0
15.12 2022
Figur 1. Tidsforløp for utviklingen av leukocyttall etter allogen ­hematopoietisk stamcelletransplantasjon.

Pasienter som gjennomgår allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon har kompleks immunsvikt med risiko for en mengde ulike infeksjoner. Antiinfektiv profylakse har en viktig rolle, men infeksjonskomplikasjoner bidrar likevel til betydelig mortalitet, morbiditet… [Les mer]

0
15.12 2022

Over halvparten av pasientene med akutt myelogen leukemi er over 60 år gamle og skiller seg fra yngre pasienter med dårligere respons på kjemoterapi og høyere risiko for komplikasjoner på… [Les mer]

0
15.12 2022
Fig 1b: Overlevelse for transplantasjon i første remisjon (CR1, n=55), i andre remisjon (CR2, n=42): eller i senere remisjon (CR3+, n=6).

Allogen stamcelletransplantasjon for ALL hos voksne er en effektiv behandling for utvalgte pasienter. I dette materialet så vi på samtlige pasienter som ble behandlet med denne metoden fra 2006-2021. Våre… [Les mer]

0
15.12 2022
Figur 1: Virkning av SGLT2 - hemmere. Figuren viser effekten på proksimale nyretubuli med ekskresjon av glukose og natrium i urin. Tap av natrium fører til redusert ekstracellulært volum som resulterer i vasokonstriksjon i afferente arteriole, men hovedårsaken til vasokonstriksjonen er adenosinfrigjøring fra macula densa i distale nyretubuli grunnet økt ­natriumsensing, se tekst. Laget med BioRender.com.

SGLT2-hemmere (sodium glucose cotransporter 2 inhibitors) kom på markedet i Norge i 2012 for behandling av diabetes type 2 (Tabell 1). Blodsukkersenkende effekt kombinert med reduksjon i forekomst av kardiovaskulære… [Les mer]

0
15.12 2022
Tykktarmbiopsi med amyloidavleiring i submukosa, av type ATTR (piler). A. Hematoxylin eosin farging, standardfargingen for histologisk undersøkelse. B. Immunfarging for transtyretin er positiv i avleiringene (brun farging). C. Ved farging med kongorødt blir avleiringene oransje. D. I polarisert lys viser kongorødt-fargete amyloidavleiringer grønngul dobbeltbrytning.

I desember 2021 publiserte vi sammen med kolleger fra flere medisinske fagfelt en oppdatert veileder for amyloidose på nettsidene til ulike fagmedisinske foreninger og www.Helsebiblioteket.no (1). Målet med en slik… [Les mer]

0
15.12 2022

Behandlingstilbudet med allogen stamcelletransplantasjon, der blodstamceller overføres fra menneskelig giver til pasient, har blitt utvidet de siste 30-40 år. Maligne blodsykdommer er vanligste behandlingsindikasjon. Dagens behandlingstilbud gjenspeiler økt forståelse av… [Les mer]

0
17.10 2022
Mugg på tomater

Soppinfeksjoner forekommer hovedsakelig hos pasienter med redusert immunforsvar og rammer sjelden helt friske pasienter. Disponerende faktorer kan være langvarig intensivopphold etter spesielt bukkirurgi, langvarig antibiotikabruk eller som komplikasjon til kreftbehandling.  Stina… [Les mer]

0
17.10 2022
MASCC skår for identifisering av pasienter med lav risiko for komplisert forløp ved febril nøytropeni

Febril nøytropeni er en konsekvens av kreftbehandling som påvirker beinmargen. Ulike cellegiftregimer gir nøytropeni av ulik type. Ved febril nøytropeni er tilstanden alvorlig og potensielt livstruende. Underforliggende sykdom og valg… [Les mer]

0
17.10 2022
Figur. Viktige bakterielle agens ved CNS-infeksjoner. (Foto: GettyImage)

Infeksjoner i sentralnervesystemet – og i særdeleshet bakteriell meningitt – er av de mest spennende og utfordrende infeksjonene vi behandler i norske sykehus. Tid fra mistanke om infeksjon til oppstart… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no