Tre av fire med cøliaki var tidligere udiagnostiserte

I en stor befolkningsundersøkelse fra Tromsø fant vi at tre av fire voksne cøliakipasienter (75%) var tidligere udiagnostiserte. De aller fleste av disse pasientene rapporterte om bedring av symptomer med mindre mageplager og mer energi etter overgang til glutenfri kost. Totalprevalens av cøliaki var på 1.47%. Immunhistokjemi gjorde det mulig å få mer presis diagnostikk og identifisere pasienter med potensiell cøliaki. 

Jan-Magnus Kvamme, seksjonsoverlege og førsteamanuensis, Seksjon for Fordøyelse, Medisinsk Klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø og Universitetet i Tromsø
Sveinung S Sørbye, overlege PhD, Avdeling for Patologi, Diagnostisk Klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Jon R Florholmen, prof. em dr. med., Seksjon for Fordøyelse, Medisinsk Klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Trond S Halstensen, professor, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo 

Bakgrunn, problemstilling og metodologi: 

Cøliaki er kjennetegnet av inflammasjon i tynntarmsmucosa indusert av gluten og har et symptombilde som kan variere betydelig (1). Det har vært lite kunnskap om betydningen av glutenfri diett hos pasienter med screeningpåvist cøliaki. I Norge har det manglet data på prevalens av sykdommen. Vi ville derfor undersøke prevalens av cøliaki med data fra en stor befolkningsundersøkelse i Tromsø og spesielt se på hvilken effekt glutenfri diett hadde på ­symptombildet. 

Tromsøundersøkelsen er en omfattende befolkningsundersøkelse som fokuserer på et bredt spekter av sykdommer og tilstander. Vi analyserte transglutaminase IgA og deamidert gliadin peptid IgG i serum hos 12 190 deltagere i Tromsøundersøkelse 6. Dette representerte ca 1/3 av den voksne befolkningen. Alle med forhøyet serumnivå (>7 U/mL) fikk invitasjon til gastroskopi for å få tatt vevsprøver fra duodenum, og 63% møtte til undersøkelse. Det ble gjort både tradisjonell histologisk vurdering av biopsiene i tillegg til immunhistokjemisk undersøkelse. 

I forbindelse med gastroskopiundersøkelsen ble deltakerne også bedt om å fylle ut spørreskjema om mage-tarmplager (Gastrointestinal symptoms rating scale, GSRS) og livskvalitet (Psychological General Well-Being Index, WB). Dette ble gjentatt etter 1 ½ år med glutenfri diett hos de som fikk påvist cøliaki. 

Noen viktige resultater: 

Cøliakiprevalens

Vi fant en estimert totalprevalens av cøliaki på 1.47%, og 75% (1.10%) var tidligere udiagnostiserte. Det var ingen signifikant forskjell i prevalens mellom menn og kvinner. ­Pasientene med cøliaki hadde signifikant lavere nivå av folat, men det var ingen forskjell i Hb, vitamin B12, jern eller kroppsmasseindeks. 

Totalprevalens av cøliaki i denne studien var omlag på nivå med det som er rapportert globalt (2), men lavere enn for eksempel i Finland (2.4%) (3) og Sverige (1.8%) (4). 

Det store antallet udiagnostiserte pasienter var overraskende. Imidlertid er dette også funnet i noen andre studier (3). Det er flere mulige forklaringer på dette inkludert atypisk symptomatologi der de udiagnostiserte ikke rapporterte om mer magesmerter eller avførings­endring enn personene som ikke hadde cøliaki. Flere andre studier har også vist at screeningdiagnostiserte pasienter ikke angir mer diaré og mageplager enn kontrollpersoner (5,6)  En klinisk erfaring er at mange pasienter først blir klar over hvordan de egentlig har hatt det når de er kommet over på et glutenfritt kosthold. 

Et noe påfallende funn var også at 96 % av pasientene med screening­påvist sykdom, hadde uttalte (Marsh 3a-c) forandringer i biopsiene. I denne populasjonen ville det vært nærliggende å forvente at en noe mindre andel skulle hatt såpass uttalte slimhinneforandringer.

Bedring på glutenfri kost

Alle med nydiagnostisert cøliaki fikk kostveiledning av klinisk ernæringsfysiolog. Etter i gjennomsnitt 1 ½ år på glutenfri diett, rapporterte pasientene signifikant bedring i både totalskår (GSRS) for mage-tarm­plager og spesielt diaré subskår. Det var også en bedring i totalskår for livskvalitet (PGWB) og subskår for positivt velvære og vitalitet. 

Retrospektivt rapporterte de fleste pasientene om mindre abdominalt ubehag (76%) og mer energi og overskudd (58%) etter at de gikk over til glutenfri diett (Figur 1). 

Figur 1: Snitt av duodenalslimhinne med økning av intraepiteliale gamma delta T-celler (farget gult). Denne pasienten hadde totter og marginalt forhøyet antall intraepiteliale (CD3+) T-celler (farget grønt), men med en klar økning av intraepitelial gamma-delta T-celler (piler, farget gult), noe som er karakteristisk for aktiv, potensiell og dietbehandlet cøliaki.
Figur 1: Snitt av duodenalslimhinne med økning av intraepiteliale gamma delta T-celler (farget gult). Denne pasienten hadde totter og marginalt forhøyet antall intraepiteliale (CD3+) T-celler (farget grønt), men med en klar økning av intraepitelial gamma-delta T-celler (piler, farget gult), noe som er karakteristisk for aktiv, potensiell og dietbehandlet cøliaki.

Immunhistokjemi

Vi benyttet immunhistokjemi med vurdering av intraepiteliale gamma delta T celler og påvisning av lokale IgA-TG2 immunkomplekser som et supplerende diagnostisk verktøy (Figur 2). Dette gjorde at vi sikret cøliakidiagnosen hos en del og kunne identifiserte åtte personer med potensiell cøliaki. 

Figur 2: Selvrapportert endring, % (antall personer) i symptomer hos pasienter med screeningpåvist cøliaki ved oppfølging på glutenfri diett, n=78.
Figur 2: Selvrapportert endring, % (antall personer) i symptomer hos pasienter med screeningpåvist cøliaki ved oppfølging på glutenfri diett, n=78.

Diagnostikk uten biopsi

Retningslinjene i dag (7) tilsier at voksne må få cøliakidiagnosen bekreftet histologisk. Noen ganger er situasjonen imidlertid at gastroskopi ikke er mulig å få til av ulike årsaker, eller pasienten har allerede startet på glutenfri diett. Basert på tall fra denne studien, ville alle personer med transglutaminaseverdi IgA verdi over 70 U/ml og positiv HLA-DQ2.5 eller HLA-DQ8, fått korrekt diagnose basert på serologi alene. Egentlig hadde alle med TG2-IgA >10 U/ml aktiv eller potensiell cøliaki.

Hva betyr så dette? 

Med en såpass stor andel udiagnostiserte cøliakipasienter, må det i klinisk praksis være svært lav terskel for å teste pasienter for cøliaki selv uten klassiske abdominalsymptomer. Mange pasienter ser ut til å oppfatte plagene sine som en del av en normaltilstand, og forblir derfor udiagnostiserte og går glipp av behandling som kan gjøre dem bedre både når det gjelder mageplager og livskvalitet.

Innlegget er tidligere publisert i NGF-nytt nr 4 2022, og trykkes med tillatelse. Dette er en forkortet versjon av fulltekstartikkel publisert i juli 2022, se www.nature.com/articles/s41598-022-16705-2 for flere detaljer (8)

Referanser

1. Green PHR, Cellier C. Celiac disease. New England Journal of Medicine. 2007;357(17):1731–43. 

2. Singh P, Arora A, Strand TA, Leffler DA, Catassi C, Green PH, et al. Global Prevalence of Celiac Disease: Systematic Review and Meta-analysis. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2018 Jun 1;16(6):823-836.e2. 

3. Mustalahti K, Catassi C, Reunanen A, Fabiani E, Heier M, McMillan S, et al. The prevalence of celiac disease in Europe: results of a centralized, international mass screening project. Ann Med. 2010;42(8):587–95. 

4. Walker MM, Murray JA, Ronkainen J, Aro P, Storskrubb T, D’Amato M, et al. Detection of celiac disease and lymphocytic enteropathy by parallel serology and histopathology in a population-based study. Gastroenterology. 2010;139(1):112–9. 

5. Kårhus LL, Petersen J, Leth-Møller KB, Møllehave LT, Madsen AL, Thuesen BH, et al. Symptoms and biomarkers associated with undiagnosed celiac seropositivity. BMC Gastroenterol. 2021 Dec 27;21(1):90. 

6. Hujoel IA, van Dyke CT, Brantner T, Larson J, King KS, Sharma A, et al. Natural history and clinical detection of undiagnosed coeliac disease in a North American community. Aliment Pharmacol Ther. 2018 May;47(10). 

7. Lebwohl B, Rubio-Tapia A. Epidemiology, Presentation, and Diagnosis of Celiac Disease. Gastroenterology. 2020 Sep;18(S0016-5085). 

8. Kvamme JM, Sørbye S, Florholmen J, Halstensen TS. Population-based screening for celiac disease reveals that the majority of patients are undiagnosed and improve on a gluten-free diet. Sci Rep. 2022 Jul 25;12(1):12647.