Hvorfor er indremedisin viktig ved et lokalsykehus i 2022?

Helgelandssykehuset Sandnessjøen er et lokalsykehus ved kysten rett sør for Polarsirkelen lokalisert i Alstahaug kommune. Her har det vært sykehus i over 200 år. Helgeland er et komplekst område med mange øyer, flere små sentra, liten og spredt befolkning, utfordrende klima med store lokale variasjoner og langt til universitetssykehuset i vår region som er UNN Tromsø (77 mil med bil).

Runa Andreassen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Foto: Trond Walter Svendsen

Som de fleste andre sykehus i Norge, både i nord og sør, har vi generelle medisinske vaktlag med overlege, LIS 2 og LIS 1. Vaktlaget avgir rapport på medisinsk morgenmøte, der vi er flere spesialister samlet. Vi har overleger med ulike spesialiteter samlet rundt bordet og kan se pasienten med forskjellige øyne. Det videre pasientforløpet diskuteres, hva som skal være fokus i den akutte fasen, hva er mindre viktig og hva kan sees på etter hvert eller tas poliklinisk.

Vi samles også om undervisningen 3-4 ganger i uken. I tillegg til vår interne undervisning har vi ukentlig felles undervisning med alle legene på huset. Temaet kan da være svært variert med innlegg fra for eksempel kirurg, anestesilege, indremedisiner, ØNH, barnelege, fysikalsk medisiner, radiolog og gynekolog. Det er givende og lærerikt å høre fra andre fagfelt, og det skaper godt samhold mellom kollegaer. Medisinsk avdeling Sandnesjøen vant Helse Nord sin forbedringspris gjennom sitt arbeid for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.

På sengeposten har vi LIS1, LIS 2 og overlege. Vi har barnepoliklinikk med 3 faste barneleger, men de går ikke vakt. Våre indremedisinerne på vakt får derfor også ansvar for å tilse barna som er innlagt. Overlegene deltar på previsitt, går visitt på de mest kompliserte pasientene, superviserer LIS 2 og gjør prosedyrer.

De syv søstre. Foto: Trond Walter Svendsen

Det å jobbe bredt innebærer også at vi må konsultere spesialister på andre sykehus når det kreves. En viktig del av jobben er å vite hva en kan, og minst like viktig er det å søke hjelp når det er behov for det. For å drive et godt lokalsykehus er det nødvendig at vi klarer både å opprettholde generell indremedisinsk kompetanse samt at vi har nok grenspesialiteter til å kunne ivareta pasientene og gi helhetlige pasientforløp. Noen funksjoner er sentralisert, som for eksempel akutt PCI. Ettersom PCI senteret er langt unna, er det ingen av våre pasienter som får primær PCI, men de får enten prehospital eller intrahospital trombolyse før de flyttes til PCI senter.

Vaktdøgnet for en overlege på medisin kan by på mange ulike problemstillinger alt fra kritisk syke barn, hjerneslag med behov for trombolyse-behandling, pasienter med hjerteinfarkt, intoksikasjoner, nyresvikt, respirasjonssvikt og mange flere. På indremedisinsk høstmøte fikk jeg presentere noen pasientkasuistikker for å illustrere eksempler på hvilken bredde som kreves for å kunne gå generelle medisinske vakter. Noen av disse var:

Alarmen går klokken 01:47. Det innkalles til BarneBEST. Barn, kramper, ikke kontaktbar. Pasienten kommer inn med pågående kramper og er ikke kontaktbar. Blodgass viser pH 6,9, pCO2 7,5, laktat 6,7, surklete pust. Anestesi stabiliserer og videre behandling etter akutt veileder i pediatri. Pas blir til slutt intubert for å kupere krampene. Overflyttes til sykehus med barneavdeling.

Ved BEST mottak går alarmen til overlege i medisinsk vakt, som er team-leder. Andre i teamet er anestesilege, anestesisykepleier, intensivsykepleier LIS 1 og LIS 2 på medisin. Barnelege er også med i teamet på dagtid. Hvert år øver vi sammen for å bedre kunne ivareta de dårligste pasientene som kommer til vårt sykehus. Da kjører vi BEST øvelser for alle sammen over 6 dager som omfatter barneBEST, voksen- BEST, nyfødtBEST og traumeBEST. Sykehuset i Sandnessjøen har også mottatt HelseNord sin kvalitetspris for arbeidet med å kvalitetssikre mottakene av de dårligste pasientene (uansett pasientkategori).

61 år gml kvinne, KOLS grad IV, økende dyspne siste dager. Startet med antibiotika per os samt steroider dagen før. Nå forverring, prehospital SpO2 på 67%. Tas imot med team og legges på intensiven. Startes med NIV og antibiotika i.v. etter retningslinjer.

Medisinsk overlege har behandlingsansvar for indremedisinske pasienter på intensivavdelingen, i nært samarbeid med anestesilege, så fremt pasienten ikke ligger på respirator.

Mann 54 år, synkope flere ganger prehospitalt. Kommer inn med luftambulanse med pågående isoprenalininfusjon og får diagnostisert AV blokk grad 3. Implanteres pacemaker akutt.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har Helgelandsfunksjon på innleggelse av pacemaker. Dette holdes på få hender, og det er to leger som utfører denne prosedyren.

70 år gml mann, symptomer på hjerneslag, akutt innsettende synsforstyrrelser og nedsatt kraft venstre side. Utløses trombolysealarm og pasienten går til CT lab. Alarmen til vaktlaget går og de møtes direkte på CT. Pas får trombolyse der.

I Sandnessjøen har vi ingen nevrolog til stede, og akutt behandling av hjerneslag ivaretas av medisinske leger. Det utløses alarm der teamet får en kort sykehistorie og møtes direkte på CT lab for trombolysevurdering. Ved indikasjon for trombektomi må pasienten eventuelt transporteres videre til UNN Tromsø.

Generell indremedisin er både krevende og spennende. På sykehuset i Sandnessjøen finner vi flere grenspesialister som nyrelege, hjertelege, akutt-og mottaksmedisiner, lungelege og generelle indremedisinere. Breddekompetansen er viktig. Vi lærer mye av hverandre og setter stor pris på samarbeidet vi har om pasientene og variasjonen i vår pasientpopulasjon.

Foto: Nina Haraldsø