, Avdelingssjef for Indremedisinsk avdeling A, Sykehuset i Vestfold

Sigrun Halvorsen, Professor dr. med. og Avdelingsleder, Hjertemed.avd, Oslo Universitetssykehus Ullevål

Dan Atar, Professor, dr. med. Hjertemed.avd og Forskningssjef, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus Ullevål

Betablokkere har vært standard sekundærforebyggende behandling etter akutt hjerteinfarkt siden 1980-tallet. Siden den gang har diagnostikken og behandlingen av hjerteinfarkt forandret seg betydelig, og kardiologer i hele verden spør seg om betablokkeren fortsatt er nyttig. BETAMI-studien er en nasjonal studie som skal gi svaret på dette.

Introduksjon

BEtablocker Treatment after Acute Myocardial Infarction (BETAMI) er en prospektiv, randomisert, åpen, blindet endepunkts (PROBE) multisenterstudie som vil inkludere 5000 revaskulariserte pasienter med non-ST-elevasjonseller ST-elevasjonsinfarkt med ejeksjonsfraksjon over 40 %. Det sentrale forskningsspørsmålet er om behandling med betablokkere, som en ren sekundærprofylaktisk behandling, har effekt på prognose hos denne pasientpopulasjonen. Studiens design artikkel ble publisert i American Heart Journal i 2018 (1). BETAMI-studien startet opp i oktober 2018, og vi ønsker nå å gi en orientering om studien og inklusjon status per dags dato.

Behov for BETAMI-studien

Kunnskapsgrunnlaget for behandling med betablokkere etter hjerteinfarkt er basert på milepælstudier fra tidlig 1980-tallet som viste betydelig (opp mot 40%) lavere dødelighet hos pasienter som fikk behandling med betablokker (2-4). Fordelene er tilskrevet de negative kronotrope (reduserer hjertefrekvensen), inotrope (reduserer kontraksjonskraften), dromotrope (senker ledningshastigheten) og batmotrope (reduserer kardiomyocyttenes impulsrespons på nervestimuli) egenskapene som reduserer oksygenbehovet og forbedrer koronar diastolisk perfusjon. Betablokkere reduserer også sympatisk aktivering og myokardiets sensivitet for dødelige arytmier (5).

Siden de første studiene på medikamentell sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt, har diagnostisering og behandling av denne gruppen utviklet seg mye, med implementering av koronar reperfusjon og stentimplantasjon (figur 1), innføring av høysensitive troponiner (bedret og mer presis diagnostikk) og bruk av moderne sekundærprofylakse med statiner og platehemmere. Dette har bedret overlevelsen til dagens hjerteinfarktpasienter ytterligere og flere har satt spørsmålstegn ved om det derfor ikke er på tide å revurdere sekundærprofylaktisk behandling (6). I en separat oversiktsartikkel over dagens sekundærprofylakse i dette nummeret av Indremedisineren har vi beskrevet bakgrunnen og historikken for farmakologisk behandling etter hjerteinfarkt.

Figur 1. Implementering av sensitiv infarktsdiagnostikk, revaskularisering og moderne sekundærprofylakse. «Gjengitt med tillatelse fra Kari C. Toverud».

Nytten av behandling med betablokkere hos dagens postinfarktpasienter uten redusert venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon som behandles etter dagens behandlingsalgoritmer er lite undersøkt. Nyere observasjonsstudier har vist motstridende resultater (7-9), oggjeldende internasjonale retningslinjer stiller spørsmålstegn ved effekten av betablokkere hos pasientgruppen (10-13). Det er derfor etterlyst randomiserte kontrollerte studier for å gi et svar på dette.

Betablokkere er billige, trygge og velprøvde medikamenter. Norsk hjerteinfarktregister viser at nesten 8 av 10 pasienter i Norge bruker betablokkere 12 måneder etter infarktet. Imidlertid har de velkjente og hyppig forekommende bivirkninger (2-4) som kan påvirke pasientens livskvalitet, fysiske yteevne og etterlevelse med andre sekundærforebyggende medikamenter. Betablokkerbehandling kan potensielt også ha negative helseøkonomiske konsekvenser knyttet til arbeidsevne og forbruk av helsetjenester.

På bakgrunn av dette gikk en stor og tverrfaglig prosjektgruppe med representanter fra alle PCIsykehus i Norge i gang og designet BETAMI-studien. Studiehypotesen er at behandling med betablokker fortsatt har gunstig effekt på overlevelse og forekomst av nytt hjerteinfarkt sammenlignet med ingen betablokker. Det er planlagt flere kliniske, psykososiale, farmakologiske, biomarkør-relaterte og helseøkonomiske substudier.

Metode, populasjon og randomisering

Alle pasienter (>18 år) med STEMI/ NSTEMI som er behandlet med primær PCI eller trombolyse blir vurdert som kandidater til BETAMI. Flytdiagram, studiedata og endepunkter er illustrert i figur 2. Pasienter som tidligere har benyttet betablokker, kan inkluderes så lenge de oppfyller inklusjonskriteriene. Oslo Universitetssykehus er sponsor, og studien er finansiert gjennom de regionale helseforetakenes program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) og Norges Forskningsråd (NFR).

Figur 2. Flytdiagram og studiedata i BETAMI

Alle helse-regionene i Norge deltar i BETAMI. Pasientene randomiseres 1:1 til betablokker eller ikke betablokker i løpet av de første 8 dagene etter PCI på et av PCI-sykehusene eller på utvalgte større lokalsykehus. Siden mange infarktpasienter overflyttes til lokalsykehus for videre behandling etter PCI og følges opp av fastlege etter utskrivelse, er det behov for informasjon fra lokalsykehusenes epikriser før pasientinklusjon i BETAMI kan sluttføres. Dette gjelder spesielt medikamentjusteringer og relevante komplikasjoner/ tilstander, samt forhold som medfører at randomiserte pasienter likevel må ekskluderes fra studien. Et eget BETAMI-informasjonsskriv, som følger epikrisen til lokalsykehus og fastlege, inneholder informasjon om dette.

Forskrivning av betablokker og oppfølging etter utskrivelse fra sykehus

BETAMI er en pragmatisk studie som skal teste effekten av betablokkerbehandling slik den forskrives i klinisk praksis i dag. Beslutning om valg av type betablokker og dose i intervensjonsgruppen overlates til behandlende lege ved PCI- eller lokalsykehus. Etter utskrivelsen overlates videre dosering til fastlege, men det er ønskelig at de følger anbefalte doser som angitt i epikrisevedlegget. Metoprolol depot opp til 200 mg (helst > 50mg daglig), bisoprolol opp til 10 mg (helst > 2.5mg), eller carvedilol opp til 50 mg (helst > 12.5mg) kan benyttes. Pasientene får med seg et BETAMIkort med kontaktinformasjon til ansvarlig studielege og informasjon om hvilken behandling de er randomisert til. Pasientkortet skal vises frem ved alle kontakter med primær- eller spesialisthelsetjenesten i oppfølgingsperioden. Disse tiltakene skal bidra til at flest mulig pasienter fortsetter i den behandlingsarmen de er randomisert til.

For å ivareta sikkerheten under oppfølgingsperioden, blir alle pasientene kontaktet per telefon etter 30 dager av studiesykepleier. Studiens sikkerhetsendepunkter er vist i figur 2. Dersom telefonintervjuet avdekker at en BETAMI-pasient har vært innlagt på lokalsykehus, vil studiesykepleier ved ansvarlig PCI-sykehus eller lokalsykehus (hvor pasienten ble inkludert) innhente epikrise fra det aktuelle oppholdet. Videre skal det tilstrebes at alle sykehusinnleggelser under oppfølgingsperioden rapporteres. BETAMI-pasientene er selv ansvarlige for å vise frem sitt pasientkort til behandlende lege ved akutt innleggelse ved sykehus. Sykepleier eller lege ved behandlende sykehus skal i slike tilfeller kontakte nasjonal studiekoordinator og informere om innleggelsen og ettersende kopi av epikrisen etter endt sykehusopphold.

Pasientene får også tilsendt et spørreskjema om livsstil, medikamentetterlevelse, bivirkninger og oppfølging i primær- eller spesialisthelsetjenesten hver 6. måned gjennom oppfølgingsperioden. Ved studieslutt vil pasientdata fra BETAMI bli koblet til et stort antall norske registre som vil gi kunnskap om kardiovaskulære hendelser, medikamentetterlevelse, inntekt, arbeidsevne, stønader og forbruk av helsetjenester.

Endepunkter og statistikk

BETAMI-pasienter følges opp i minimum 0,5 år og inntil 6 år etter randomisering. Studien er styrkeberegnet til å kunne påvise en forskjell i insidens av det primære endepunktet total død og ikke-fatalt re-infarkt på 3,5 % (19 % vs. 15,5 %) ila. en gjennomsnittlig oppfølgingsperiode på 3 år. Ved å inkludere 5000 pasienter har man også tatt høyde for overkrysning mellom behandlingsarmene og en lett fallende insidens av nye hjerteinfarkt som man har observert de siste 10-årene. Statistiske analyser vil bli utført i henhold til «intention to treat»- prinsippet. En forhåndsdefinert per-protokollanalyse (pasienter som virkelig fikk behandling med betablokkere eller ikke) vil også bli utført. De viktigste sekundære og eksplorative endepunktene er vist i figur 2.

Forventet studievarighet og status per januar 2021

Ca 12 500 pasienter gjennomgår akutt hjerteinfarkt i Norge. Omtrent 2/3 av disse behandles med PCI eller trombolyse og er således teoretisk kvalifisert for deltagelse. Basert på studiens inklusjons- og eksklusjonskriterier og inklusjonstakten til nå, vil vi ha inkludert 5000 pasienter innen 3 år. Hovedresultatene er forventet å kunne foreligge ila. 2025.

En stor andel av norske infarktpasienter må inkluderes for at studien skal lykkes. BETAMI-studien er kommet godt i gang og nær 1/3 (n=1525) av det totale antallet er inkludert. Dette er en milepæl for studien, hvor de første analysene av sikkerhetsendepunktene (nytt hjerteinfarkt, ventrikulær arytmi, hjertesvikt og død) vil bli gjennomført. Vi er overveldet over entusiasmen og støtten fra det kardiologiske miljøet i Norge. Figur 3 viser kumulativt antall pasienter og antallet pasienter inkludert per måned siden oppstart i oktober 2018. Vi har sett en gradvis økende inklusjonsrate etter at alle landets PCI-sykehus og 10 lokalsykehus også har kommet i gang med pasientinklusjon. Den høyeste inklusjonsraten så vi første uken av 2021, med 26 pasienter/uke. Vi vil også påpeke hvor stødig og faktisk økende inklusjonsraten har vært i 2020, tross Covid-19 pandemien hvor noen av studiesentrene måtte nedlegge midlertidig eller total inkluderingsstopp i lengre perioder.


Figur 3. Antall inkluderte pasienter i BETAMI. R.d strek er kumulativ graf og bl. s.yler er antall inkluderte hver m.ned

Brukermedvirkning

Å inkludere en pasient i BETAMI tar kort tid. Likevel kan det være en utfordring å få god nok tid til å snakke med pasienten og å gi balansert informasjon. Med god brukermedvirkning, har vi laget en pasientinformasjonsvideo. Vi oppfordrer alle lesere å bruke 2,5 minutter på denne: https://youtu.be/ lASNVTmPsBg.

Vi har opplevd videoen som svært nyttig i inklusjonsprosessen. Den gir god illustrativ informasjon om studien og avlaster legen som heller kan bruke tiden på å svare på spørsmål pasientene eventuelt har om fordeler og ulemper med betablokkeren. Siden betablokker er en velkjent medisin også blant pasienter, har vi erfart at det er dette de oftest lurer på. Vi er svært takknemlig for vårt brukerutvalg i forskningsprosjektet som har fasilitert denne videoproduksjonen.

Skandinavisk samarbeid

Det er planlagt et nært skandinavisk samarbeid og felles analyser med data fra BETAMI og tilsvarende pågående studier fra Danmark og Sverige. REDUCE-SWEDEHEART studien i Sverige startet opp i september 2017 og har et lignende design som BETAMI. De har planlagt å inkludere 7000 pasienter. En tilsvarende dansk studie (DANBLOCK) med mål om å rekruttere 3570 pasienter startet opp høsten 2019. Til sammen vil de 3 studiene ha tilstrekkelig statistisk styrke til å påvise en eventuell effekt av betablokkere på total dødelighet.

Konklusjon

BETAMI er en av de største ikkeindustrisponsede randomiserte hjertestudiene som er gjennomført i Norge. Resultatene fra studien vil gi endelig svar på om behandling med betablokkere hos revaskulariserte post-infarktpasienter uten redusert venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon fortsatt skal gis i fremtiden. Studien har kommet godt i gang, men fortsatt skal mange hjerteinfarktpasienter i Norge inkluderes. Vi er takknemlige for entusiasmen, støtten og hjelpen fra det kardiologiske miljøet i Norge, alle PCI sentrene og lokalsykehusene som deltar, avtalespesialister og fastleger. Resultatene fra studien vil bli veiledende for behandlingen med betablokkere hos en stor andel av våre post-infarktpasienter de neste ti-årene.

Ytterligere informasjon om studien finnes på www.betami.org.

Interessekonflikter:
Arnhild Bakken har ingen interessekonflikter

John Munkhaugen har mottatt foredragshonorar fra Sanofi, Bayer og Amgen

Vidar Ruddox har mottatt konsulenthonorarer fra Bayer og
foredragshonorarer fra MSD og Novartis

Sigrun Halvorsen har mottatt foredragshonorar fra Sanofi,
Bayer, Pfizer-BMS.

Dan Atar har mottatt foredragshonorar fra Sanofi, Amgen,
Bayer, Astra-Zeneca, MSD, Novartis.

Finansiering av BETAMI-studien:
Program for klinisk behandlingsforskning – KLINBEFORSK,
prosjektnr. 2017205 og Norges Forskningsråd (NFR),
prosjektnr. 302454

Referanser:

 1. Munkhaugen J, Ruddox V, Halvorsen S, et al. BEtablocker Treatment After acute Myocardial Infarction in revascularized patients without reduced left ventricular ejection fraction (BETAMI): Rationale and design of a prospective, randomized, open, blinded end point study. American heart journal 2019; 208: 37-46.
 2. The Norwegian Multicenter Study Group. Timololinduced reduction in mortality and reinfarction in patients surviving acute myocardial infarction. N Engl J Med 1981; 304: 801-807
 3. Hjalmarson Å, Elmfeldt D, Herlitz J et al. Effect on mortality of metoprolol in acute myocardial infarction. Lancet 1981; 2(8251): 823-827.
 4. Β-blocker Heart Attack Trial Research Group. A randomized trial of propranolol in patients with acute myocardial infarction. 1. Mortality results. JAMA 1982; 247: 1707-1714.
 5. Grandi E, Ripplinger CM. Antiarrhythmic mechanisms of beta blocker therapy. Pharmacol Res. 2019;146:104274
 6. Otterstad JE, Munkhaugen J, Ruddox V, et al. Is the evidence base for post-myocardial infarction beta-blockers outdated? Tidsskr Nor laegefor 2016; 136: 624-7
 7. Dahl Aarvik M, Sandven I, Dondo TB, et al. Effect of oral beta-blocker treatment on mortality in contemporary post-myocardial infarction patients: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2019; 5: 12-20.
 8. Chen ZM, Pan HC, Chen YP, et al. Early intravenous then oral metoprolol in 45,852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2005;366(9497):1622-1632.
 9. Bangalore S, Makani H, Radford M, et al. Clinical outcomes with beta-blockers for myocardial infarction: a meta-analysis of randomized trials. Am J Med. 2014;127(10):939-953.
 10. Ibanez et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. (2018) 39, 119–177
 11. Collet et al. 2020 Acute Coronary Syndromes (ACS) in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation (Management of) Guidelines. Eur Heart J. (2020) 00, 179
 12. Mach et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. (2020) 1, 111-188
 13. Knuuti et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. (2020) 41, 407477