Streptococcus pyogenes – en post-pandemisk bumerang

Streptococcus pyogenes forårsaker et bredt spekter av sykdomsmanifestasjoner, hvorav nekrotiserende bløtvevsinfeksjon er den mest fryktede. En sterk økning i antall alvorlige S. pyogenes-infeksjoner har blitt rapportert fra hele Europa siste året, men hva ligger bak dette oppsvinget? Og hvordan er situasjonen i Norge? 

Oddvar Oppegaard, overlege dr.med., Infeksjonsavdelingen, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

Figur 1. Pasient med nekrotiserende fasciitt forårsaket av S. pyogenes. Typiske hudforandringer ved nekrotiserende fasciitt er raskt progredierende rubor med diffus avgrensning. Kirurgi med ­fjerning av affisert vev er nødvendig for kurasjon.
Figur 1. Pasient med nekrotiserende fasciitt forårsaket av S. pyogenes. Typiske hudforandringer ved nekrotiserende fasciitt er raskt progredierende rubor med diffus avgrensning. Kirurgi med ­fjerning av affisert vev er nødvendig for kurasjon.

Mennesket og mikroben

Infeksjoner forårsaket av Strepto­coccus pyogenes (ofte omtalt som gruppe A streptokokk) er relativt vanlig i de fleste samfunn. Tonsillitt, peritonsillær abscess og post-partum feber ble beskrevet allerede i den 2500 år gamle medisinske læreboken Corpus Hippocraticum, og indikerer at vi har hatt en langvarig sam­eksistens med denne mikroben (1). 

S. pyogenes utviser dog varierende grad av patogenisitet. Asympto­matisk bærerskap i halsen er tross alt den vanligste formen for sam­eksistens, og forekommer hos 10 – 20 % av barn i skolealder og blant 1 – 5 % av friske voksne (2). En del utvikler imidlertid symptomatisk infeksjon, hovedsakelig i form av tonsillitt, otitt eller impetigo (3). Tidvis sirkulerer også stammer som gir opphav til skarlagensfeber. 

Langt sjeldnere utvikles mer alvorlige tilstander som medfører sykehusinnleggelse, herunder erysipelas (ca. 25 %), luftveisinfeksjoner (ca. 15 %), postpartum infeksjoner (ca. 10 %), eller bein- og leddinfeksjoner (ca. 10 %) (4). Nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner er kanskje den mest dramatiske presentasjonsformen, og utgjør i Norge ca. 5 – 20 % av invasive S. pyogenes-infeksjoner (4, 5). Denne tilstanden har en dødelighet på 10 – 20 % selv ved moderne behandlingsmuligheter, og ytterligere 10 – 20 % gjennomgår amputasjon i kurativ intensjon (6, 7). 

Til forskjell fra mange andre bakterielle species, kan S. pyogenes forårsake alvorlig invasiv sykdom hos tilsynelatende friske individer, inkludert barn og gravide (8). Globalt er det estimert at S. pyogenes forårsaker en halv million dødsfall årlig, og en stor andel av disse hos yngre individer (3). God kunnskap om ­epidemiologi, diagno­stikk og behandling er viktig for å bedre ­prognosen ved S. pyogenes ­infeksjoner. 

Epidemiologiske drivkrefter

Transmisjon av S. pyogenes foregår hovedsakelig ved dråpe- og kontaktsmitte, og epidemiologisk overvåkning utbrudd i skoleklasser har dokumentert kolonisering av opptil 50 % av elevene i løpet av et par uker (9). Tilsvarende transmisjonsrater og utbrudd har vært beskrevet i en rekke militærleirer (10). Trangboddhet og sosial interaksjon er tilsynelatende sterke drivkrefter for spredning av mikroben. Dette understøttes også av at S. pyogenes, i likhet med de fleste luftveisvirus, har en tydelig sesongvariasjon med en topp i det kalde vinterhalvåret (5). Enkelte mener sågar at det foreligger en synergisme mellom virale luftveis­agens og S. pyogenes, og at både ko-smitte og ko-infeksjon påvirker sykdomsforekomsten (11). 

I enkelte år har det dessuten vært observert en kraftig stigning i antall sykdomstilfeller. Slike utbrudd relateres ofte til spredning av nye genetiske varianter av S. pyogenes som omgår flokkimmuniteten i vertspopulasjonen (12). Etter hvert som befolkningen eksponeres for en slik ny variant vil flokkimmuniteten gradvis øke, og disse utbruddene klinger gjerne av i løpet av et par år. 

Forekomsten av S. pyogenes infeksjoner i samfunnet fluktuerer således kontinuerlig, basert på samspillet mellom evolusjon i mikroben, potensiale for smittespredning og immuniteten i befolkningen. 

Dagens situasjon

Våren 2023 kom det flere presse­oppslag om en overhyppighet av streptokokk-relaterte nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner i Stavanger-regionen, inkludert enkelttilfeller med fatalt utkomme. Men Stavanger-regionen var ikke unike i så måte. Allerede høsten 2022 kom de første rapportene fra kontinentet om økt forekomst av alvorlige S. pyogenes-infeksjoner, inkludert nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner (13). Tilsvarende observasjoner har senere blitt bekreftet fra de fleste land i Europa, og nasjonale tall fra MSIS viser en tydelig overhyppighet av alvorlige S. pyogenes-infeksjoner i 2023 sammenliknet med foregående år, jf. figur 2 (5, 14, 15, 16). 

Figur 2. Invasive S. pyogenes-infeksjoner meldt til MSIS. Antallet invasive infeksjoner forårsaket av S. pneumoniae, H. influenzae og S. pyogenes var markant redusert under perioden med Covid-restriksjoner (markert rosa). De to førstnevnte har returnert til vanlig epidemiologisk forekomst, mens S. pyogenes infeksjoner er langt hyppigere enn normalt i post-pandemisk fase. Kriterier for melding til MSIS er systemisk infeksjonssykdom med laboratoriepåvisning av S. pyogenes fra ­normalt sterilt prøvemateriale ved isolering, nukleinsyre- eller antigenundersøkelse.
Figur 2. Invasive S. pyogenes-infeksjoner meldt til MSIS. Antallet invasive infeksjoner forårsaket av S. pneumoniae, H. influenzae og S. pyogenes var markant redusert under perioden med Covid-restriksjoner (markert rosa). De to førstnevnte har returnert til vanlig epidemiologisk forekomst, mens S. pyogenes infeksjoner er langt hyppigere enn normalt i post-pandemisk fase. Kriterier for melding til MSIS er systemisk infeksjonssykdom med laboratoriepåvisning av S. pyogenes fra ­normalt sterilt prøvemateriale ved isolering, nukleinsyre- eller antigenundersøkelse.

Estimering av forekomst basert på rapportering fra klinikere, som ved MSIS, er sårbart for rapport­eringsbias. Med økt fokus og oppmerksomhet rundt tilstanden vil flere klinikere tendere til å rapportere nye tilfeller. Men er den observerte S. pyogenes-epidemien bare en storm i et vannglass? I Danmark er det etablert en felles nasjonal database for alle dyrkningspositive prøver ved landets mikrobiologiske avdelinger. Der finner de en klar økning i antall dyrkningspositive invasive S. pyogenes tilfeller (vekst i blodkultur, spinalvæske eller annen steril lokalisasjon), men også i antallet non-invasive tilfeller (14). Økningen synes således å være reell. 

Noe overraskende er økningen av invasive S. pyogenes tilfeller mest uttalt blant de minste barna. I Nederland fant man 42 tilfeller av nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner og/eller streptokokk toksisk sjokk-syndrom blant barn < 5 år i 2022, mot normalt 5 – 10 tilfeller per år (13). I Skottland observerte man en dobling av antall tilfeller av empyem forårsaket av S. pyogenes blant barn (15). Også her til lands er det de yngste som står for den mest markante økningen av S. pyogenes-infeksjoner, jf. figur 3.

Hvorfor ble det slik?
Årsaken er sannsynligvis, som alltid, multifaktoriell.

Figur 3. Alderfordeling av invasive S. pyogenes-infeksjoner meldt til MSIS. Antallet tilfeller av invasive S. pyogenes-infeksjoner meldt til MSIS i 2023 var høyere enn vanlig, spesielt for alder­gruppen 0 – 9 år. X-aksen representerer antall tilfeller. Året 2023 er markert med skravert areal.
Figur 3. Alderfordeling av invasive S. pyogenes-infeksjoner meldt til MSIS. Antallet tilfeller av invasive S. pyogenes-infeksjoner meldt til MSIS i 2023 var høyere enn vanlig, spesielt for alder­gruppen 0 – 9 år. X-aksen representerer antall tilfeller. Året 2023 er markert med skravert areal.

Immunologisk gjeld?

Mye kan diskuteres om de enkelte smitteverntiltakenes treffsikkerhet under Covid-19-pandemien, men det er ikke tvil om at de samlet sett reduserte transmisjonen av Sars-CoV-2-viruset. En bivirkning av smitteverntiltakene var en kraftig reduksjon også i smittespredning av mange andre luftveispatogener, inkludert Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae og S. pyogenes, jf. figur 2.

Tall fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA viser at den største nedgangen i antall invasive S. pyogenes infeksjoner under pandemien ble observert nettopp hos de yngste, med opptil 80 % lavere forekomst enn forventet i 2020 (17). Men sparte vi oss for disse infeksjonene, eller bare utsatte vi dem?

Enkelte mener Covid-19-pandemiens smitteverntiltak satte oss i en immuno­logisk gjeld (18). Når trans­misjonen av S. pyogenes ble redusert var det mange barn som ble snytt for sitt første møte med mikroben, noe som trolig påvirket den generelle immuniteten i denne alders­gruppen. Når restriksjonene senere ble opphevet var antallet immunologisk naive barn langt høyere enn i et normalår. Sammenholdt med den utbredte transmisjonen vi vet kan forkomme i denne populasjonen, kan man se for seg at dette kan ha bidratt til en slags bumerang-effekt i forekomsten av S. pyogenes-infeksjoner. 

Men hvorfor ser vi ikke en tilsvarende rekyl i forekomsten av H. influenzae og S. pneumoniae, jf. figur 2? De synes kun å ha returnert til sin vanlige forekomst uten noen over­hyppighet. Vi er igjen overlatt til spekulasjoner. Kanskje har det virket forebyggende at disse luftveispatogenene inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, og at barnepopulasjonen således ikke var immunologisk naive på samme måte. 

Økning i ko-smitte og ­­ko-infeksjon?

Forekomsten av flere luftveisvirus har vært redusert under pandemien, og kan potensielt komme tilbake med økt styrke i post-pandemisk fase. Enkelte har tatt til orde for at den observerte økningen i S. pyogenes-infeksjoner til dels kan skyldes en synergistisk effekt med økt forekomst av virale luftveisinfeksjoner. 

I en studie fra Frankrike fant de at 60 % av barn med invasive S. pyogenes infeksjoner, hadde fått påvist ko-infeksjon med et luftveisvirus ved ankomst sykehus, inkludert 24 av 24 barn med empyem (16). Tilsvarende funn ble rapportert fra Skottland (15). Ingen av disse studiene var imidlertid designet for å vurdere kausalitet, og betydningen av disse funnene er således usikre. Det er heller ikke dokumentert en relasjon til spesifikke virus, snarere en samvariasjon med diverse luftveisvirus.

Evolusjon i mikroben?

Like før covid-19-pandemien brøt ut, ble en ny virulent S. ­pyogenes variant (M1UK) påvist i Storbritannia (19). M1UK hadde økt produksjon av toksiner, og var assosiert med utbrudd av skarlagens­feber. Spredning til flere land ble påvist, men den fikk sin seiersgang avbrutt av pandemiske smitteverntiltak.

Genetisk karakterisering av invasive S. pyogenes-stammer i post-pandemisk fase har ikke gitt entydige holdepunkter for at den økte forekomsten av invasive infeksjoner skyldes et klonalt utbrudd av en ny og virulent stamme (13, 14, 16). Hovedtyngden av infeksjonene i mange regioner forårsakes likevel av M1UK-stammer. I en studie av alvorlige S. pyogenes lungeinfeksjoner i Skottland ble det dokumentert at 95 % av tilfellene var forårsaket av M1UK (15). Det er derfor ikke usannsynlig at manglende flokkimmunitet mot denne relativt nye genetiske varianten kan ha bidratt til å potensere den pågående S. pyogenes epidemien. 

Hva vil skje videre?

Den epidemiologiske balansen mellom mikrobiell evolusjon og flokkimmunitet vil etter all sannsynlighet snart gjenvinne ekvilibrium for S. pyogenes, og høstens tall fra MSIS indikerer nettopp en slik utvikling (5). Utbruddet understreker dog nytten av epidemiologisk årvåkenhet og internasjonalt samarbeid. Nedbyggingen av FHIs kapasitet til genetisk karakterisering av sirkulerende invasive S. pyogenes-stammer er i så måte et steg i feil retning, og vil vanskeliggjøre fortolkning av den epidemio­logiske situasjonen. 

Barnepopulasjonen synes å utgjøre den epidemio­logiske motoren i S. pyogenes transmisjon, og de rammes også av alvorlige sykdomsmanifestasjoner. Utvikling av vaksiner for pneumokokker og Haemophilus influenzae har hatt betydelig suksess når det gjelder reduksjon av invasiv sykdom hos barn, i tillegg til en sekundær gevinst blant eldre. En S. pyogenes-vaksine ville således være et svært ­nyttig forebyggende tiltak, spesielt i et internasjonalt perspektiv. Slike vaksiner har vært under utvikling i mer enn 20 år, men har fortsatt ikke nådd fase 3 for kliniske utprøvingsstudier. Veien frem synes derfor fortsatt lang.

Det aktuelle utbruddet synliggjør også viktigheten av å ha god beredskap for diagnostikk og behandling av de mest alvorlige sykdomsmanifest­asjonene forårsaket av S. pyogenes, kanskje spesielt nekrotiserende bløtvevs­infeksjoner. Slike infeksjoner er sjeldne, men rask og riktig behandling er avgjørende for pasientens utkomme. Selv med optimal antibakteriell og kirurgisk behandling er mortalitet og morbiditet fremdeles høy. Det er således et stort behov for kliniske studier på nye behandlingsmodaliteter for nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner. Nylig viste dog en randomisert studie at immunmodulerende behandling med CD28-hemmeren Reltecimod kortet ned tid til klinisk bedring (20).  Kanskje er tiden kommet for utvikling av en enda mer persontilpasset behandlingsstrategi for denne pasientkohorten? 

Det pågår allerede norske initiativ til utvikling av randomiserte behandlingsstudier med immunblokkere ved nekroti­serende bløtdelsinfeksjon forårsaket av S. pyogenes (permedinfect.com). Antall tilfeller per behandlingssenter er imidlertid lavt, og skal vi få dette til er vi avhengige av omfattende samarbeid nasjonalt. 

Uansett er én ting sikkert – bumerangen S. pyogenes kommer alltid tilbake.


Referanser

 1. Pappas G, Kiriaze IJ, Falagas ME. «Insights into infectious disease in the era of Hippocrates». Int J Infect Dis. 2008 Jul;12(4):347-50
 2. Gunnarson RK, Holm SE, Søderstrøm M. «The prevalence of beta-haemolytic streptococci in throat specimens from healthy children and adults. Implications for the clinical value of throat cultures». Scand J Prim Health Care. 1997 Sep;15(3):149-55.
 3. Carapetis JR, Steer AC, Mulholland EK et al. «The global burden of group A streptococcal diseases». Lancet Infect Dis. 2005 Nov;5(11):685-94.
 4. Oppegaard O, Mylvaganam H, Kittang BR. «Beta-haemolytic group A, C and G streptococcal infections in Western Norway: a 15-year retrospective survey». Clin Microbiol Infect. 2015 Feb;21(2):171-8.
 5. www.MSIS.no
 6. Bruun T, Rath E, Madsen MB et al. «Risk Factors and Predictors of Mortality in Streptococcal Necrotizing Soft-tissue Infections: A Multicenter Prospective Study». Clin Infect Dis. 2021 Jan 27;72(2):293-300.
 7. Bruun T, Kittang BR, de Hoog BJ et al. «Necrotizing soft tissue infections caused by Streptococcus pyogenes and Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis of groups C and G in western Norway». Clin Microbiol Infect. 2013 Dec;19(12):E545-50.
 8. Sherwood E, Vergnano S, Kakuchi I et al. «Invasive group A streptococcal disease in pregnant women and young children: a systematic review and meta-analysis». Lancet Infect Dis. 2022 Jul;22(7):1076-1088.
 9. Cordery R, Purba AK, Begum L et al. «Frequency of transmission, asymptomatic shedding, and airborne spread of Streptococcus pyogenes in schoolchildren exposed to scarlet fever: a prospective, longitudinal, multicohort, molecular epidemiological, contact-tracing study in England, UK». Lancet Microbe. 2022 May;3(5):e366-e375.
 10. Crum NF, Russell KL, Kaplan EL et al. «Pneumonia outbreak associated with group a Streptococcus species at a military training facility». Clin Infect Dis. 2005 Feb 15;40(4):511-8.
 11. Turner CE. «Can group A streptococcus infections be influenced by viruses in the respiratory tract?». Lancet Infect Dis. 2023 Feb;23(2):142-144.
 12. Colman G, Tanna A, Efstratiou A et al. «The serotypes of Streptococcus pyogenes present in Britain during 1980-1990 and their association with disease». J Med Microbiol. 1993 Sep;39(3):165-78.
 13. de Gier B, Marchal N, de Beer-Schuurman I et al. «Increase in invasive group A streptococcal (Streptococcus pyogenes) infections (iGAS) in young children in the Netherlands, 2022». Euro Surveill. 2023 Jan;28(1):2200941.
 14. Johannesen TB, Munkstrup C, Edslev SM. «Increase in invasive group A streptococcal infections and emergence of novel, rapidly expanding sub-lineage of the virulent Streptococcus pyogenes M1 clone, Denmark, 2023». Euro Surveill. 2023 Jun;28(26):2300291.
 15. Davies PJB, Russell CD, Morgan AR et al. «Increase of Severe Pulmonary Infections in Adults Caused by M1UK Streptococcus pyogenes, Central Scotland, UK». 
 16. Lassoued Y, Assad Z, Ouldali N et al. «Unexpected Increase in Invasive Group A Streptococcal Infections in Children After Respiratory Viruses Outbreak in France: A 15-Year Time-Series Analysis». Open Forum Infect Dis. 2023 Apr 6;10(5):ofad188.
 17. CDC (cdc.gov/abcs/reports-findings/data-2020.html)
 18. Burrell R, Saravanos G, Britton PN. «Unintended impacts of COVID-19 on the epidemiology and burden of paediatric respiratory infections». Paediatr Respir Rev. 2023 Aug 3:S1526-0542(23)00044-1.
 19. Lynskey NN, Jauneikaite E, Li HK et al. «Emergence of dominant toxigenic M1T1 Streptococcus pyogenes clone during increased scarlet fever activity in England: a population-based molecular epidemiological study». Lancet Infect Dis. 2019 Nov;19(11):1209-1218.
 20. Bulger EM, May AK, Robinson BRH et al. «A Novel Immune Modulator for Patients With Necrotizing Soft Tissue Infections (NSTI): Results of a Multicenter, Phase 3 Randomized Controlled Trial of Reltecimod (AB 103)». Ann Surg. 2020 Sep 1;272(3):469-478.