Nåværende lesing:2014
0
21.01 2015
KOLS – rehabilitering

KOLS er en sykdom som rammer en stor del av befolkningen, og mange av pasientene er betydelig invalidisert. Sykdommen er kronisk og progredierende, og man har stort sett ikke annen behandling å tilby enn hjelp til å stoppe videre sykdomsutvikling. De viktigste tiltakene er betydelige livsstilsendringer, hvilket man best kan hjelpe til med ved lungerehabilitering.

0
19.01 2015
Kronisk lungesykdom og konsekvenser for bilkjøring og flyreiser

Hypoksemi, enten kronisk eller akutt som ved høydeeksponering, kan gi kognitiv svikt og forverre eksisterende sykdom. I et stadig mer mobilt samfunn vil også lungesyke pasienter ønske å fortsette sine reisevaner; hvilke regler er det som gjelder og hvordan skal vi teste og veilede disse pasientene?

0
16.01 2015
Redusert høyre ventrikkelfunksjon og remodellering av høyre ventrikkel hos KOLS pasienter uten pulmonal hypertensjon

Det er vel etablert at pasienter med røykeindusert kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) kan utvikle pulmonal hypertensjon (PH) med sekundært redusert høyre ventrikkelfunksjon, og at de har økt forekomst av hjertesykdom på venstre side som følge av iskemisk hjertesykdom.

Redusert systolisk og diastolisk funksjon på hjertets venstre side kan også påvirke hjertets høyre side via lungekretsløpet. Det er imidlertid lite kjent i hvilken grad selve KOLS-sykdommen, uavhengig av venstresidig hjertesykdom (postkapillær), påvirker hjertes høyre side. Hovedmålet med denne studien var å avklare dette (1).

0
14.01 2015
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS):  Forekomst, diagnostikk og behandling.

I denne artikkelen gis en oppdatert oversikt over definisjon, forekomst, diagnostikk og behandling av KOLS. Da KOLS er en vanlig sykdom i befolkningen, er det viktig at indremedisinere generelt kjenner til diagnostikk og behandling. KOLS må mistenkes hos alle røykere med langvarige luftveissymptomer. Spirometri er nødvendig for å stille riktig diagnose. Røykestopp er av største betydning for å bedre prognosen, mens individrettet symtomlindring vil kunne bedre livskvaliteten. Pasienter med hyppige forverrelser har spesielt dårlig prognose og må følges opp nøye for å unngå ytterligere forverrelser.

0
22.10 2014
SGLT-2 hemmere: et nytt behandlings-prinsipp ved type 2 diabetes som gjør mer enn å senke blodsukkeret?

Inhibisjon av SGLT-2 (sodium glucose cotransporter-2) i nyretubuli induserer sukker i urinen (glucosuri) og reduserer dermed nivået av sirkulerende glukose og HbA1c i størrelsesorden 1,0 prosentpoeng. Gjennom denne mekanismen, med kaloritap gjennom urinen, ses også en vektreduksjon (i størrelsesorden 2-3 kg); hvorav hoveddelen er fett (spesielt visceralt fett), samt en reduksjon i systolisk og diastolisk blodtrykk (i størrelsesorden 4-5 mmHg/1-2 mmHg), trolig relatert til en svak diuretisk effekt, vektreduksjon og reduksjon i arteriestivhet.

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no