Nåværende lesing:02
0
15.06 2011
Akutt nyresvikt

Akutt nyresvikt er en alvorlig tilstand med høy mortalitet. Mye kan gjøres akutt for å forkorte sykdomsforløpet og hindre forverring til dialysekrevende nyresvikt. Rask diagnose og bestemmelse av etiologi er helt vesentlig for god prognose. Artikkelen omhandler kort årsaker til og behandlingen av akutt nyresvikt slik det kan fremstå for legen i akuttmottaket på et sykehus.

0
15.06 2011
Nye tynntarmsundersøkelser

Vi har i løpet av de siste få årene vært vitne til et sceneskifte når det gjelder utredning av tynntarmspatologi. Inntil for noen få år siden var det meste av tynntarmen utenfor rekkevidde av endoskopiske teknikker. Introduksjonen av kapselendoskopi og ballongassistert enteroskopi har gjort endoskopisk undersøkelse av hele tynntarmen mulig. Parallelt med dette har målrettede CT- og MR-metoder langt på vei erstattet konvensjonelle røntgenundersøkelser.

0
15.06 2011
Karsykdommer og sekundærprofylakse hos eldre – en balansekunst

Det er forventet økning i levealder og andel eldre i befolkningen (1). Til tross for at dødeligheten av karsykdom er halvert siste 30 år (2), er dette fremdeles hyppigste årsak til død hos de eldste (>85 år). Kunnskap om forebyggende behandling for karsykdom hos eldre, både som ledd i primærprofylakse og sekundærprofylakse, er derfor av betydning.

0
15.06 2011
Lyme borreliose – en infeksjon med mange ansikter

Lyme borreliose er blitt en stadig hyppigere klinisk problemstilling som berører flere spesialiteter, er gjenstand for stor mediaoppmerksomhet, har sterke og aktive interessegrupper som har brakt vår diagnostikk opp i Stortingets spørretime. Vi er under press og sterk kritikk. Hvor mye er fortjent, hvor står norsk borreliosediagnostikk og -behandling i dag og hvor er det størst forbedringspotensial? Hvor er de største begrensningene?

0
15.06 2011
Familiær hyperkolesterolemi – fortid og framtid

Familiær hyperkolesteromi (FH) er en hyppig arvelig sykdom med en mutasjonsfrekvens på ca 1:300 i Norge. FH ble først beskrevet av Carl Müller på Ullevål Sykehus i 1937. Hans fortjeneste var å koble xanthomatose, hyperkolesterolemi og angina pectoris. Han beskrev arvegangen og hevdet at dette ikke var en sjelden sykdom. Først 50 år senere er det blitt effektiv behandling og gode diagnostiske muligheter tilgjengelig for denne store pasientgruppen. Nye medikamenter og behandlingsmuligheter har bedret leveutsiktene for denne pasientgruppen som vi antar utgjør ca 15 000 personer i Norge. Et nasjonalt kompetansesenter for FH er forelått opprettet.

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no