Nåværende lesing:01
0
30.04 2014
Arvelige nyresykdommer

Med økende kunnskap om genomet følger ny innsikt i årsak til enkelte nyresykdommer. Flere nye gener er identifisert som medvirkende i utvikling av nyresykdom, og den genetiske årsaken til kjente kliniske entiteter er i enkelte tilfeller også avslørt. Gode helseregistre, som for eksempel Norsk Nefrologiregister, gjør det mulig å undersøke eventuell opphopning av nyresykdommer i den norske populasjonen. Uromodulin-assosiert nyresykdom og Fabry sykdom omtales som eksempler på «nye» sykdommer med variable fenotyper som indremedisinere bør ha kjennskap til.

0
28.04 2014
Ny innsikt i prognose ved de vanligste formene for glomerulonefritt

Norsk Nyrebiopsiregister ble etablert i 1988 og utgjør i dag en rik kilde til klinisk nefrologisk forskning. I denne artikkelen presenteres data om IgA-nefropati og membranøs nefropati der registeret har bidratt med publikasjoner og har pågående prosjekter.

0
24.04 2014
Hypertensjon og nyresykdom hos gravide

Hypertensjon i svangerskapet er en vanlig tilstand som oftest håndteres av fastleger og/eller gynekologer. Men når det er tvil om tilstanden kan skyldes kronisk hypertensjon eller nyresykdom, vil vi som indremedisinere ofte bli bedt om å bidra. Det er viktig å kjenne til de viktigste differensialdiagnosene for å kunne gi korrekt oppfølgning og behandling både under og etter svangerskapet. Artikkelen diskuterer de ulike hypertensive tilstandene i svangerskapet og beskriver deretter prognose etter svangerskapet for kvinner som har hatt preeklampsi.

0
22.04 2014
Lipidsenkende behandling hos personer med nedsatt nyrefunksjon

I desembernummeret av Kidney International, 2013, har KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcome) publisert nye retningslinjer for behandling av dyslipidemi hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. KDIGO er en uavhengig internasjonal komite som arbeider med utvikling og implementering av globale kliniske behandlingsretningslinjer hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (1). Nytt i retningslinjene er at alle pasienter over 50 år med kronisk nyresykdom i stadiene 1-5 (med unntak av etablerte dialysepasienter) og pasienter mellom 18 og 49 år med tilleggsrisiko, skal tilbys behandling med statiner eller kombinasjonen statin/ezetimibe, uavhengig av målt LDL-kolesterol.

0
16.04 2014
Akutt funksjonssvikt – et vanlig klinisk problem hos eldre pasienter

Akutt funksjonssvikt er en vanlig presentasjonsform av akutt, og ofte alvorlig, sykdom hos eldre personer, som bør føre til grundig klinisk undersøkelse for å finne årsaken(e). Som regel er bred og til dels avansert diagnostikk ledet av erfarne leger med spesialistkompetanse nødvendig. Akutt funksjonssvikt er også en viktig prognostisk faktor – som predikerer økende funksjonstap og død. Det gir best resultat hvis slike pasienter behandles i en akuttgeriatrisk enhet med systematisk forebygging av komplikasjoner, tverrfaglig utredning og tidlig rehabilitering.

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no