Type 2 diabetes ved fedme

Dag Hofsø, Overlege, PhD, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold

Parallelt med en kraftig økning av antall personer med fedme i Norge og verden forøvrig har forekomsten av type 2 diabetes økt. Pasienter med fedme og type 2 diabetes har økt risiko for mikro- og makrovaskulære komplikasjoner, og behandlingen bør tilstrebe å minimere denne risikoen.

Introduksjon

Definisjon

Diabetes mellitus diagnostiseres i dag ved HbA1c ≥ 6,5 %, eventuelt ved plasma/serum glukose ≥ 7,0 mmol/l ved faste og/eller ≥ 11,1 mmol/l to timer etter oralt inntak av 75 g glukose. De diagnostiske grensene sammenfaller med de antatte knekkpunktene for når risikoen for retinopati øker betydelig. Grenseverdiene er omdiskuterte og delvis arbitrære. På tross av dette definerer grensene en gruppe personer med økt risiko for prematur død og økt risiko for mikro og makrovaskulære sykdommer.

Forekomst

Type 1 diabetes er en autoimmun sykdom, mens årsaken til type 2 diabetes er multifaktoriell. Alder, arv og vekt er de viktigste risikofaktorene for type 2 diabetes. Omkring 80-90 % av alle med type 2 diabetes har overvekt  [kroppsmasseindeks (KMI) 25-29,9 kg/ m2] eller fedme (KMI ≥ 30 kg/m2). Fedmeepidemien som har feid over verden de siste 20-30 årene har dermed også resultert i en diabetesepidemi. En av elleve voksne har diabetes i verden i dag. Antallet er forventet å stige fra 415 millioner i dag til 642 millioner innen 2040 (1). Norge er ikke noe unntak, og forekomsten av både fedme og diabetes har økt de siste tiårene. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har vist at prevalensen av fedme hos voksne har økt, og omkring hver femte kvinne og mann antas nå å ha fedme (2). Samtidig er forekomsten av type 2 diabetes stigende, og omkring 4 % av Norges befolkning antas nå å ha type 2 diabetes (3).

Patofysiologi

Fedme og spesielt sentral fedme medfører insulinresistens. Det betyr at insulin produsert i bukspytt­kjertelens beta-celler virker dårligere i målcellene i fettvev, muskulatur og lever. En viktig oppgave for leveren er å produsere glukose når vi ikke spiser (for eksempel om natten) for å opprettholde stabile glukoseverdier. Det er en sammenheng leversteatose og grad av insulinresistens i leveren (4). Hyperglykemi oppstår først når bukspyttkjertelens insulinproduserende celler ikke evner å produsere nok insulin for å tilfredsstille kroppens behov. Siden personer med fedme ofte har leversteatose og dermed insulinresistens i leveren, vil disse personene typisk ha fastende hyperglykemi (5). En studie har for eksempel vist at fire av fem pasienter med sykelig overvekt og diabetes ble diagnostiser ved fastende hyperglykemi (6). Dette er i kontrast til eldre og slanke personer som oftest har postprandial hyperglykemi på grunn av svekket beta-cellefunksjon.

Behandling

Generelt

Ved behandling av type 2 diabetes og samtidig fedme bør vektreduksjon gjennom kostendringer og økt fysisk aktivitet vektlegges. Pasienten bør gis nødvendig informasjon og kunnskap om hvilke endringer som er nødvendig. Behandler bør forsøke å skape et eget ønske for endring hos pasienten gjennom motiverende intervjuteknikk. Norske retningslinjer anbefaler at alle pasienter med type 2 og overvekt eller fedme bør få tilbud om et strukturert livsstilsbehandlings­program med minst seks måneders varighet (7). Selv moderat vektreduksjon på 5-10 % kan gi betydelig bedret glykemisk kontroll (8).

Medikamentell

Ved medikamentell behandling bør norske anbefalinger følges (Figur 1). Metformin er førstevalget og vil hos de fleste med overvekt ha god effekt da medikamentet bedrer leverens insulinfølsomhet og reduserer dermed leverens glukoseproduksjon. Ved behov for flere medikamenter kan det være gunstig å velge medikamenter som ikke samtidig medfører vektøkning. Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) hemmere er vektnøytrale og har vist seg å være sikre i flere studier. Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog som stimulerer beta-cellene til økt insulinproduksjon, og hemmere av natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2) som øker utskillelsen av glukose via nyrene, gir begge lett vektreduksjon. Enkelte av disse medikamentene (liraglutide, semaglutide og empagliflozin) er også vist å redusere forekomsten av kardiovaskulære hendelser (9, 10, 11). Ved behov for insulinbehandling bør middels langtidsvirkende insulin satt på kvelden forsøkes først. Dette vil hemme endogen glukoseproduksjon fra leveren om natten og dermed gi lavere blodsukker om morgenen. Behandling av hyperglykemi reduserer risikoen for mikro- og makrovaskulære komplikasjoner og død (12). Diabetes varighet og grad av hyperglykemi er avgjørende for utvikling av diabetiske komplikasjoner. Personer som har fedme kan få diabetes i relativt ung alder. Det er derfor viktig å behandle disse pasientene aggressivt fra første stund. Initialt kan diabetesen være lett å behandle, og i denne fasen kan nært normalt blodsukker (HbA1c < 6,5 %) være et passende behandlingsmål.

For å minimere risikoen for vaskulære komplikasjoner, skal dyslipidemi og høyt blodtrykk behandles liberalt (7). Alle over 40 år med LDL-kolesterol over 2,5 mmol/l bør behandles med kolesterolsenkende medikamenter. Videre bør pasienter med diabetes og blodtrykk over 140/90 mmHg behandles med blodtrykkssenkende medikamenter. Ved samtidig mikroalbuminuri er ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorantagonister anbefalte blodtrykksmedikamenter.

Figur 1. Fra Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes.

Figur 1. Fra Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes.

Kirurgisk behandling

Pasienter med sykelig overvekt (KMI ≥ 40 kg/m2 eller KMI ≥ 35 kg/m2 med en eller flere fedmerelaterte sykdommer som type 2 diabetes, hypertensjon eller søvnapné) kan kvalifisere for fedmekirurgi. De to vanligste operasjonstypene i verden og i Norge i dag er gastrisk bypass og sleeve-gastrektomi (Figur 2). Det er rapportert svært lav dødelighet og få alvorlige komplikasjoner ved denne type inngrep (13). Operasjonene er likevel ikke uten betydelige negative konsekvenser. Flere kan få ubehag ved matinntak, flere får kroniske magesmerter og vitamin- og mineralmangler er vanlige dersom pasienten ikke tar tilskudd. Fedmekirurgi medfører betydelig (omkring 30 %) og som oftest relativ varig vekttap (14). Dette resulterer i bedret metabolsk kontroll. På kort sikt blir omkring to av tre med diabetes og en av to med hypertensjon kvitt sine sykdommer (8). Dessverre kommer tilstandene tilbake i mange tilfeller etter hvert som vekten går noe opp igjen og pasientene blir eldre. De metabolske effektene av fedmekirurgi er overlegne alle medisinske behandlinger og er sannsynligvis forbundet med redusert dødelighet (15). Det er samtidig viktig å understreke at det i motsetning til enkelte medikamentstudier, ikke er utført randomiserte kontrollerte fedmekirurgiske studier på pasienter med type 2 diabetes som har vist redusere forekomsten av kardiovaskulære hendelser og død.

Figur 2. Illustrasjon av gastric bypass til venstre og gastrisk sleeve (ventrikkelreseksjon) til høyre. Fra Hofsø et al. Tidsskr Nor Legeforen 2011 (gjengitt med tillatelse fra Kari C. Toverud).

Figur 2. Illustrasjon av gastric bypass til venstre og gastrisk sleeve (ventrikkelreseksjon) til høyre.
Fra Hofsø et al. Tidsskr Nor Legeforen 2011 (gjengitt med tillatelse fra Kari C. Toverud).

Fedmekirurgi har også vist seg å gi bedre glykemisk kontroll hos pasienter med type 2 diabetes med KMI < 35 kg/m2 og utenlandske og norske diabetesretningslinjer åpner nå også opp for fedmekirurgi ved KMI 30,0-34,9 kg/m2. Nasjonale retningslinjer anbefaler at fedme­kirurgi til denne pasientgruppen kun bør tilbys etter en grundig utredning og vurdering av et tverrfaglig team med spesiell ekspertise på vektreduserende kirurgi (7). Det er i dag ikke avklart hvilken operasjonstype som bør tilbys pasienter med fedme og type 2 diabetes. En randomisert kontrollert studie tyder dog på noe bedre effekt av gastrisk bypass enn sleeve-gastrektomi (16), men forskjellen var i denne studien liten. En pågående studie (Osebergstudien) ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-øst ved Sykehuset i Vestfold vil forhåpentligvis gi ytterligere svar i løpet av 2019.

Konklusjon

Fedme reduserer følsomheten for insulin i fettvev, muskulatur og lever og øker risikoen for utvikling type 2 diabetes betydelig. Vektreduksjon vil motvirke dette og er derfor viktig i behandlingen av hyperglykemi ved fedme. I enkelte tilfeller kan fedmekirurgi være et godt alternativ. Metformin er som for andre med type 2 diabetes, førstevalg ved medikamentell behandling. Ved behov for flere medikamenter kan den være fornuftig å velge medikamenter som er vektnøytrale eller gir en liten vektreduksjon. Pasientgruppen har betydelig økt risiko for mikro- og makrovaskulære komplikasjoner, og det er viktig med god blodtrykksbehandling. De fleste trenger også kolesterolsenkende behandling.


Referanser

 1. IDF diabetes atlas – 7th edition. http://www.diabetesatlas.org/key-messages.html
 2. Midthjell K, Lee CMY, Langhammer A, Krokstad S, Holmen TL, Hveem K, Colagiuri S, Holmen J. Trends in overweight and obesity over 22 years in a large adult population. The HUNT Study, Norway. Clinical Obesity. 2013;3:12–20. doi: 10.1111/cob.12009. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
 3. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-og-sykdom/diabetes-i-norge—folkehelserappor/#utvikling-over-tid
 4. Takamura T, Misu H, Ota T, Kaneko S. Endocr J. Fatty liver as a consequence and cause of insulin resistance: lessons from type 2 diabetic liver. 2012;59(9):745-63. Epub 2012 Aug 12.
 5. Faerch K, Borch-Johnsen K, Holst JJ, Vaag A. Pathophysiology and aetiology of impaired fasting glycaemia and impaired glucose tolerance: does it matter for prevention and treatment of type 2 diabetes? Diabetologia. 2009 Sep;52(9):1714-23. doi: 10.1007/s00125-009-1443-3. Epub 2009 Jul 10. PMID: 19590846
 6. Hofsø D1, Jenssen T, Hager H, Røislien J, Hjelmesaeth J. Fasting plasma glucose in the screening for type 2 diabetes in morbidly obese subjects. Obes Surg. 2010 Mar;20(3):302-7. doi: 10.1007/s11695-009-0022-5. Epub 2009 Dec 1.
 7. Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes
 8. Hofsø D, Nordstrand N, Johnson LK, Karlsen TI, Hager H, Jenssen T, et al. Obesity-related cardiovascular risk factors after weight loss: a clinical trial comparing gastric bypass surgery and intensive lifestyle intervention. Eur J Endocrinol. 2010 Nov;163(5):735-45. doi: 10.1530/EJE-10-0514. Epub 2010 Aug 26.
 9. Steven P. Marso, M.D., Gilbert H. Daniels, M.D., Kirstine Brown-Frandsen, M.D., Peter Kristensen, M.D., E.M.B.A., Johannes F.E. Mann, M.D., et al, for the LEADER Steering Committee on behalf of the LEADER Trial Investigators. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2016; 375:311-322July 28, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1603827
 10. Steven P. Marso, M.D., Stephen C. Bain, M.D., Agostino Consoli, M.D., Freddy G. Eliaschewitz, M.D., Esteban Jódar, M.D., Lawrence A. Leiter, M.D., et al., for the SUSTAIN-6 Investigators. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2016; 375:1834-1844November 10, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1607141
 11. Bernard Zinman, M.D., Christoph Wanner, M.D., John M. Lachin, Sc.D., David Fitchett, M.D., Erich Bluhmki, Ph.D., Stefan Hantel, Ph.D., et al, for the EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128November 26, 2015DOI: 10.1056/NEJMoa1504720
 12. Rury R. Holman, F.R.C.P., Sanjoy K. Paul, Ph.D., M. Angelyn Bethel, M.D., David R. Matthews, F.R.C.P., and H. Andrew W. Neil, F.R.C.P. 10-Year Follow-up of Intensive Glucose Control in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2008; 359:1577-1589October 9, 2008DOI: 10.1056/NEJMoa0806470
 13. Scandinavian Obesity Surgery Registry. http://www.ucr.uu.se/soreg/component/edocman/arsrapport-2016-del-1
 14. Lars Sjöström, MD, PhD; Markku Peltonen, PhD; Peter Jacobson, MD, PhD; et al C. David Sjöström, MD, PhD; Kristjan Karason, MD, PhD; Hans Wedel, PhD; et al. Bariatric Surgery and Long-term Cardiovascular Events. JAMA 2012;307(1):56-65. doi:10.1001/jama.2011.1914
 15. Lars Sjöström, M.D., Ph.D., Kristina Narbro, Ph.D., C. David Sjöström, M.D., Ph.D., Kristjan Karason, M.D., Ph.D., Bo Larsson, M.D., Ph.D., Hans Wedel, Ph.D., et al, for the Swedish Obese Subjects Study. Effects of Bariatric Surgery on Mortality in Swedish Obese Subjects. N Engl J Med 2007; 357:741-752August 23, 2007DOI: 10.1056/NEJMoa066254
 16. Philip R. Schauer, M.D., Sangeeta R. Kashyap, M.D., Kathy Wolski, M.P.H., Stacy A. Brethauer, M.D., John P. Kirwan, Ph.D., Claire E. Pothier, M.P.H., et al. Bariatric Surgery versus Intensive Medical Therapy in Obese Patients with Diabetes. N Engl J Med 2012; 366:1567-1576April 26, 2012DOI: 10.1056/NEJMoa1200225
Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no