Lipidklinikkene i Norge

En lipidklinikk er en spesialpoliklinikk for utredning og behandling av personer med arvelige lipidforstyrrelser, som familiær hyperkolesterolemi. Det er flere lipidklinikker i landet, og noen steder gis tilbudet av en avtalespesialist. Denne oversikten viser behandlingstilbudet og hvem som møter pasientene ved de forskjellige lipidpoliklinikkene eller praksisene i landet. Artikkelen ble tidligere i år publisert i bladet «FH-magasinet», som er medlemsbladet til foreningen for pasienter med familiær hyperkolesterolemi, FH Norge.

Oppfølging og behandling av arvelige lipidforstyrrelser

De fleste pasienter med familiær hyperkolesterolemi (FH) og andre lipidforstyrrelser følges opp av den regionale lipidklinikken eller en avtalespesialist, som er spredt over hele Norge. Det er legespesialister ved klinikkene eller praksisene som er ansvarlig for eventuelle endringer i behandlingen. 

Oslo

Lipidklinikken ved Oslo Universitetssykehus har eksistert siden 1984 og ble opprettet av overlege Leiv Ose. Forsknings- og medisinskfaglig ansvarlig nå er overlege Emil A. Asprusten. Ved Lipidklinikken får pasientene alltid konsultasjon hos lege samt kostveiledning hos klinisk ernæringsfysiolog etter behov. Lipidklinikken i Oslo følger rundt 2 000 pasienter i alle aldersgrupper, så vel barn og ungdom som voksne. Pasientene kommer til kontrolltime med ½–3 års mellomrom, avhengig av medisinsk behov. Ventelistene har blitt lenger parallelt med økende pågang, men takket være stor innsatts av dedikert personale, er ventetiden på vei ned. 

Helt siden begynnelsen har Lipid­klinikken deltatt i og drevet studier med mål om å gi pasientene best mulig behandling.

Lipidklinikken har til enhver tid et titalls pågående studier (i særdeleshet medikamentstudier). Det gjør at mange pasienter kan tilbys individuelt tilpasset og ny behandling før den er kommersielt tilgjengelig. Til grunn ligger imidlertid alltid etablert og dokumentert behandling.

Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge avdeling Tromsø har regionalt ansvar for oppfølgning av pasienter med FH og andre lipidforstyrrelser. Det har vært et lipidfokusert tilbud til ­pasienter med prematur hjerte­sykdom, og de av deres pårørende som har ønsket det, siden år 2000. Oppfølgningen skjer hovedsaklig poliklinisk av erfarne LIS-leger.

Trondheim

Lipidpoliklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim er underlagt Klinikk for Hjertemedisin og har regionsfunksjon for utredning og behandling av pasienter med arvelige dyslipidemier. Poliklinikken driftes av Elisabeth K Vesterbekkmo, Torfinn Eriksen- Volnes og Jeanette Nordahl. Pasienttilstrømningen er stadig økende grunnet vekst i antall nyhenviste, men også på bakgrunn av et økende antall pasienter med behov for optimalisering av lipidsenkende behandling og ­påfølgende kontroller. 

Lipidpoliklinikken mottar mange forespørsler fra primær- og spesialisthelsetjenesten, og fungerer som rådgivende instans rundt tema som omhandler utredning, risikostratifisering og behandling av ulike dyslipidemier. 

Etter at Praluent ble tilgjengelig på blåresept, dog med klare begrensninger i refusjonsberettiget bruk og forskrivningsrett, har den praktiske håndtering rundt selve reseptforskrivningen blitt etterspurt. Vesterbekkmo sier at Lipidpoliklinikken ønsker pasienter som er aktuelle for behandling med PCSK9-hemmere henvist på vanlig måte. Kun unntaksvis vil det bli utsendt resept uten forutgående konsultasjon, og da kun i de tilfeller der pasienten allerede er utredet og godt kjent av Lipidpoliklinikken. 

Langt fra alle pasienter trenger en vurdering ved en lipidpoliklinikk før eventuell oppstart med moderne lipidsenkende behandling. Spesielt gjelder dette pasientgruppen der indikasjonen for oppstart med en PCSK9-hemmer er som ledd i ren ­sekundærforebyggende behandling. For å redusere ventetiden for ­poli­kliniske konsultasjoner, ønsker V­esterbekkmo et felles kollegialt krafttak for pasientgruppene og et utstrakt samarbeid med aktuelle avtale­spesialister samt leger ved ulike lokal-, regional- og universitetssykehus. 

Bergen

Poliklinikk for Preventiv ­Kardiologi v/ Hjerteavdelingen, Haukeland ­Sykehus har eksistert siden 2003. Poliklinikken ledes av overlege Christ Berge. FH-pasienter kan her bli ­identifisert som nettopp FH-pasienter, og få oppfølging av lipidkyndig kardiolog.

Det er kort vei til kardiologiske undersøkelser og annen utredning for dem som trenger det. Poliklinikken identifiserer og følger opp pasienter med FH fra ca. 10–12-års alderen. Pasientene får kontroller hvert år eller annethvert år, om regel med 1-2,5 års intervaller.

Sykepleierne tar blodtrykk, midjemål og EKG før konsultasjon. Blodprøvene er tatt på forhånd. Deretter går man gjennom risikofaktorer for hjerte­sykdom og sjekker nøye om pasienten har slike symptomer eller ikke. Lege­bemanningen ved poliklinikken er blitt styrket og har nå 1,2 legestillinger, og de tilbyr også konsultasjoner med klinisk ernærings­fysiolog. Poliklinikken følger i underkant av 900 pasienter. Dette antallet har økt, delvis på grunn av flere henvisninger fra lokale fastleger, og delvis fordi poliklinikken nå behandler flere pasienter fra Rogaland og Sogn og Fjordane, som tidligere har blitt fulgt opp av Lipidklinikken i Oslo.

Sandefjord 

Vestfold Indremedisinske Senter (VIS) har eksistert siden 2009 og er ledet av avtalespesialist i indremedisin Asgeir Græsdal.

Det er ca. 300 pasienter med genetisk verifisert FH som er undersøkt ved Senteret. De fleste får årlig oppfølging mens barn tilbys hyppigere kontroller. PCSK9-hemmere er brukt siden mars 2015 og totalt får omkring 150 pasienter slik behandling, hvorav halvparten har FH.

Ved Vestfold Indremedisinske senter får pasienter med FH lipidsenkende behandling og kostråd, koronarutredning med AEKG og eventuelt henvisning til videre hjerteutredning ved indikasjon. 

Pasienter som ønsker vurdering ved VIS kan kontakte fastlege for henvisning. Det er anbefalt at alle med ­bekreftet FH vurderes ved lipidklinikk for optimalisering av behandling, screening av slektninger og for ­vurdering av hjerte-karrisiko.  

Bodø

Lipidklinikken ved Nordlandsyke­huset Bodø har eksistert siden 1999 og ledes i dag av Inger Aagnes som er spesialist i hjertesykdom og indremedisin. Noen pasienter går også til oppfølging hos Anders Hovland, spesialist i kardiologi ved Nordland Hjertesenter i Bodø.

I Bodø får pasienter med FH regelmessig oppfølging ved kardiolog, samt relevant oppfølging hos andre spesialister ved behov. De følger opp alle FH-pasienter: Barn, ungdom og voksne. Oppfølgingen skjer i ­prinsippet årlig, selv om det av og til kan gå mer enn et år ­mellom ­kontrollene, grunnet generelle ­ventetider. Pasientene gjennomgår ultralyd av hjertet og måling av IMT i halskar ved hver konsultasjon. Ettersom stadig flere ­testes, finner man også flere pasienter med FH. Per nå er det registrert 141 FH pasienter som får oppfølging ved sykehuset i Bodø og 13 FH pasienter som får oppfølging ved Nordland Hjertesenter.

De fleste pasientene som kommer innom er henvist fra fastleger, kollegaer ved sykehuset eller via screening av slekt. Totalt var det 430 pasienter innom lipidpoliklinikken per januar 2023.

Kristiansand 

Lipidpoliklinikken, Kardiologisk seksjon ved Sentralsykehuset i ­Kristiansand,  har eksistert siden år 2000 og ledes av overlege Frode Thorup.

Her kan FH-pasienter bli utredet og få oppfølging av en kardiolog. Det er lav terskel for utredning med CT-angiografi for å kartlegge en eventuell hjertesykdom. 

Lipidpoliklinikken hjelper voksne og tenåringer. De får oppfølging med 12–24 måneders mellomrom, ­avhengig av klinikk. Da tas en gjennom­gang av klinisk status, blodprøver og hvordan behandling, inkludert kosthold, fungerer. Lipidpoliklinikken har ikke en fast tilknyttet klinisk ernæringsfysiolog, men benytter en som er tilknyttet medisinsk avdeling. 

Lipidpoliklinikken følger opp rundt 100 FH-pasienter, samt en del andre med lipidforstyrrelser. 

Poliklinikken ser et økende antall henvendelser fra fastleger angående skifte/tillegg av en PCSK9-hemmer. Det er ikke lang ventetid på dette. Dersom henvisning er utfyllende, får pasienten resept og snarlig time for oppstart på sykepleierdrevet poliklinikk.

Thorup sier at klinikken opplever en gradvis økning av pasienter som følge av familieutredning og ny-henviste. Klinikken fanger også opp en del fra sykehusets «egne» hjertepasienter.

Avtalespesialist

Det finnes private avtalespesialister i kardiologi over hele landet (se QR-kode for oversikt). Mange av disse har lang erfaring i å følge opp ­pasienter med FH og andre lipidforstyrrelser og kan for noen være et alternativ til oppfølging på lipidklinikkene. Henvisning til en privat kardiolog kan gjøres av ­spesialister på sykehus eller av fastlegen. I tillegg til private kardiologer finnes det også mange avtalespesialister i indremedisin.

Innlegget er tidligere publisert i FH-magasinet nr. 1 2023, og trykkes med tillatelse og små tilpasninger til Indremedisineren.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no