Medisinsk behandling av Crohns sykdom

Crohns sykdom er en kronisk immunmediert inflammatorisk tarmsykdom som i hovedsak debuterer i ung voksen alder. Alle avsnitt i fordøyelseskanalen fra munnhule til anus kan rammes, men hyppigst affiseres terminale ileum og tilstøtende del av kolon. Inflammasjonen er ofte transmural og granulomatøs og kan føre til alvorlige komplikasjoner som strikturer og fistler med abscessdannelse. I tillegg kan en vedvarende inflammasjon resultere i varig tarmskade med funksjonsnedsettelse. Hovedformålet med den medisinske behandlingen er derfor å få kontroll på den inflammatoriske prosessen i tarmen. I det følgende gis en oversikt over tilgjengelig medikamentell behandling av Crohns sykdom pr i dag. Videre diskuteres behandlingsstrategier, oppfølging og monitorering samt individuell behandling og optimalisering av ulike medikamenter. 

Vendel Kristensen, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål
Hilde Løland von Volkmann, Seksjon for fordøyelsessjukdommar, Haukeland universitetssjukehus
Ann Elisabet Østvik, Gastromedisinsk avdeling, St. Olavs hospital
Jørgen Jahnsen, Gastromedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus

Aminosalisylater

Fortsatt er det mange Crohn pasienter som får behandling med ulike 5-aminosalisylsyre (5-ASA) preparater til tross for at det ikke foreligger dokumentert effekt hverken som induksjon- eller vedlikeholdsbehandling (1, 2). I nyere kliniske studier med utprøving av biologiske legemidler ved Crohns sykdom er det angitt at mer enn 30% av pasientene bruker 5-ASA (3). Dette kan tyde på at mange allikevel mener at disse preparatene er virksomme hos denne pasientgruppen. Oppdaterte AGA guidelines publisert tidligere i år anbefaler ikke bruk av 5-ASA for induksjon eller opprettholdelse av remisjon hos pasienter med moderat til alvorlig Crohns sykdom (4).

Kortikosteroider

Kortikosteroider har i mange år vært en hjørnestein i behandlingen av Crohns sykdom. Det ses en raskt innsettende effekt hos langt de fleste pasientene. Behandlingen skal bare benyttes ved påvist aktiv inflammasjon i tarmen og har ingen plass som vedlikeholdsbehandling for å forebygge tilbakefall. Ved oppstart gis ofte prednisolon 30–40 mg daglig i 1 til 2 uker. Dernest gradvis dosereduksjon med først 10 mg og senere 5 mg per uke. Behandlings­varighet må individualiseres avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og behandlingsrespons. 

Vanligvis vil en behandlingskur med kortikosteroider strekke seg over 2-3 måneder, men hos en del pasienter vil inflammasjonen i tarmen blusse opp igjen under nedtrappingen. Dette betegnes som streoidavhengighet, og det vil da som regel være nødvendig å sette inn annen behandling for å kunne stoppe med kortikosteroidene. Bruk over lengere tid må unngås på grunn av plagsomme og til dels alvorlige bivirkninger. Etter oppstart av TREAT registeret så man allerede etter 1 år at bruk av kortikosteroider førte til en økt forekomst av alvorlige infeksjoner hos pasienter med Crohns sykdom, og senere at slik behandling var en uavhengig risikofaktor for økt mortalitet (5). Kortikosteroider har også vist seg å være en betydningsfull risikofaktor for anastomoselekkasje etter tarmkirurgi og postoperativ sepsis. Det er derfor viktig at behandlingen avsluttes eller trappes ned til så lav dose som mulig før en eventuell operasjon. Langt bedre bivirkningsprofil ses med nyere perorale kortikosteroid preparater med hovedsakelig lokal virkning i tarmslimhinnen som følge av at det meste av aktivt medikament metaboliseres ved første passasje gjennom leveren. Budesonid (Entocort®) er tilgjengelig som depotkapsler for kontrollert frisetting av aktivt kortikosteroid i terminale ileum og kolon ascendens. Dette er en hyppig lokalisasjon for inflammasjonen ved Crohns sykdom, og budesonid kan derfor være et alternativ i behandlingen av disse pasientene. 

Immunhemmende medikamenter

Tiopurinene azatioprin (AZA, Imurel®) og 6-merkaptopurin (6-MP, ­Puri-Nethol®) samt metotreksat (MTX) omtales som immunhemmende medikamenter.

Tiopuriner

AZA er blitt brukt i utstrakt grad i behandlingen av Crohns sykdom. Full effekt inntrer først etter noe tid og virkningen kan derfor ofte ikke avgjøres før etter 3-4 måneder. AZA (2–2,5 mg/kg) har vist seg å forebygge tilbakefall av Crohns sykdom samtidig som det reduserer bruken av kortikosteroider og derfor hatt en plass som vedlikeholdsbehandling som vanligvis har strukket seg over år. Nyere undersøkelser har imidlertid reist spørsmål om hvor effektiv AZA egentlig er som monoterapi ved Crohns sykdom (6, 7). Før oppstart er det anbefalt å bestemme tiopurin metyltransferase (TPMT) enzymaktivitet for å redusere risikoen for alvorlige bivirkninger som blant annet beinmargsdepresjon. Hyppig blodprøvekontroll, som inkluderer cellerekkene i blodet, er derfor viktig i oppstartsfasen av behandlingen. I tillegg bør det monitoreres med regelmessig serummåling av den aktive metabolitten 6-tioguaninnukleotid (6-TGN) som har et angitt terapeutisk område (3.5- 5 mmol/L). AZA har mye bivirkninger og det er angitt at > 30% av Crohn pasienter må stoppe behandlingen på grunn av intoleranse til medikamentet. Ved lettere bivirkninger som kvalme og gastrointestinalt ubehag kan det skiftes til 6-MP eller alternativt ­redusere dosen. Hvis det oppstår mer alvorlige bivirkninger som pankreatitt, hepatitt eller et sykdomsbilde med allmennsymptomer, febrilia og CRP stigning må behandlingen avsluttes. AZA kan også føre til utvikling av ikke-melanom hudkreft og gir økt risiko for lymfom spesielt hos eldre pasienter (> 65 år). Hos denne pasientgruppen bør man derfor utvise tilbakeholdenhet med bruk av AZA. Det anbefales heller ikke å gi AZA til pasienter som har en serologisk test som viser at de ikke tidligere har hatt en Epstein-Barr virus (EBV) infeksjon. Noen få pasienter har en uheldig metabolisering av AZA som fører til lave verdier av 6-TGN, men høye verdier av 6-metylmerkaptopurin (6-MMP) som er assosiert med bivirkninger. Dette kan løses med en redusert dose av AZA kombinert med allopurinol. 

Immunogenisitet med dannelse av antistoffer mot legemiddelet er et stort problem ved behandling med TNF alfa-hemmere. Dette kan imidlertid forhindres eller utsettes ved samtidig bruk av et immunhemmende medikament. I dagens behandling av Crohns sykdom blir AZA først og fremst brukt i kombinasjon med en TNF alfa-hemmer og da i hovedsak infliximab. For å redusere risikoen for bivirkninger er det foreslått en lavere dosering av AZA (1-1,5 mg/kg) som synes å være tilstrekkelig til å forebygge immunogenisitet (8). Imidlertid er det mulig at dette vil være uheldig hos enkelte pasienter fordi det samtidig kan redusere den farmakologiske effekten som AZA har på Crohn inflammasjonen. Det er ikke dokumentasjon for at en kombinasjonsbehandling med TNF alfa-hemmere og AZA bør fortsette utover et år.

Kvinner som behandles med AZA kan fortsette med uendret dosering ved et evt. svangerskap og i ammeperioden. Oppstart av behandling med AZA under graviditeten bør man imidlertid være noe tilbakeholden med på grunn av hyppig forekomst av bivirkninger.

Metotreksat

MTX er virksomt ved Crohns sykdom både som induksjon- og vedlikeholdsbehandling vurdert ut ifra Crohns Disease Activity Index (CDAI) (9, 10), som i hovedsak er basert på kliniske symptomer og er et veldig subjektivt mål for sykdomsaktivitet. Det foreligger ingen studier som dokumenterer at det kan oppnås tilheling av slimhinnen med MTX. Den kliniske effekten er kun vist for parenteral administrasjon (subkutant/intramuskulært). Vanlig dosering er 25 mg i uken, som etter 6 måneder kan reduseres til 15 mg i uken. En lavere startdose kan være aktuelt hos enkelte pasienter for å unngå bivirkninger. Det bør samtidig gis folsyre 5–7 mg i uken. MTX kan også forhindre eller utsette dannelsen av antistoffer mot TNF alfa-hemmere hos pasienter som får slik behandling, og benyttes til dette formålet hos pasienter som er intolerante eller av andre grunner ikke kan behandles med AZA.

Biologiske legemidler

Biologiske legemidler skiller seg fra andre legemidler ved at de er framstilt av, eller er renset fra, levende celler eller vev. De biologiske legemidlene som i dag benyttes i behandling av Crohns sykdom er alle monoklonale antistoffer med ulike angrepspunkter og virkemekanismer (Figur 1). I forbindelse med at patentbeskyttelsen har utgått for enkelte biologiske legemidler, har vi i Norge de siste årene tatt i bruk biotilsvarende legemidler som har samme effekt og kvalitet som de originale.

Figur 1: Tilpasset fra Danese S, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015. Tilgjengelige biologiske legemidler som benyttes i behandlingen av Crohns sykdom har ulike virkemekanismer og angrepspunkter.
Figur 1: Tilpasset fra Danese S, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015. Tilgjengelige biologiske legemidler som benyttes i behandlingen av Crohns sykdom har ulike virkemekanismer og angrepspunkter.

TNF alfa-hemmere 

TNFα er et proinflammatorisk cytokin med en sentral rolle i den inflammatoriske prosessen som finner sted ved Crohns sykdom, og en hemming av aktiviteten til dette cytokinet har vist seg å være virksomt i behandlingen av sykdommen. I kliniske studier er det angitt at minst 60% av pasienter med moderat til alvorlig sykdomsaktivitet opplever en god respons. Tilheling av slimhinnen ses hos et stort antall pasienter, og det er også dokumentert effekt på fistler (11).

Av TNF α-hemmere har vi infliximab (Remicade®, Remsima®, Inflectra®, Zessly®, Flixabi®) som administreres som en intravenøs infusjon og adalimumab (Humira®, Hyrimoz®) som gis subkutant. I dag er biotilsvarende adalimumab førstevalget ved oppstart med biologisk behandling hos pasienter med Crohns sykdom på grunn av prisen.

Kombinasjonsbehandling med tiopuriner har vist seg å gi bedre effekt. I tillegg kan som tidligere anført immunogenisitet med antistoffdannelse mot det biologiske legemiddelet forhindres eller forsinkes. Dette er av stor betydning for å unngå tap av effekt. Imidlertid kan samtidig ­behandling med flere immun­hemmende og immunmodulerende medikamenter medføre økt risiko for infeksjoner og mulig malignitetsutvikling (12). 

Det er derfor viktig at man utfører nøye vurderinger før oppstart samt monitorer tett mhp. effekt og bivirkninger hos alle pasienter som får slik behandling. Behandlingslengden må individualiseres ut ifra alder, kjønn, immunogenisitet og forhold knyttet til sykdommen og sykdomsforløpet. I noen tilfeller må behandlingen pauses eller avsluttes pga. annen sykdom som eksempelvis kreft, alvorlig infeksjon og demyeliniserende sykdom. 

Terapeutisk medikamentovervåking (TDM), måling av medikamentnivåer og antistoffer mot legemiddelet i serum, er av de fleste anerkjent som et nyttig verktøy for å forbedre effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet til biologiske legemidler. Det skilles mellom proaktiv og reaktiv TDM. Ved proaktiv TDM er medikamentkonsentrasjonen et selvstendig mål og hensikten er å forhindre eventuelle framtidige sykdomsoppbluss og tap av effekt. Bestemmelse av medikament konsentrasjonen ved aktiv inflammasjon som en tilleggsinformasjon for å avgjøre videre behandling omtales som reaktiv TDM. I klinisk praksis benyttes nok ofte en kombinasjon av pro- og reaktiv TDM. 

I en nylig gjennomført norsk studie hos pasienter med immunmedierte sykdommer inklusive Crohns sykdom behandlet med infliximab ble det vist at bruk av proaktiv TDM kunne bidra til å forhindre sykdomsforverrelse ved 1 års oppfølging (13). Hva som er den optimale konsentrasjonen for de ulike legemidlene og hos undergrupper av pasienter er ikke klart fastsatt. Eksempelvis ser det ut til å være nødvendig med langt høyere serumkonsentrasjoner av infliximab for å oppnå fullgod effekt på fistelsykdom sammenlignet med luminal inflammasjon hos Crohn pasienter (14). 

Interleukin 12/23 hemming

Ustekinumab (Stelara®), et monoklonalt antistoff mot p40-underenheten av interleukin-12 og interleukin-23, er godkjent for bruk ved behandling av psoriasis og psoriasis artritt. Effekt av ustekinumab er vist på Crohns sykdom gitt som vektbasert intravenøs infusjon etterfulgt av subkutane injeksjoner (15). I en nylig studie var 1/3 av pasientene i steroidfri klinisk remisjon etter 1 år, og av disse var 60 % fortsatt i remisjon etter 2 år (16). Ifølge det siste LIS-anbudet bør ustekinumab brukes dersom det blir nødvendig å skifte klasse fra TNF α-hemmere. Ustekinumab har vist seg å være svært lite immunogent, og kombinasjonsbehandling med en immunhemmer er derfor unødvendig i forhold til immunogenisitet med antistoffdannelse mot legemiddelet. Medikamentkonsentrasjoner av ustekinumab kan også måles og det synes å være en sammenheng mellom økende konsentrasjon og effekt på tarmsykdommen.

Blokkering av celleadhesjon 

Vedolizumab (Entyvio®) er et biologisk legemiddel som kan være et behandlingsalternativ hos pasienter med Crohns sykdom som har utilstrekkelig effekt, tap av effekt eller vist intoleranse overfor TNF α-hemmere eller ustekinumab. Dette legemiddelet er en integrin reseptor antagonist, et humanisert monoklonalt antistoff som binder seg til integrin α4β7som finnes på overflaten av aktiverte tarmsøkende leukocytter.  Som følge blokkeres bindingen mellom integrin α4β7 og mukosal celleadhesjonsmolekyl-1 (MAdCAM-1) og man får en tarm-selektiv blokkering av leukocytter og dermed en tarm-selektiv anti-inflammatorisk effekt. På grunn av virkningsmekanismen kan det ta noe tid (>10 uker) før man ser effekt av behandling med vedolizumab. Behandlingen kan startes med 2-3 påfølgende intra­venøse infusjoner før man går over til subkutane injeksjoner annenhver uke (17). Vedolizumab er også svært lite immunogent og benyttes hoved­sakelig som monoterapi. Den best mulige medikamentkonsentrasjonen er ikke fastsatt.

Når man velger å starte biologiske behandling er det viktig å ha oversikt over pasientens eventuelle andre sykdommer, både aktuelle og tidligere. Dersom pasienten har hatt kreft, anbefales det å drøfte med en onkolog som har erfaring med akkurat den krefttypen pasienten har hatt (18). Dette fordi det fortsatt er noe usikkerhet om de biologiske legemidlene kan påvirke utviklingen av noen typer kreft eventuelt et tilbakefall av gjennomgått kreftsykdom.

Behandlingstrategier

“Treat to Target” har blitt vårt behandlingsmantra innen Crohns sykdom de senere år, der målet er endoskopisk tilheling i tillegg til tilbakegang av symptomer. CALM-studien viste at hvis fekal kalprotektin og CRP ble monitorert sammen med kliniske symptomer og brukt som grunnlag for oppstart og intensivering av anti-TNF, økte sannsynligheten for å nå endoskopisk tilheling (19). I 2020 ble langtidsresultater fra CALM-studien publisert (20). Denne viste at hos pasienter som ved ettårskontroll hadde oppnådd steroidfri klinisk remisjon med endoskopisk tilheling, var sannsynligheten for sykdomsprogresjon (definert som nye fistler, abscesser, kirurgi eller sykehusinnleggelser) de neste årene lavere (median oppfølgningstid tre år). STRIDE-II-anbefalingene (The Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease group) er nylig oppdatert med nye anbefalinger for behandlingsmål ved Crohns sykdom (21). Her skilles det nå mellom kortsiktige og mer langsiktige behandlingsmål (Figur 2). 

Figur 2: Ulike mål i behandling av inflammatorisk tarmsykdom.
Figur 2: Ulike mål i behandling av inflammatorisk tarmsykdom.

Klinisk bedring anses som et umiddelbart behandlingsmål, mens klinisk remisjon, normalisering av CRP og fall i fekal kalprotektin anses som gode behandlingsmål på kort og intermediær sikt. Det langsiktige behandlingsmålet er fremdeles endoskopisk remisjon, sammen med normalisert livskvalitet og normalt funksjonsnivå, i tillegg til klinisk remisjon. Histologisk tilheling og transmural tilheling er ikke ansett som formelle behandlingsmål. I behandling av pasienter med Crohns sykdom må vi, som ellers, huske på at vi behandler hele pasienten og ikke bare tarmen. Vi må derfor velge behandlingsstrategi og gjøre behandlingsvalg sammen med pasienten. Bivirkninger ved behandling, sikkerhetsprofil og eventuelle ekstraintestinale manifestasjoner må også inngå i vurderingen av behandlingsstrategi, og i noen tilfeller er kirurgi et godt alternativ til medikamentell behandling.

Oppfølging, kontroll og monitorering

Crohns sykdom er kompleks, og Crohn pasientene utgjør en svært heterogen gruppe. 15-20% av pasientene har avansert sykdom i form av strikturer eller fistler allerede ved diagnosetidspunktet, og mange utvikler avansert sykdom etter diagnose. Alle Crohn pasienter bør derfor følges opp i spesialisthelsetjenesten. Det vil være store forskjeller i behov for oppfølging slik at pasientutredning og oppfølging må individualiseres, men vi vil likevel skissere forslag til «basis-oppfølging».

Ved diagnose anbefales MR tynntarm for å kartlegge utbredelse av sykdommen. Undersøkelse med DEXA måling av beinmineraltetthet (BMD) bør også vurderes hos enkelte pasienter. Ultralyd er i ferd med å etablere seg som et nyttig verktøy til å kartlegge Crohns sykdom og gir informasjon om tilstedeværelsen av både aktiv inflammasjon og komplikasjoner. Pasientene bør tilbys minimum halvårlige kontroller ved en IBD-poliklinikk. 

Forslag til standardisert blodprøver (Tabell 1). 

Tabell 1: Forslag til standardisert blodprøvepakke.

Tidlig deteksjon av inflammatorisk aktivitet og dertil intervensjon er avgjørende og gir mulighet for bedret prognose og reduserer risiko for komplikasjoner (Figur 3).

Figur 3: Progresjon av tarmskade og inflammatorisk aktivitet hos en teoretisk pasient med Crohns sykdom. Hvis det oppnås kontroll på inflammasjonen med en gitt behandling, fører det til mindre tarmskade.
Figur 3: Progresjon av tarmskade og inflammatorisk aktivitet hos en teoretisk pasient med Crohns sykdom. Hvis det oppnås kontroll på inflammasjonen med en gitt behandling, fører det til mindre tarmskade.

Pasientinvolvering i klinisk vurdering og beslutning er viktig, og man bør tilby et minimum av informasjon i form av undervisning og informasjonsmateriell ved diagnosetidspunkt. Vi foreslår at alle med nydiagnostisert Crohns sykdom får tilbud om pasientinformasjonskurs eller skole i løpet av første år etter diagnose. Standardisert evaluering ved bruk av skåringsverktøy som for eksempel Harvey-Bradshaw Activity Index (HBI) for registrering av symptomer og funn anbefales brukt både av helsepersonell og også av pasientene selv (22). Slike selvhjelpsløsninger øker pasientens sykdomsinnsikt og -mestring og vil bidra til raskere deteksjon av sykdomsaktivitet. Standardisert og dokumentert pasientstatus vil sikre en minimumsoppfølging av kronisk syke, redusere symptombyrde og gi helsepersonell raskere oversikt over hver enkelt pasients situasjon. Pasientflyt mellom leger og annet helsepersonell, avdelinger og sykehus vil bedres, med mindre behov for supplerende undersøkelser. Vi foreslår bruk av standardiserte journalnotater som inkluderer kliniske aktivitetsindekser som HBI og pasientene bør klassifiseres etter Montreal klassifikasjon for Crohns sykdom (23).

Ved ileokoloskopi anbefales bruk av skåringsverktøy som Simplified Endoscopic Score Crohn`s Disease (SES-CD) og post ileocøkalreseksjon Rutgeerts skår første gang ca. 6 mnd. etter operasjon (24, 25). 

Oppstart biologisk behandling

Før oppstart av biologisk behandling bør status for sykdomsaktivitet og utbredelse kartlegges med aktivitetsindeks, endoskopi med aktuell skår og eventuelt også billedundersøkelser for senere best mulig evaluering av behandlingsrespons. Som standardpakke før oppstart biologisk behandling anbefales EBV, hepatitt B og C, CMV og VZV serologi, HIV-test og IGRA-test (Interferron Gamma Release Assay) samt røntgen thorax. Opplysninger om vaksinestatus må innhentes og behov for kompletterende vaksinering før oppstart med biologiske medikamenter må vurderes. For detaljer om anbefalt vaksinasjon ved IBD henvises til Bjørn Moum sin artikkel i NGF-nytt, nr. 3, 2020. 

Pasienter med demyeliniserende sykdom kan få forverring av sin sykdom ved bruk av TNF-hemmere, som derfor er kontraindisert for denne pasientgruppen. Vedolizumab og ustekinumab kan imidlertid benyttes.

Behandlingsrespons bør vurderes 3-6 mnd. etter oppstart av biologisk behandling. Det anbefales at man sikrer seg at hvert medikament er adekvat utprøvd før et eventuelt bytte, ved blant annet å innhente opplysninger om compliance samt måle medikamentkonsentrasjoner og eventuelt dannelse av antistoffer mot legemiddelet. 

Referanser:

 1. Lim WC, Wang Y, MacDonald JK, Hanauer S. Aminosalicylates for induction of remission or response in Crohn’s disease. Cochrane Database Syst Rev. 2016;7:CD008870.(doi):10.1002/14651858.CD008870.pub2.
 2. Akobeng AK, Zhang D, Gordon M, MacDonald JK. Oral 5-aminosalicylic acid for maintenance of medically-induced remission in Crohn’s disease. Cochrane Database Syst Rev. 2016;9(9):Cd003715.
 3. Feagan BG, Sandborn WJ, Gasink C, Jacobstein D, Lang Y, Friedman JR, et al. Ustekinumab as Induction and Maintenance Therapy for Crohn’s Disease. N Engl J Med. 2016;375(20):1946-60.
 4. Feuerstein JD, Ho EY, Shmidt E, Singh H, Falck-Ytter Y, Sultan S, et al. AGA Clinical Practice Guidelines on the Medical Management of Moderate to Severe Luminal and Perianal Fistulizing Crohn’s Disease. Gastroenterology. 2021;160(7):2496-508.
 5. Lichtenstein GR, Feagan BG, Cohen RD, Salzberg BA, Diamond RH, Price S, et al. Serious infection and mortality in patients with Crohn’s disease: more than 5 years of follow-up in the TREAT™ registry. Am J Gastroenterol. 2012;107(9):1409-22.
 6. Cosnes J, Bourrier A, Laharie D, Nahon S, Bouhnik Y, Carbonnel F, et al. Early administration of azathioprine vs conventional management of Crohn’s Disease: a randomized controlled trial. Gastroenterology. 2013;145(4):758-65.e2; quiz e14-5.
 7. Panés J, López-Sanromán A, Bermejo F, García-Sánchez V, Esteve M, Torres Y, et al. Early azathioprine therapy is no more effective than placebo for newly diagnosed Crohn’s disease. Gastroenterology. 2013;145(4):766-74.e1.
 8. Van Schaik T, Maljaars JP, Roopram RK, et al. Influence of combination therapy with immune modulators on anti-TNF trough levels and antibodies in patients with IBD. Inflamm Bowel Dis 2014;20:2292–8.
 9. Feagan BG, Rochon J, Fedorak RN, Irvine EJ, Wild G, Sutherland L, et al. Methotrexate for the treatment of Crohn’s disease. The North American Crohn’s Study Group Investigators. N Engl J Med. 1995;332(5):292-7
 10. Feagan BG, Fedorak RN, Irvine EJ, Wild G, Sutherland L, Steinhart AH, et al. A comparison of methotrexate with placebo for the maintenance of remission in Crohn’s disease. North American Crohn’s Study Group Investigators. N Engl J Med. 2000;342(22):1627-32
 11. Vasudevan A, Bruining D, Loftus E, Faubion W, Ehman EC, Raffals L, Approach to medical therapy in perianal Crohn’s disease,World J Gastroenterol 2021 July 7; 27(25): 3693-3704
 12. Muller M, D’Amico F, Bonovas S, Danese S, Peyrin-Biroulet L. TNF Inhibitors and Risk of Malignancy in Patients with Inflammatory Bowel Diseases: A Systematic Review. J Crohns Colitis. 2021 May 4;15(5):840-859
 13. Jørgensen KK, Syversen SW, Goll GL, Bjørlykke KH, Brun KH, Sandanger Ø, et al. Proactive therapeutic drug monitoring is superior to standard treatment during maintenance therapy with infliximab; the randomized NOR-DRUM part B clinical trial. IBD: Clinical trials posters II, UEG 2021 
 14. Yarur AJ, Kanagala V, Stein DJ et al. Higher infliximab trough levels are associated with perianal fistula healing in patients with Crohn’s disease Aliment Pharmacol Ther 2017 April 2017, 933-940
 15. Feagan  BG, Sandborn  WJ, Gasink  C, et  al.; UNITI–IM-UNITI Study Group. Ustekinumab as induction and maintenance therapy for Crohn’s disease. N Engl J Med 2016; 375:1946–60.
 16. Straatmijer T, Biemans VBC, Hoentjen F, de Boer NKH, Bodelier AGL, Dijkstra G, et al. Ustekinumab for Crohn’s Disease: Two-Year Results of the Initiative on Crohn and Colitis (ICC) Registry, a Nationwide Prospective Observational Cohort Study. J Crohns Colitis. 2021 Nov 8;15(11):1920-1930
 17. Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P, Hanauer S, Colombel JF, Sands BE, Lukas M, Fedorak RN, Lee S, Bressler B, Fox I, Rosario M, Sankoh S, Xu J, Stephens K, Milch C, Parikh A; GEMINI 2 Study Group. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn’s disease. N Engl J Med. 2013 Aug 22;369(8):711-21. 
 18. Sebastian S, Neilaj S. Practical guidance for the management of inflammatory bowel disease in patients with cancer. Which treatment? Therap Adv Gastroenterol. 2019 Jan 4;12:1756284818817293. 
 19. Colombel JF, Panaccione R, Bossuyt P, Lukas M, Baert F, Vanasek T, et al. Effect of tight control management on Crohn’s disease (CALM): a multicentre, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet. 2017:32641-7.
 20. Ungaro RC, Yzet C, Bossuyt P, Baert FJ, Vanasek T, D’Haens GR, et al. Deep Remission at 1 Year Prevents Progression of Early Crohn’s Disease. Gastroenterology. 2020;159(1):139-47.
 21. Turner D, Ricciuto A, Lewis A, D’Amico F, Dhaliwal J, Griffiths AM, et al. STRIDE-II: An Update on the Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE) Initiative of the International Organization for the Study of IBD (IOIBD): Determining Therapeutic Goals for Treat-to-Target strategies in IBD. Gastroenterology. 2021;160(5):1570-83.
 22. Harvey RF, Bradshaw JM. A simple index of Crohn’s-disease activity. Lancet 1980; 315 (8167): 514.
 23. Satsangi J, Silverberg MS, Vermeire S, Colombel JF. The Montreal classification of inflammatory bowel disease: controversies, consensus, and implications. Gut 55(6), 749–753 (2006).
 24. Moskovitz DN, Daperno M, Van Assche G. Defining and validating cut-offs for the Simple Endocopic Score for Crohn’s Disease. Gastroenterology 2007; 132: S1097.
 25. Rutgeerts P, Geboes K, Vantrappen G, Beyls J, Kerremans R, Hiele M. Predictability of the postoperative course of Crohn’s disease. Gastroenterology 1990;99:956-963.
Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no