Fagartikler


2023

Nr Artikkel
1 Høyt blodtrykk i svangerskap: diagnose, oppfølging og behandling
Hjerte- og lungekomplikasjoner etter covid-19
Ny behandling av cystisk fibrose
Håndtering av aneurismal subaraknoidalblødning i Norge
2 Subakutt Tyreoiditt
Praktiske råd ved forskriving av GLP-1-analoger som behandling av overvekt og fedme.
Hjerteaffeksjon ved fedme: betydning av kjønn og komorbiditet
Tre av fire med cøliaki var tidligere udiagnostiserte
Delirium – ikke glem delirium!
3 En sjelden årsak til hevelser og smerter
Kunstig intelligens i klinikken – vi tester
Kardiorenalt syndrom i 2023
Primær Hyperparatyreoidisme – en oversikt
Folkesykdommen «fettlever»: Når fibroseteste?
4 Tema – Lipider
LDL-kolesterol behandling i dag og i fremtiden
Genetisk testing ved familiær hyperkolesterolemi og andre lipidforstyrrelser
Høye triglyserider – Patofysiologi og risiko
Lipoprotein(a) – en aktuell 60-åring

2022

Nr Artikkel
1 Økende forbruk av amiodaron i Norge
Cøliakipillen – kommer den endelig?
Hvorfor hormoner egner seg til doping – normalfysiologi og forstyrrelser ved doping
Nyresykdom i eldre år
Alvorlig astma
2 Konsentrert rehabilitering for personer med vedvarende plager etter covid-19 infeksjon
Diagnostikk i nyremedisin – nye metoder
Antitrombotisk behandling etter intracerebral blødning
NAFLD: Leverens manifestasjon av det metabolske syndrom
Nye europeiske retningslinjer for diagnostisering og behandling av hjertesvikt
3 Invasive soppinfeksjoner
Febril nøytropeni
Infeksjoner i sentralnervesystemet
Revidert antibiotikaretningslinje: Intraabdominale infeksjoner
Revidert antibiotikaretningslinje: Infeksjoner i urinveier
4 Nye T-cellebaserte immunterapier: CAR-T-celler og T-celle bispesifikke antistoffer
Allogen stamcelletransplantasjon, fra utprøvende- til standardbehandling
Amyloidose i mage-­tarmkanalen og lever
SGLT2-hemmere ved akutte innleggelser og operasjoner
Allogen stamcelletransplantasjon for akutt lymfoblastisk leukemi hos voksne 2006-2021 Erfaringer fra Oslo Universitetssykehus

2021

Nr Artikkel
3 Fusk og feil i forskning og forskningsformidling – også i vårt fag?
Individualisert behandling av pasienter med hypertensjon ( IDA-studien)
Medikamentell behandling av hjertesvikt hos pasienter med hypertensjon
Hvordan tilnærme seg pasienter med antatt terapiresistent hypertensjon og nedsatt medikamentetterlevelse?
Hovedpunkter i retningslinjene fra 2018 for behandling av hypertensjon i regi av European Society of Cardiology (ESC) og European Society of Hypertension (ESH)
4 Silverteam – tidlig prioritering og seleksjon av den ortogeriatriske pasient
Ultradian Hormone Diagnostics – Fremtidens måte å diagnostisere hormonsykdommer?
Levende nyredonasjon – kun for helt friske mennesker?
Nevroendokrine neoplasmer
Bronkoskopisk fjerning av fremmedlegemer i luftveiene, fra stiv til fleksibel bronkoskopi

2015

Nr Artikkel
1 Trombolyse ved akutt hjerneslag: Actilyse eller Metalyse?
Trombolytisk behandling er fortsatt aktuelt ved STEMI
Sekundære og relative polycytemier: Indikasjon for venesectio?
Monogene autoimmune sykdommer som læremestre
Ebola i Vest-Afrika – fra barns lek til internasjonal folkehelsekrise
2 Idiopatisk lungefibrose (IPF)
Fordeling av lunger til organtransplantasjon: Hvem skal få?
Ruxolitinib: En ny målrettet behandlingsmulighet for pasienter med polycytemia vera
Legers evne til risikovurdering og prioritering av pasienter til koronar angiografi på bakgrunn av henvisning fra spesialist
Endoskopisk behandling av øvre GI-blødning – hva sier retningslinjene?
3 Palliasjon hjå pasientar med hjartesvikt
Retningslinjer for kardial resynkroniseringsterapi (CRT) ved kronisk hjertesvikt
ICD ved kronisk hjertesvikt og noen praktiske problemstillinger
Hjertesvikt og svangerskap
Søvnapné og hjertesvikt
4 Hemming av PCSK9 – et nytt behandlingsprinsipp for å senke LDL-kolesterol
Nye behandlingsalternativer ved primær skleroserende cholangitt
Ventrikulære ekstrasystoler – årsak, risiko og behandling
Legemiddelgjennomgang – hvordan gå frem i praksis?
Nyretransplantasjon – et behandlingsalternativ også for eldre?

2014

Nr Artikkel
1 Arvelige nyresykdommer
Ny innsikt i prognose ved de vanligste formene for glomerulonefritt
Hypertensjon og nyresykdom hos gravide
Lipidsenkende behandling hos personer med nedsatt nyrefunksjon
Akutt funksjonssvikt – et vanlig klinisk problem hos eldre pasienter
2 Forskning, kompetanse og kvalitetsregister – viktige for god slagbehandling
Sekundærprofylakse etter hjerneslag – kunnskapsgrunnlaget for hvordan forebygge nye vaskulære hendelser
Behandling og rehabilitering i den akutte fasen av hjerneslag
Behandling av hjerneslag starter idet helsevesenet varsles; fokus på logistikk, diagnostikk og akutt behandling
Hjerneslag – spennende utfordringer – vårt ansvar
3 SGLT-2 hemmere: et nytt behandlings-prinsipp ved type 2 diabetes som gjør mer enn å senke blodsukkeret?
Tvilsom effekt av atenolol ved kardiovaskulære sykdommer
Helicobacter pylori og gastrin forklarer de fleste øvre GI-lidelser
4 KOLS – rehabilitering
Kronisk lungesykdom og konsekvenser for bilkjøring og flyreiser
Redusert høyre ventrikkelfunksjon og remodellering av høyre ventrikkel hos KOLS pasienter uten pulmonal hypertensjon
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): Forekomst, diagnostikk og behandling.

2013

Nr Artikkel
1 Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom og skade
Hyperthyreose, hematuria og positive c-ANCA
Reduserer fisk og omega-3 infarktstørrelsen?
Endovaskulær behandling av øvre GI-blødninger
Diabetisk ketoacidose
2 Organisering av diabetesomsorgen i Norge – behov for nytenkning?
Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes i 2013
Diabetiske senkomplikasjoner i Norge – forekomst og behandling
Hva er LADA – og hvordan skal LADA behandles?
Diabetestyper, hvordan skiller vi mellom dem?
3 Ultrasonografi av pankreas
Endoskopisk ultrasonografi i øvre gastrointestinalkanal
Ultrasonografisk funksjonsundersøkelse av gastrointestinalkanalen
Transabdominal ultralyddiagnostikk av tarmsykdommer
Ultrasonografi av lever og galleveier
4 Immunologi ved uforklart, selvrapportert matoverfølsomhet
Fruktosens bidrag til irritabel tarm syndrom
Fecestransplantasjon – en kur for det meste?
Cøliaki er mye vanligere enn du tror
Utvikling av en ny generasjon retningslinjer med eksempel fra arbeidet med antitrombotisk behandling og profylakse

2012

Nr Artikkel
1 Myalgisk encefalopati (ME) – en innføring
Dengueinfeksjon: Noen fakta og muligheten for utvikling av vaksine
Enteroskopi etter tarmkirurgi
Søtstoffer
Tromboseprofylakse ved sykehusinnleggelse for akutte indremedisinske tilstander – fra retningslinjer til klinisk praksis
2 Medisinsk behandling av inflammatorisk tarmsykdom
Myelodysplastiske syndromer
Akromegali – diagnostikk og behandling
Demensutredning idag og fremover
Nye europeiske retningslinjer for behandling av dyslipidemi. En vurdering i relasjon til norske retningslinjer for primærforebygging
3 Dokumentasjon for atrieflimmer og nye antikoagulantia
Dokumentasjon for klinisk anvendelse av nye perorale antikoagulasjonsmidler ved venøs trombose
Antitrombotisk behandling ved kronisk koronarsykdom
Mekanismen for nye antikoagulasjonsmidler sammenliknet med de eksisterende, i praksis dabigatran, apixaban, rivaroxaban og bivalirudin
Nye trombocytthemmende medikamenter ved akutt koronarsyndrom
4 Egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling – Erfaringer fra Universitetssykehuset Nord Norge
Fedme og viktige følgesykdommer
Diagnostikk og behandling av lungekreft i Norge
Hvilken rolle spiller trening i preventiv geriatri?

2011

Nr Artikkel
2 Akutt nyresvikt
Nye tynntarmsundersøkelser
Karsykdommer og sekundærprofylakse hos eldre – en balansekunst
Lyme borreliose – en infeksjon med mange ansikter
Familiær hyperkolesterolemi – fortid og framtid
3 Pacemaker- og ICD-komplikasjoner
Stadieinndeling av kreft i spiserøret ved bruk av endoskopisk ultrasonografi
Diagnostikk ved mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon
Hypoglykemi ved type 1 diabetes – fokus på hjernen
4 Når det virkelig haster… “blålyskjeden” redder liv
Indremedisineren, en aktiv bidragsyter i slagbehandlingen
Medisinsk feilbehandling – årsaker, forebygging og håndtering
Helicobacter pylori-behandling
Transplantasjon av bukspyttkjertelen – hele organet eller bare cellene?