0
16.10 2019
Figur 2. Kaplan-Meier analyse av graftoverlevelse etter første nyretransplantasjon hos norske resipienter av nyre fra avdød giver i ulike tidsperioder fra 1983 til 2018. Totalt 3.888 pasienter i perioden. Sensureringsdato 23.09.2019.

Anna Varberg Reisæter, seksjonsoverlege PhD; Anders Åsberg, Professor ved Farmasøytisk institutt, UiO; Karsten Midtvedt, overlege PhD; alle Avdeling for Transplantasjonsmedisin, Seksjon for Nyremedisin, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Kontaktperson: Karsten Midtvedt, e-post:… [Les mer]

0
14.10 2019
Bilde 1. Til venstre: Person med mild kognitiv svikt. MR viser begynnende forandringer i mediale temporallapper og kortikal atrofi. Til høyre: Ny MR 7 år senere hos samme person. Nå klinisk Alzheimers demens. Betydelig atrofi av mediale temporallapper (inkludert hippocampus), global kortikal atrofi og utvidet ventrikkelsystem. (Bilder: Odd Petter Eldevik, Aleris røntgen)

Anne-Brita Knapskog, geriater og overlege ved Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Leder av demensforskningsgruppen ved Oslo universitetssykehus Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens, og insidensen er økende grunnet… [Les mer]

0
14.10 2019
Dyp neseprøve på UTM-medium. Med dagens organisering kan analysesvaret komme etter dager, mens med pasientnær hurtigdiagnostikk kan det være klart på 30 minutter. Foto: Aleksander Rygh Holten

Aleksander Rygh Holten, Overlege, Akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål og Universitetet i Oslo. Anders B. Martinsen, Overlege, Akuttmedisinsk avdeling og Akuttmottaket, OUS Ullevål. Andreas Lind, Enhetsleder, Overlege, Avdeling for Mikrobiologi, OUS…. [Les mer]

0
14.10 2019
Figur 2. Skjema for første melding av en pasient til Det norske lepraregisteret.

Lorentz M Irgens, professor em. dr.med., Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Dimensjonering, kvalitetssikring og evaluering av kliniske tjenester må baseres på omfattende data innhentet fra et… [Les mer]

0
01.07 2019
Figur 2. Produksjon av kortisol fra binyrebarken stimuleres vanligvis av CRH fra hypothalamus, og ACTH fra hypofysen. Ved tilstrekkelig kortisol tilstede undertrykkes denne stimuleringen. Når man inntar dexametason vil kroppen oppleve å ha tilstrekkelig kortisol, og produksjonen av CRH og ACTH undertrykkes. Et adenom i binyren med autonom kortisol­sekresjon er imidlertid uavhengig av denne overordnede kontrollen, og hemmes ikke av dexametason. Figur av Bjørn G. Nedrebø, modifisert og gjengitt med tillatelse.

Grete Åstrøm Ueland, overlege dr. med, Endokrinologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Autonom kortisolsekresjon skyldes overproduksjon av kortisol fra binyrer med tumor eller hyperplasi. Tilstanden foreligger hos 5 – 30% av pasienter… [Les mer]

0
01.07 2019
Medikamentell behandling og livsstilsråd etter hjerteinfarkt

Erik Øie, seksjonsoverlege dr med, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Medikamentell behandling og revaskularisering har sammen med bedret livsstil bedret prognosen etter hjerteinfarkt de siste tiårene. Artikkelen gjennomgår gjeldende retningslinjer for… [Les mer]

0
01.07 2019
Figur 1. Lysmikroskopisk bilde av ­nefrosklerose. A: Arterie med ­hyalinose. G: Glomerulus med tidlige tegn til perikapsulær fibrose. SG: Sklerotisk glomerulus. IF: Interstitiell fibrose. TA: Tubulær atrofi med peritubulær fibrose. Piler: Tubuli med proteinøst innhold. Gjengitt med tillatelse fra patolog dr Tina Syvertsen Overrein, overlege i patologi, St Olavs Hospital.

Marius Altern Øvrehus, overlege nyresykdommer ph.d., St Olavs Hospital HF, Orkdal sjukehus. Nefrosklerose er en sjukdom med nedsatt nyrefunksjon på grunn av langvarig høgt blodtrykk og/eller aterosklerotisk sjukdom i nyrene. Nefrosklerose… [Les mer]

0
01.07 2019
Figur 2. Eksempler på nye ­modeller for hepatitt C-behandling for rus­avhengige pasienter i Norge. ­Illustrasjonen er ­modifisert og ­gjengitt med tillatelse fra ­professor Jason Grebely, Kirby Institute, ­Australia.

Håvard Midgard, lege i spesialisering og postdoc, gastromedisinsk avdeling OUS-Ullevål og infeksjonsmedisinsk avdeling AHUS. Elin Hoffmann Dahl, lege i spesialisering, infeksjonsmedisinsk avdeling OUS-Ullevål. Hepatitt C-infeksjon er et alvorlig helseproblem med… [Les mer]

0
01.07 2019
Figur 1: I blodutstryk ses 3 blaster. Disse kjennetegnes av glatt, ukondensert kjernekromatin, de har ofte tydelig nukleol (markert i en av cellene), og en sparsom basofil cytoplasmabrem. Foto: Mette Ekfelt Johansen/Hege Frøen.

Hege Frøen, seksjonsoverlege hematologi, Bærum Sykehus, Vestre Viken HF. Utfall i hematologiske parametre finnes ofte hos pasienter som kommer til sykehus med akutte symptomer. I denne artikkelen fokuseres det på… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no