En sjelden årsak til hevelser og smerter

En mann i 80-årene utskrives fra sykehus etter å ha vært innlagt med atraumatisk hevelse og smerte i høyre ben. Tre uker senere utvikler han spontane hud -og muskelblødninger. Hevelsen i høyre ben viste seg å ha en langt sjeldnere årsak enn først antatt. 

Daniel Kvarven, LIS, Bærum sykehus 
Torkild Høieggen Pedersen, overlege, Bærum sykehus 

Sykehistorie

I et travelt akuttmottak innlegges en eldre mann med funksjonssvikt og smerter i høyre arm og høyre ben. Mannen er i begynnelsen av 80-årene og har til vanlig et godt funksjonsnivå uten behov for kommunal bistand. Han er under behandling med Albyl-E, dipyramidol og statin etter et tidligere transitorisk iskemisk attakk (TIA) og implantasjon av biologisk aortaklaff (TAVI). Pasienten er ellers somatisk frisk og kognitivt vel­fungerende for sin alder. 

Tre uker tidligere hadde mannen vært innlagt ved medisinsk avdeling med atraumatisk hevelse og smerter i høyre legg. Under innleggelsen på totalt fem døgn ble han bredt utredet med blodprøver, ultralyd og skjelettrøntgen uten at man fant tegn til hverken infeksjon, blodpropp eller skjelettskade. Det ble konkludert med at plagene trolig skyldtes overbelastning eller et atypisk urinsyregiktanfall. Han ble deretter utskrevet med en kortvarig prednisolon-kur og informert om å ta kontakt ved forverring.

Han hadde nå tatt kontakt igjen grunnet betydelig smerteforverring og funksjonssvikt. De siste 1-2 ukene før innleggelsen hadde smerten og hevelsen i høyre legg spredt seg til hele høyre underekstremitet og det hadde tilkommet smerter i høyre arm og på høyre side av brystveggen. Han klarte ikke lenger sove om natta på grunn av sterke smerter og var ute av stand til å utføre basale daglige gjøremål. Utover smerter og funksjonstap hadde pasienten ikke merket andre symptomer.

Funn

Ved undersøkelse hadde pasienten diffus hevelse av høyre lår- og leggmuskulatur samt store ekkymoser over høyre hemithorax og høyre arm. Det var god bevegelse over ledd, men lår- og leggmuskulaturen var stiv, spent og svært palpasjonsøm. Blodprøvene ved innkomst viste et lite hemoglobinfall fra forrige innleggelse på 10.6-9.9 g/dl (13.4-17.0), kreatinkinase 608 U/L (<280), CRP 33 mg/l (<5) og SR 43 mm/t (<19), ellers vesentlig normale blodprøver, inkludert trombocyttantall. 

Bilde 1: Pasientfoto av overkropp som viser en stor sammenhengende ekkymose over høyre side av truncus og overarm. Gjengitt med tillatelse.
Bilde 1: Pasientfoto av overkropp som viser en stor sammenhengende ekkymose over høyre side av truncus og overarm. Gjengitt med tillatelse.
Bilde 2: Pasientfoto av høyre hånd som viser hvordan hud­blødningene strekker seg helt ned til håndryggen. Gjengitt med tillatelse.
Bilde 2: Pasientfoto av høyre hånd som viser hvordan hud­blødningene strekker seg helt ned til håndryggen. Gjengitt med tillatelse.

Videre utredning

På bakgrunn av atraumatiske hudblødninger uten åpenbar årsak ble det rekvirert et bredt panel av blodprøver, inkludert INR, aktivert partiell tromboplastintid (APTT) og fibrinogen. Det ble tatt CT thorax, abdomen, bekken og høyre lår. Pasienten ble deretter innlagt på medisinsk avdeling for videre utredning. Noen timer senere kom svaret på de siste blodprøvene som viste et ytterligere hemoglobinfall fra 9.9-8.3 g/dl, INR 1.1 (0.9-1.2), APTT 60s (22-34 sekunder) og fibrinogen 4.9 g/L (2.0-4.1 g/L). CT-undersøkelsen avdekket et stort intramuskulært hematom i musculus rectus femoris på høyre side og fettvevsreaksjon lateralt over høyre thorax og overarm tilsvarende områdene med hudblødninger. Pasienten mottok blodtransfusjon og ble etter hvert overflyttet til medisinsk intensiv for videre utredning og behandling. 

Vurdering og supplerende undersøkelser

Pasienten hadde klinisk blødnings­tendens med atraumatiske hud- og muskelblødninger, og isolert forlenget APTT. Funnene kunne være forenlig med defekt i den indre koagulasjonskaskaden og repeterte målinger bekreftet forlenget APTT i fravær av heparin. Videre ble det rekvirert faktoranalyser til under­søkelse på Oslo Universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet som bekreftet faktormangel med en sterkt redusert faktor VIII-aktivitet på 4.4 IU/dL (50-150). På mistanke om en ervervet blødersykdom ble det utført APTT blandetest* i påvente av inhibitortiter. Testen avdekket lett forlenget APTT ved 0 timer (38s) og mer forlenget etter 1 time inkubering (54s). Funnet passet med tilstedeværelse av et inhiberende antistoff mot koagulasjonsfaktor VIII (FVIII), som etter hvert ble bekreftet ved måling av inhibitortiter på 12 BE/ml (Bethesda-enheter/ml) forenelig med ervervet hemofili A.

På bakgrunn av klinikk og laboratorie­funn ble det etter råd fra OUS, Rikshospitalet startet behandling med aktivert protrombinkomplekskonsentrat (aPCC, produkt­navn FEIBA®), traneksamsyre og immunsuppresiv behandling i form av prednisolon og syklofos­famid. Pasienten responderte godt på behandlingen de påfølgende dagene, med fravær av nye blødninger og økt faktor VIII-nivå. APCC ble avsluttet etter totalt fire behandlingsdager og pasienten ble deretter flyttet tilbake til sengepost. Videre utredning avdekket sterkt positiv anti-nuclear matrix protein 2 (NXP2) og tilstedeværelse av antinuklære antistoffer (ANA). Funnet kan være assosiert med dermato­myositt (DM) eller polymyositt (PM) og er hos voksne også assosiert med under­liggende kreftsykdom (1). Pasienten hadde imidlertid ingen kliniske tegn til DM eller PM og CT thorax, abdomen, bekken samt øvrige tumormarkører ga ikke holdepunkter for under­liggende malignitet. Det ble ikke utført muskelbiopsi pga. blødningsrisiko.  

Bilde 3: CT snitt av lår som viser intramuskulært hematom i m.rectorus ­femoris høyre side med omkringliggende fettvevsreaksjon. Gjengitt med tillatelse.
Bilde 3: CT snitt av lår som viser intramuskulært hematom i m.rectorus ­femoris høyre side med omkringliggende fettvevsreaksjon. Gjengitt med tillatelse.
Bilde 4: CT snitt av abdomen som viser stort retroperi­tonealt hematom høyre side. Gjengitt med tillatelse.
Bilde 4: CT snitt av abdomen som viser stort retroperi­tonealt hematom høyre side. Gjengitt med tillatelse.

Komplikasjon med påfølgende utredning

Tidlig om morgenen èn uke senere tilkalles medisinsk vakthavende til sengeposten da pasienten har utviklet akutte magesmerter. Ved tilsyn er pasienten blek, kaldsvett, smertepreget og hemoglobinnivået har falt fra 11.4-9.6 g/dl siden kvelden før. Det utføres en rask CT abdomen som avdekker et nytilkommet stort retroperitonealt hematom, sannsynlig utgående fra høyre musculus psoas, med ekstravasering på flere steder. Pasienten dekompenserer raskt og overføres tilbake til medisinsk intensiv for behandling med blod­transfusjoner, traneksamsyre og aPCC. CT-bildene konfereres med ulike spesialister, men avdekker ingen blødende kar tilgjengelig for intervensjon. Pasientens tilstand forverres ytterligere gjennom formiddagen, og det blir vurdert at pasienten ikke vil tåle et eventuelt operativt inngrep. Med hensyn til pasientens alder, prognose og begrensede behandlingsalternativer, avsluttes all pågående behandling til fordel for lindrende behandling i livets sluttfase. Pasienten sovner etter hvert inn senere samme natt, totalt to uker etter innkomst. 

Diagnose

Ervervet hemofili er en alvorlig blødersykdom forårsaket av auto­antistoffer mot koagulasjonsfaktorer, i de aller fleste tilfeller mot FVIII, og tilstanden kalles da ervervet hemofili A (AHA). Det er en svært sjelden tilstand med en insidens på 1-2 tilfeller per million (2) og rammer som regel eldre med en median alder på 74 år (3). Sykdommen er i de fleste tilfeller idiopatisk, men om lag halvparten av tilfellene er assosiert med en underliggende tilstand (3). De hyppigst assosierte tilstandene omfatter ­autoimmun sykdom og underliggende malignitet (3), men det ser også ut til at ervervet hemofili kan opptre ved infeksjoner, hudlidelser, under svangerskap og ved bruk av enkelte medikamenter (4). De vanligste symptomene omfatter spontane hud- og muskelblødninger samt kraftige blødninger etter venepunksjon og kirurgiske inngrep. Gastro­intestinale og urogenitale blødninger er også vanlig, men i motsetning til medfødt hemofili ses leddblødninger sjeldent (3-4). Omkring 85% av pasientene får livstruende blødninger (5), og sykdommen har en mortalitet på 20% hos pasienter >65 år (6). 

Klinisk blødningstendens med isolert forlenget APTT bør gi mistanke om medfødt eller ervervet faktormangel. Diagnosen ervervet hemofili stilles ved påvisning av faktormangel og tilstedeværelsen av en inhibitor mot den samme koagulasjonsfaktoren (6). I påvente av inhibitortiter kan det gjøres en APTT blandetest for å sannsynliggjøre tilstedeværelsen av antistoffer. Nivået av autoantistoffer måles i Bethesda-enheter (BE) der èn Bethesda-enhet (1 BE) tilsvarer mengden antistoffer som reduserer målt faktor VIII-nivå med 50% når den blandes med normalplasma (7). 

Hvordan behandles ervervet hemofili?

AHA behandles med tilskudd av koagulasjonsfaktorer for å stanse blødning og immundempende ­behandling for å eradikere autoantistoffer. Hos en nydiagnostisert pasient med lave inhibitortiter (<5 BE) og mindre alvorlige blødninger, kan substitusjonsbehandling med FVIII-konsentrat i høye doser (100-200 E/kg) forsøkes initialt for å overkomme inhibitoren (6). I tilfeller med større blødninger eller inhibitortiter >5 BE er ikke faktorkonsentrat virksomt nok. Her må man bruke såkalte «bypassing agents» som aPCC og rekombinant faktor VIIa (rFVIIa, produktnavn NovoSeven®). APCC virker ved å tilføre små mengder aktivert faktor II, VII, IX og X, mens rFVIIa inne­holder rekombinant faktor VIIa (6). De to er sidestilte førstevalg ved AHA (4,6). Behandlingen bør suppleres med traneksamsyre for å sikre god hemostase (6). Ved ­manglende blødnings­kontroll på bypassing agents anbefales i nordiske retningslinjer tilleggsbehandling med porcine plasma FVIII (pFVIII, produktnavn Obizur®), denne er imidlertid ikke tilgjengelig i Norge (6). 

Eradikasjonsbehandlingen omfatter immundempende behandling med prednisolon i monoterapi eller i ­kombinasjon med enten syklofosfamid eller rituksimab. Førstelinjebehandlingen vil typisk være prednisolon 1-2 mg/kg gitt over 6 uker før rask nedtrapping kombinert med syklofosfamid 1.5-2 mg/kg over 3-4 måneder med samtidig profylakse mot pneumocystis jirovecii. De nordiske retningslinjene anbefaler prednisolon kombinert med enten syklofosfamid eller Rituksimab 375 mg/m2 ukentlig i 4 uker. (6), men ­behandlingstradisjon og klinisk ­erfaring tilsier å avvente med anti-CD20 behandling til andre linje. Dette støttes også av data fra det europeiske registeret over ervervet hemofili, hvor 80% av pasientene oppnår komplett remisjon ved behandling med kortikosteroider og syklofosfamid, uten økt effekt ved tillegg av Rituximab (8) Ved manglende respons i løpet av tre uker (vedvarende blødninger eller manglende økning i FVIII) kan syklofosfamid eller rituksimab (den som ikke ble benyttet i første linje) legges til, alternativt kan azatioprin eller ciklosporin forsøkes (6). 

25% av pasientene med ervervet hemofili oppnår spontan remisjon mens 48% oppnår langvarig remisjon på kortikosteroider i monoterapi og 70% langvarig remisjon på steroider i kombinasjon med syklofosfamid (8). Komplett remisjon defineres som normalt nivå av faktor VIII uten målbar inhibitor (4) 

Differensialdiagnoser

Differensialdiagnosene til ervervet hemofili omfatter primært andre ervervede blødersykdommer. Disse kan deles inn i sykdommer som affiserer koagulasjonssystemet (f.eks. leversykdom og disseminert intravaskulær koagulasjon), syk­dommer som affiserer blodplatene (f.eks. ervervet von Willebrands sykdom og ITP) og sykdommer som affiserer blodkar (f.eks. vaskulitter og vitamin C mangel). Isolert forlenget APTT kan også ses ved lupus antikoagulant, men denne tilstanden gir ikke klinisk blødningstendens. 

Konklusjon

Ervervet hemofili er en alvorlig sykdom hvor det er viktig med rask behandling. Da sykdommen som oftest rammer multimorbide eldre, kan tilstanden være lett å overse. Hos eldre pasienter med klinisk blødnings­tendens er det derfor viktig å rekvirere både APTT, INR, fibri­nogen og trombocytter. Blødnings­tendens kombinert med isolert forlenget APTT uten åpenbar forklaring bør gi mistanke om ervervet hemofili og utløse videre utredning med faktoranalyse og ­inhibitortiter. Utredning og behandling av ervervet hemofili krever spesial­kompetanse og bør gjøres i samråd med kompetanse­senter for hemofili. 

Pasientens pårørende er informert om at denne artikkelen publiseres og at de har også gitt tillatelse til bruk av bildene.


LITTERATURLISTE

  1. Albayda J, Pinal-Fernandez I, Huang W, Parks C, Paik J, Casciola-Rosen L, Danoff SK, Johnson C, Christopher-Stine L, Mammen AL. Antinuclear Matrix Protein 2 Autoantibodies and Edema, Muscle Disease, and Malignancy Risk in Dermatomyositis Patients. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 Nov;69(11):1771-1776. doi: 10.1002/acr.23188. PMID: 28085235; PMCID: PMC5509530.
  2. Tengborn L. Acquired hemophilia. Nordic guidelines for diagnosis and treatment. Norsk selskap for hematologi. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-selskap-for-hematologi/Handlingsprogrammer/
  3. Knoebl P, Marco P, Baudo F et al. Demographic and clinical data in acquired hemophilia A: results from the European Acquired Haemophilia Registry (EACH2). J Thromb Haemost 2012; 10: 622 – 31. [PubMed] [CrossRef]
  4. Collins PW, Hirsch S, Baglin TP, Dolan G, Hanley J, Makris M, et al. Acquired hemophilia A in the United Kingdom: a 2-year national surveillance study by the United Kingdom Haemophilia Centre Doctors’ Organisation. Blood 2007; 109: 1870–7. doi:10.1182/blood-2006-06-029850.).
  5. Green D, Lechner K. A survey of 215 non-hemophilic patients with inhibitors to Factor VIII. Thromb Haemost 1981; 45: 200 – 3. [PubMed]
  6. Nordhemophilia (2020). Aquired haemophilia: Nordic guidelines. https://www.nordhemophilia.org/supportfiles/html/1-summary.html
  7. Verbruggen B, Novakova I, Wessels H, Boezeman J, Berg M van den, Mauser-Bunschoten E. The Nijmegen modification of the Bethesda assay for factor VIII: C inhibitors: improved specificity and reliability. Thromb Haemost 1995; 74: 247–51. doi:10.1055/s-0038-1653759.
  8. Peter Collins, Francesco Baudo, Paul Knoebl, Hervé Lévesque, László Nemes, Fabio Pellegrini, Pascual Marco, Lilian Tengborn, Angela Huth-Kühne; on behalf of the EACH2 registry collaborators, Immunosuppression for acquired hemophilia A: results from the European Acquired Haemophilia Registry (EACH2). Blood 2012; 120 (1): 47–55. doi: https://doi.org/10.1182/blood-2012-02-409185