Infeksjoner etter allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon

Pasienter som gjennomgår allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon har kompleks immunsvikt med risiko for en mengde ulike infeksjoner. Antiinfektiv profylakse har en viktig rolle, men infeksjonskomplikasjoner bidrar likevel til betydelig mortalitet, morbiditet og helsekostnader for pasientgruppen. Denne artikkelen gir en oversikt over de viktigste infeksjonene og oppfølging etter allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon. 

Anders Eivind Myhre, Overlege, PhD. Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus

Immunologien er dynamisk

Ved allogen stamcelletransplantasjon mister pasienten all tidligere opparbeidet immunitet. Den kombinerte immunsvikten består av barrierebrudd (mukositt, sentral­venøs tilgang), agranulocytose, hypogamma­globulinemi, redusert antall og funksjon av T-celler samt immunhemmende medikamenter, som alle bidrar til økt infeksjonsrisiko. Mens pasienter transplantert med et solid organ vil trenge livslang immun­suppresjon, er målet etter allogen stamcelletransplantasjon å utvikle immunologisk toleranse og å fase ut all immunhemmende behandling etter tre til seks måneder. En stor andel av pasientene vil oppleve tilstrekkelig immunrekonstitusjon to til tre år etter transplantasjonen, men en ikke ubetydelig andel vil kun oppnå en delvis immunrekonstitusjon eller utvikle transplantat-mot-vert-sykdom (GvHD) med behov for langvarig immunhemmende behandling. Disse pasientene har betydelig økt risiko for opportunistiske infeksjoner og vil trenge regelmessig oppfølging i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Immunitet overføres til en viss grad fra donor til pasient ved at B- og T-hukommelseceller følger med under infusjonen av stamceller. Umiddelbart etter transplantasjonen vil donors immunceller være få og hemmet av immunsuppressiva, men vil over tid kunne ekspandere og gi tilstrekkelig immunitet, selv i fravær av reinfeksjon. Det er derfor en fordel å bruke en donor med kjent immunitet mot cytomegalovirus (CMV) og Epstein-Barr-virus (EBV) til en pasient som tidligere er smittet av disse virusene. 

I hvilken grad T-cellene har mulighet til å ekspandere er avhengig av forskjellige faktorer, blant annet stamcellekilde (perifert blod, navlestreng, benmarg) og om T-celler er fjernet fra stamcelleproduktet eller sirkulasjonen for å forebygge GvHD. Pasienten kan utdanne nye T-celler, men voksne pasienter har redusert tymusfunksjon og har derfor begrenset kapasitet for dette.

Immunsvikt og immunrekonstitusjon etter allogen stamcelletransplantasjon er en dynamisk tilstand, der utfordringer er avhengig av tid fra transplantasjonen, men også påvirkes i stor grad av tidligere behandling. Figur 1 skisserer typisk endring i leukocyttall i løpet av de første to årene etter transplantasjonen, og figur 2 viser hvordan infeksjons­risikoen endrer seg over tid. 

Figur 1. Tidsforløp for utviklingen av leukocyttall etter allogen ­hematopoietisk stamcelletransplantasjon.
Figur 1. Tidsforløp for utviklingen av leukocyttall etter allogen ­hematopoietisk stamcelletransplantasjon.
Figur 2
Figur 2.

Isolasjon og smitteverntiltak

Det har vært utbredt praksis med isolering i overtrykksventilerte rom med spesiell luftfiltrering den første måneden, strenge kostrestriksjoner og regler for kjæledyr, barnehagebarn og sosial omgang. Evidensen for disse nokså inngripende tiltakene er sparsom, og de kan ha betydelig konsekvens for livskvalitet og evne til rekonvalesens (1). De senere år er isolasjonspraksisen løsnet opp, og i dag er basale hygieneprosedyrer og god opplæring av personell det viktigste tiltaket for de fleste pasientene, mens mer inngripende prosedyrer spares til de mest sårbare pasientene.

Bakterieinfeksjoner

Risiko for bakterielle infeksjoner er størst de første tre-fire ukene etter transplantasjonen grunnet mukositt og agranulocytose forårsaket av kjemoterapi og/eller stråleterapi. Majoriteten av pasienter har i denne perioden feber. Oppvekst i blod­kulturer sees i et mindretall av pasientene. De vanligste funn er gram-negative staver og entero­kokker fra kolon, viridans-gruppe streptokokker fra munnhule og hvite stafylokokker fra hud og venøse katetre (2). Antibakteriell profylakse med et bredspektret fluorokinolon er utbredt internasjonalt, men det er ikke tradisjon for dette i Norge grunnet en velbegrunnet frykt for resistensutvikling. Kapittelet om behandling av febril nøytropeni i Helsedirektoratets retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus ble oppdatert i 2021. Penicillin/gentamicin er fortsatt standard behandling (3) også for pasienter som gjennomgår allogen hematopoietisk stamcelle­transplantasjon.

Infeksjoner forårsaket av kapselkledde bakterier som Streptococcus pneumoniae og Haemophilus influenzae sees senere i forløpet hovedsakelig hos pasienter med vedvarende hypogammaglobulinemi (figur 2). Ved residiverende infeksjoner med kapselkledde bakterier eller dokumentert hypogammaglobulinemi anbefales immunglobulin-­sub­stitusjon. 

Invasive soppinfeksjon

Insidensen av invasive sopp­infeksjoner etter allogen stam­celletransplantasjon er høy, og har vært gjennomsnittlig 20% ved Oslo universitetssykehus de siste ti årene (4). Varigheten av agranulocytose og bruk av systemiske kortikosteroider er de viktigste risikofaktorene (5). Risikoen er størst den første måneden etter transplantasjon, men også senere i forløpet hos pasienter med GvHD. Gjærsopp, hovedsakelig Candida albicans er dominerende agens, mens andel muggsopp­infeksjoner er økende og nærmer seg halvparten av infeksjonene. Aspergillus sp. (oftest A. fumigatus) er det vanligste muggsoppagens, men andre muggsoppinfeksjoner, blant annet mucormykose, er økende (4). Mucormykose responderer dårlig på antimykotisk behandling, og det kreves ofte omfattende kirurgi for å få infeksjonskontroll. Den totale insidensen for invasive soppinfeksjoner ser ut til å være noe fallende, antageligvis fordi alle pasienter mottar profylakse med et triazol (flukonazol eller posakonazol). Overlevelsen ved etablert infeksjon er blitt bedre, og bedret diagnostikk og behandling bidrar trolig til dette.

Pneumoni forårsaket av Pneumocystis jirovecii (PCP) forekommer oftest senere i forløpet (ofte seks måneder til to år etter transplantasjonen), i tilfeller hvor pasienten enda ikke har oppnådd tilstrekkelig T-celle-funksjon. Profylakse med trimetoprim/sulfametoksazol gis fra stabil benmargsfunksjon, vanligvis fire til seks uker etter transplantasjonen, til pasientene har avsluttet systemisk immunsuppresjon og CD4-tall er over 200 x106/L, som regel minst seks måneder etter transplantasjonen. Dapson, pentamidin-inhalasjoner eller atovakvon kan benyttes ved dårlig benmargsfunksjon eller intoleranse for trimetoprim/sulfametoksazol (6). 

Virusinfeksjoner

Reaktivering av herpesvirus er en viktig komplikasjon ved stamcelle­transplantasjon. Lymfopeni og immunhemmende medikamenter er de viktigste risikofaktorene og kan vedvare i flere år. Før rutineprofylakse ble innført var disseminerte infeksjoner med herpes simplex- (HSV) eller varicella zoster-virus (VZV) vanlige problem, men forekommer nå sjeldent (7). Profylakse med aciklovir eller valaciklovir anbefales i minst ett år etter transplantasjonen for alle som er seropositive for varicella zoster, noe svært få voksne pasienter ikke er. Noen pasienter vil etter seponering oppleve tilbakevendende HSV-reaktivering og vil dermed trenge profylaktisk behandling på ubestemt tid, mens VZV-reaktiver­inger oftest skjer bare én gang.

I underkant av 70% av voksne norske pasienter er seropositive for CMV, og halvparten vil oppleve CMV-reaktivering i løpet av de fire første månedene (4) etter transplantasjonen. Organaffeksjon, spesielt pneumoni, kolitt og retinitt, forhindres i stor grad ved å systematisk monitorere viremi og sette inn behandling før klinisk sykdom oppstår (preemptiv behandling) (8). CMV-DNA i plasma analyseres minst én gang i uken når enten pasient eller donor er CMV-seropositive. Ved påvist viremi startes ganciklovir/valganciklovir eller foskarnet, men behandlingen er forbundet med betydelige bivirkninger, spesielt tidlig etter transplantasjonen. Profylakse med letermovir kan forhindre tidlig reaktivering og har vist overlevelsesgevinst i en stor klinisk studie (9). 

EBV-reaktivering var tidligere sjelden, men forekomsten har økt betydelig etter at flere pasienter nå behandles med antitymocytt immunglobulin (T-celledeplesjon) for å forebygge GvHD. EBV kan både forårsake et hyperinflammatorisk syndrom og post-transplantasjons lymfo­proliferativ sykdom. Monitorering av EBV-viremi og preemptive tiltak kan redusere risikoen for alvorlig forløp. Tiltakene er reduksjon av immun­hemmende behandling og eventuelt B-celledepleterende behandling (CD20-antistoff, rituksimab) (10). 

Reaktivering av polyomavirus (først og fremst BK-virus, sjelden JC-virus) og humant herpesvirus-6 kan gi ­hemorragisk cystitt (BKV) og encefalitt (JCV, HHV6). ­Effektive strategier for profylakse eller preemptiv behandling finnes ikke (7). Viktigste tiltak for å forhindre disse infeksjonene er å unngå unødvendig langvarig og ­intensiv immun­hemmende ­behandling. 

Adenovirus-infeksjon forekommer relativt hyppig hos barn, sjeldnere hos voksne, gir oftest kolitt, er som regel forårsaket av nysmitte, men kan også reaktiveres fra bærertilstand (7).

Reaktivering fra bærertilstand av viral hepatitt, hovedsakelig hepatitt B, er en relevant problemstilling, men sees heldigvis sjelden ved bruk av profylakse med entekavir eller tenofovir (11).

Infeksjoner med vanlige luftveisvirus forekommer hyppig hos transplanterte, som i befolkningen ellers. I de aller fleste tilfellene er forløpene milde, men alvorlige infeksjoner med influensavirus, parainfluensavirus, RS-virus, metapneumovirus, koronavirus med flere forekommer. Risikoen for alvorlig forløp og død av Covid-19-infeksjon er rapportert å være betydelig forhøyet (12), men smittebølgen med omikron-varianten som rammet pasienter i Norge vinteren og våren 2022 ga i hovedsak mild sykdom. 

Andre

Rundt 10% av befolkningen har latent infeksjon med parasitten Toxoplasma gondii som kan gi reaktiveringer med encefalitt og pneumonitt, nesten alltid i løpet av de første tre til seks månedene etter transplantasjonen. En sjelden gang sees også primærinfeksjon etter inntak av utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt. Profylakse med trimetoprim/sulfametoksazol mot PCP gir også effektiv beskyttelse mot toksoplasmose, og reaktivering sees hovedsakelig hos pasienter som får alternativ eller ingen PCP profylakse (13).

Vaksinasjon

Etter hematopoietisk stamcelle­transplantasjon bør pasienten for alle praktiske formål oppfattes som uvaksinert. Vaksinasjonsprogrammet er av stor nytte for pasienten, siden det finnes trygge og effektive vaksiner mot blant annet pneumo­kokker, influensa og hepatitt B (14). Revaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, og Haemophilus influenzae serotype B anbefales fra seks måneder etter transplantasjonen. Revaksinasjon med Covid-19-vaksine startes tre måneder etter transplantasjonen, og revaksinering med totalt fire doser anbefales.

Grunnet økt risiko for systemisk pneumokokksykdom anbefales tre doser pneumokokk konjugat­vaksine fra tre måneder etter transplantasjonen. Hos pasienter med GvHD anbefales ytterligere en dose konjugatvaksine 12 måneder etter transplantasjonen, mens polysakkarid-vaksine anbefales til andre. Årlig influensavaksine anbefales med start fra fire måneder etter transplantasjonen.

Levende vaksiner er som hovedregel kontraindisert, men kan tilbys pasienter som to år etter transplantasjonen ikke har GvHD eller bruker immunsuppresjon. Varicellavaksine (Varivax eller Varilrix) er aktuelt til pasienter som ikke har gjennomgått vann­kopper eller ikke har antistoffer mot varicella zoster virus. Zostavax skal ikke brukes, mens sikkerhet og effekt av den rekombinante zoster-vaksinen (Shingrix) foreløpig ikke er godt nok dokumentert i denne pasient­gruppen. Vaksine mot meslinger (MMR) er aktuelt hos pasienter som ikke har antistoffer mot morbillivirus, 

Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder er oppdatert i 2022 for immunsvikt, inkludert stamcelletransplantasjon (15). Vaksinasjonene utføres i primærhelsetjenesten. Anbefalte vaksiner er refundert via blåreseptordningen §4. Unge kvinner vil miste beskyttelse mot humant papillomavirus (HPV) og kan ha nytte av ny HPV vaksinering. Inntil videre er dessverre kostnader for revaksinering med HPV-vaksine ikke dekket av noen refusjonsordninger.

Konklusjon

Infeksjoner er, sammen med GvHD, den hyppigste årsaken til behandlingsrelaterte komplikasjoner og dødsfall hos pasienter etter allogen stamcelletransplantasjon. Identifikasjon av risikopasienter, riktig bruk av medikamentell profylakse, monitorering av relevante agens, rask og omfattende utredning, bred empirisk behandling og innsmalning etter påvist infeksjon, er alle sentrale elementer i en vellykket stamcelletransplantasjon. Økende forekomst av resistente bakterier og sopp er en vesentlig utfordring, både i dag og for fremtiden. Vaksinering etter transplantasjon er viktig for å forhindre allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Referanser:

 1. Mikulska M. Infection Control and Isolation Procedures. In: Carreras E, Dufour C, Mohty M, et al., editors. The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies. Cham (CH): Springer. Copyright 2019, EBMT and the Author(s). 2019: 189-95.
 2. Mikulska M. Neutropenic Fever. In: Carreras E, Dufour C, Mohty M, et al., editors. The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies. Cham (CH): Springer. Copyright 2019, EBMT and the Author(s). 2019: 259-64.
 3. Antibiotika i sykehus – Nasjonal faglig retningslinje: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/febril-noytropeni.
 4. Kvalitetsregister Allo-tx. Oslo universitetssykehus.
 5. Tissot F, Agrawal S, Pagano L, et al. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica 2017; 102: 433-44. 
 6. Maertens J, Cesaro S, Maschmeyer G, et al. ECIL guidelines for preventing Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with haematological malignancies and stem cell transplant recipients. J Antimicrob Chemother 2016; 71: 2397-404. 
 7. Ljungman P, Styczynski J, Einsele H. Viral Infections. In: Carreras E, Dufour C, Mohty M, et al., editors. The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies. Cham (CH): Springer. Copyright 2019, EBMT and the Author(s). 2019: 281-90.
 8. Ljungman P, de la Camara R, Robin C, et al. Guidelines for the management of cytomegalovirus infection in patients with haematological malignancies and after stem cell transplantation from the 2017 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 7). Lancet Infect Dis 2019; 19: e260-e72. 
 9. Marty FM, Ljungman P, Chemaly RF, et al. Letermovir Prophylaxis for Cytomegalovirus in Hematopoietic-Cell Transplantation. N Engl J Med 2017; 377: 2433-44. 
 10. Styczynski J, van der Velden W, Fox CP, et al. Management of Epstein-Barr Virus infections and post-transplant lymphoproliferative disorders in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: Sixth European Conference on Infections in Leukemia (ECIL-6) guidelines. Haematologica 2016; 101: 803-11. 
 11. Mallet V, van Bömmel F, Doerig C, et al. Management of viral hepatitis in patients with haematological malignancy and in patients undergoing haemopoietic stem cell transplantation: recommendations of the 5th European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL-5). Lancet Infect Dis 2016; 16: 606-17. 
 12. Sharma A, Bhatt NS, St Martin A, et al. Clinical characteristics and outcomes of COVID-19 in haematopoietic stem-cell transplantation recipients: an observational cohort study. Lancet Haematol 2021; 8: e185-e93. 
 13. Martino R. Other Life-Threatening Infections. In: Carreras E, Dufour C, Mohty M, et al., editors. The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies. Cham (CH): Springer. Copyright 2019, EBMT and the Author(s). 2019: 291-9.
 14. de la Cámara R. Vaccinations. In: Carreras E, Dufour C, Mohty M, et al., editors. The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies. Cham (CH): Springer. Copyright 2019, EBMT and the Author(s). 2019: 207-19.
 15. Vaksinasjon ved immunsvikt: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-ved-sykdom/vaksinasjon-ved-medfodt-immunsvikt/?term=&h=1#stamcelletransplantasjon-inkludert-hmas.
Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no