Reduserer fisk og omega-3 infarktstørrelsen?

Knud Landmark

Knud Landmark.

Av Knud Landmark, professor em., Institutt for klinisk medisin/Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Fisk, fiskeoljer og omega-3-fettsyrer kan ha gunstige effekter på hjertedød, plutselig død, sykelighet og total dødelighet. Kan slikt inntak begrense infarktstørrelsen? Flere dyreeksperimentelle studier og et par kliniske observasjonsstudier kan tyde på det, og mulige mekanismer diskuteres. Bør dette også inngå ved behandlingen av akutt koronarsykdom?

Innledning

Flere observasjonsstudier, placebokontrollerte undersøkelser og metaanalyser har indikert/dokumentert at inntak av omega-3-fettsyrer (eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA)) i form av både fet fisk og tilskudd har gunstige effekter på hjertedød, plutselig død, sykelighet og total dødelighet hos pasienter med koronarsykdom (1-11).

Fisk/fiskeoljer/omega-3-fettsyrer har en rekke gunstige hemodynamiske og biokjemiske egenskaper (12). Kan en bedret kardiovaskulær prognose ved inntak av disse fettsyrene også skyldes infarktbegrensende effekter? Dette spørsmålet vil bli nærmere belyst/omtalt i artikkelen.

Materiale og metode

Artikkelen er basert på et skjønnsmessig utvalg av litteratur fra eget arkiv, på referanser hentet fra relevante artikler, og på artikler funnet på søk i PubMed.

Dyreeksperimentelle studier

Flere dyreeksperimentelle studier har dokumentert at fiskeolje/omega-3-fettsyrer kan ha infarktbegrensede egenskaper.

Okklusjon av arteria circumflexus hos hunder forbehandlet med fiskeolje i 36 til 45 dager, medførte at 3 % av venstre ventrikkel ble infarsert mot 25 % i kontrollgruppen (13). Hyppigheten av ekstrasystoler etter 19 timer var henholdsvis 30 % og 80 %. I en annen hundemodell ble arteria circumflexus okkludert i 90 minutter etterfulgt av seks timers reperfusjon (14). Hunder forbehandlet med fiskeolje i seks uker fikk 13 % av myokardiet infarsert mot 29 % i kontrollgruppen (% av arealet ”at risk”) (p<0,05).

Også forsøk hos andre dyrearter (griser, kaniner, rotter) har vist at fiskeolje/omega-3 fettsyrer reduserte hjerteinfarktstørrelse og hyppigheten av arytmier.

Landmark.-Figur

Figur 1. Inverst forhold mellom antall fiskemåltider/uke og CKmax (U/l) hos alle pasientene (Δ-Δ), hos pasienter behandlet med (o-o) og hos pasienter ikke behandlet med trombolyse (•-•) (referanse 15, gjengitt med tillatelse).

Humane studier

Kan fiskeoljer ha samme beskyttende effekt på utviklingen av et akutt hjerteinfarkt hos mennesker? Det foreligger et par kliniske observasjonsstudier som indikerer at inntak av fisk/fiskeolje/omega-3-fettsyrer kan redusere størrelsen på et akutt hjerteinfarkt (15,16).

I en studie som omfattet 745 pasienter innlagt med et akutt hjerteinfarkt, var det et inverst forhold mellom antall fiskemåltider/uke og infarktstørrelse målt med maksimale kreatinkinase (CKmax) – og laktatdehydrogenase (LDmax) – verdier (fig. 1) (15). (Normale referanseverdier for CK for kvinner og menn var på henholdsvis 30-200 U/l og 40-250 U/l, for LD var verdiene for kvinner og menn på 150-450 U/l, men hos eldre over 60 år ble verdier under 540 U/l betraktet som normale).
CKmax og LDmax var høyere hos pasienter med Q-bølge infarkter enn hos dem med ikke-Q-bølge infarkter (henholdsvis 1442 U/l mot 698 U/l og 1130 U/l mot 742 U/l). Gjennomsnittlig antall fiskemåltider var 1,6/uke hvilket ble beregnet å svare til ca. 400 g fisk/uke. Justert odds ratio (OR) for å utvikle et Q-bølge infarkt hos individer som inntok > ett fiskemåltid/uke var 0,59, 95 % KI 0,38-0,92, 2p = 0,022, dvs. risikoen for å utvikle et transmuralt infarkt ble redusert med 41 %. Det ble justert for alder, kjønn, tidligere koronarsykdom, hypertensjon og tidligere bruk av acetylsalicylsyre, -blokkere, kalsiumblokkere, angiotensinkonverterende enzymhemmere, diuretika og langtidsvirkende diuretika. Ingen av pasientene brukte et kolesterolsenkende medikament ved innleggelsen.

I det samme materialet ble forholdet mellom inntak av fiskeolje (tran, omega-3 kapsler) i minst fire uker før infarktdebut og infarktstørrelse undersøkt (16). Trombolytisk behandling øker utvaskningen av hjerteenzymer (16,17), og bare enzymverdier hos pasienter uten slik behandling vil bli referert til. Inntak av fiskeolje reduserte statistisk signifikant CKmax –  og LDmax – verdier (tabell 1). Fiskeolje økte hyppigheten av små infarkter (CKmax<488 U/l, LDmax<613 U/l, 25 % kvartilen), justert OR for små infarkter var 1,82 (2p = 0,018) målt med CKmax og 1,66 (2p = 0,048) målt med LDmax. Det vil si at hyppigheten av små infarkter økte med henholdsvis 82 % og 66 %. I tillegg ble det gjort funn som indikerte at inntak av fiskeolje kunne forsterke effekten av trombolytisk behandling. I dyreforsøk er funnet at tre ukers foring med fiskeolje (EPA og DHA)  forsterket effekten av slik behandling (18).

Tabell 1.

Tabell 1.

Mulige mekanismer

Flere mulige mekanismer kan være involvert i en infarktreduserende effekt av inntak av fisk/fiskeoljer/omega-3-fettsyrer. Enkelte studier har vist at fiskeoljer kan redusere blodplateaktiviteten (19-21), og at den antitrombotiske effekten muligens var relatert til redusert frigjøring av tromboksan A2 og til økte nivåer av det vasodilatatoriske og antiaggregatoriske prostacyclin (13, 14, 18, 22). I en dyremodell (rotter) syntes reduksjonen i infarktstørrelse å være korrelert til forandringer i plateaktiviteten og til nivået av EPA og DHA i platene.

Økt plakkstabilitet i arteria carotis er påvist hos pasienter etter inntak av omega-3-fettsyrer, hvilket ble antatt å kunne forklare reduksjoner i fatale og ikke-fatale kardiovaskulære hendelser (23). Hos pasienter som hadde gjennomgått et akutt hjerteinfarkt, var konsentrasjonen av EPA i blodplatene lavere hos høyrisikopasienter (24).

Fiskeolje har en gunstig effekt på endotelfunksjonen. Acetylkolinstimulert relaksasjon av små arterier fra hyperkolesterolemiske pasienter ble signifikant bedret etter
tre måneders inntak av 3 gram/dag av EPE+DHA (25). Dette var sannsynligvis relatert til økt produksjon av det vasodilatatoriske nitrogen monoksyd (26). Inntak av fisk, fiskeoljer og omega-3-fettsyrer har triglyseridreduserende og en moderat blodtrykkssenkende effekt, og i tillegg har de har gunstige hemodynamiske effekter hos pasienter med hjertesvikt (12).

I patogenesen for koronarsykdom spiller systemisk inflammasjon en rolle (27). I en større studie fant man at hos individer som spiste >300 g fisk/uke, var det en statistisk signifikant reduksjon av flere inflammasjonsmarkører (C-reaktivt protein (-33 %), interleukin-6 (-33 %), tumor nekrose faktor-α (-21 %), serum amyloid (-28 %) og hvite blodlegemer (-4 %)) (28). Statistisk signifikante reduksjoner ble også funnet hos individer som inntok mindre kvanta av fisk (150 til 300 g/uke).

Diskusjon

Eksperimentelle dyrestudier og et par humane observasjonsstudier har dokumentert/indikert at inntak av fisk/fiskeoljer/omega-3-fettsyrer kan redusere størrelsen på et akutt hjerteinfarkt.

Infarktstørrelsen hos pasientene ble funnet ved måling av CKmax– og LDmax-verdier. Dette måler etter all sannsynlighet riktig infarktstørrelse i det det er påvist korrelasjon mellom CKmax/LDmax og infarktstørrelse (29-31). I en nyere studie ble det, målt ved magnetisk resonans, funnet en statistisk signifikant korrelasjon mellom troponin I og infarktstørrelse (32). Store infarkter har en ugunstig effekt på venstre ventrikkels funksjon (33), og prognosen er dårlig i det  komplikasjoner og dødelighet er økt (34-37). Små infarkter og flere ikke-Q infarkter indikerer derfor bedret prognose hos pasienter som spiser fisk/inntar omega-3-fettsyrer.

I de to kliniske observasjonsstudiene ble det justert for en rekke variabler, men ukontrollerte, konfunderende faktorer kan likevel ha spilt en rolle.

Konklusjon

I tillegg til andre livsstilstiltak som røykekutt og moderat fysisk aktivitet, kan inntak av fisk og/eller fiskeolje og omega-3-fettsyrer vurderes i førstelinjebehandlingen for å forebygge koronardød og plutselig død. Ved optimal, moderne postinfarktbehandling synes det imidlertid å være lite å hente ved tilskudd av omega-3-fettsyrer.

Referanser

 1. deCaterina R. n-3 fatty acids in cardiovascular disease. N Engl J Med 2011; 364: 2439-50.
 2. GISSI-Prevenzione Investigators. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Lancet 1999; 354: 447-55.
 3. Siscovick DS, Raghunathan TE, King I et al. Dietary intake and cell membrane levels of long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids and the risk of primary cardiac arrest. JAMA 1995; 274: 1363-7.
 4. Albert CM, Campos H, Stampfer MJ et al. Blood levels of long-chain n-3 fatty acids and the risk of sudden death. N Engl J Med 2002; 346: 1113-8.
 5. Lavie CJ, Milani RV, Mehra MR. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and cardiovascular diseases. JACC 2009; 54: 585-94.
 6. Joensen AM, Overvad K, Dethlefsen C et al. Marine n-3 polyunsaturated fatty acids in adipose tissue and the risk of acute coronary syndrome. Circulation 2011; 124: 1232-8.
 7. Bucher HC, Hengstler P, Schindler C et al. N-3 polyunsaturated fatty acids in coronary heart disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2002; 112: 298-304.
 8. Leon H, Shibata MC, Sivakumaran S et al. Effect of fish oil on arrhythmias and mortality: systematic review. BMJ 2009; 338: a2931.
 9. Tavani A, Pelucchi C, Negri E et al. n-3 polyunsaturated fatty acids, fish, and nonfatal acute myocardial infarction. Circulation 2001; 104: 2269-72.
 10. Mozaffarian D. Fish and n-3 fatty acids for the prevention of fatal coronary heart disease and sudden cardiac death. Am J Clin Nutr 2008; 87(suppl): 191S-6S.
 11. Hu FB, Bronner L, Willett WC et al. Fish and omega-3 fatty acid intake and risk of coronary heart disease in women. JAMA 2002; 287: 1815-21.
 12. Mozaffarian D, Wu JHY. Omega-3 faty acids and cardiovascular disease. Effects on risk factors, molecular pathways, and clinical events. JACC 2011; 58: 2047-67.
 13. Culp RR, Lands WEM, Lucchesi BR et al. The effect of dietary supplementation of fish oil on experimental myocardial infarction. Prostaglandins 1980; 20: 1021-31.
 14. Oskarsson HJ, Godwin J, Gunnar RM et al. Dietary fish oil supplementation reduces myocardial infarct size in a canine model of ischemia and repefusion. JACC 1993; 21: 1280-5.
 15. Landmark K, Abdelnoor M, Kilhovd B et al. Eating fish may reduce infarct size and the occurrence of Q-wave infarcts. Europ J Clin Nutr 1998; 52: 40-4.
 16. Landmark K, Abdelnoor M, Urdal P et al. Use of fish oils appears to reduce infarct size as estimated from peak creatine kinase and lactate dehydrogenase activities. Cardiology 1998; 89: 94-102.
 17. Blanke H, Hardenberg D von, Cohen M et al. Patterns of creatine kinase release during acute myocardial infarction after nonsurgical reperfusion: Comparison with conventional treatment and correlation with infarct size. JACC 1984; 3: 675-80.
 18. Braden GA, Knapp HR, Fitzgerald DJ et al. Dietary fish oil accelerates the response to coronary thrombolysis with tissue-type plasminogen activator. Evidence for a modest platelet inhibitory effect in vivo. Circulation 1990; 82: 178-87.
 19. Dyerberg J, Bang HO, Stoffersen E. Eicosapentaenoic acid and prevention of thrombosis and atherosclerosis? Lancet 1978; ii: 117-9.
 20. Knapp HR, Reilly JAG, Alessandrini P et al. In vivo indexes of platelet and vascular function during fish-oil administration in patients with atherosclerosis. N Eng J Med 1986; 314: 937-42.
 21. Leaf A, Weber PC. Cardiovascular effects of n-3 fatty acids. N Engl J Med 1988; 318: 549-57.
 22. Schacky C von, Fisher S, Weber PC. Long-term effects of dietary marine n-3 fatty acids upon plasma and cellular lipids, platelet function, and eicosanoid formation in humans. J Clin Invest 1985; 76: 1626-31.
 23. Thies F, Garry JMC, Yacoob P et al. Association of n-3 polyunsaturated fatty acids with stability of atherosclerotic plaques; a randomised controlled study. Lancet 2003; 361: 477-85.
 24. Aursnes I, Dørum H-P, Smith P et al. Low and high risk coronary patients discriminated by blood platelet fatty acid composition. Scand J Clin Lab Invest 1986; 46: 115-20.
 25. Goode GK, Garcia S, Heagerty AM. Dietary supplementation with marine fish oil improves in vitro small artery endothelial function in hypercholesterolemic patients: a double-blind placebo-controlled study. Circulation 1997; 96: 2802-7.
 26. Harris WS, Rambjør GS, Windsor SL et al. n-3 fatty acids and urinary excretion of nitric oxide metabolites in humans. Am J Clin Nutr 1997; 65: 459-64.
 27. Hansson GK, Robertson A-ML, Söderberg-Nauclér C. Inflammation and atherosclerosis. Annu Rev Pathol Mech Dis 2006; 1: 292-329.
 28. Zampelas A, Panagiotakos DB, Pitsavos C et al. Fish consumption among healthy adults is associated with decreased levels of inflammatory markers related to cardiovascular disease. The ATTICA study. JACC 2005; 46: 120-4.
 29. Bleifeld W, Mathey D, Hanrath P et al. Infarct size estimated from serial serum creatine phosphokinase in relation to left ventricular hemodynamics. Circulation 1977; 55: 303-11.
 30. Grande P, Christiansen C, Alstrup K. Comparison of ASAT, CK, CK-MB, and LD for the estimation of acute myocardial infarct size in man. Clin Chim Acta 1983; 128: 329-35.
 31. Hackel DB, Reimer KA, Ideker RE et al. and the MILIS Study Group. Comparison of enzymatic and anatomic estimates of myocardial infarct size in man. Circulation 1984; 70: 824-35.
 32. Hallén J, Buser P, Schwitter J et al. Relation of cardiac troponin I measurements at 24 and 48 hours to magnetic resonance-determined infarct size in patients with ST-elevation myocardial infarction. Am J Cardiol 2009; 104: 1472-7.
 33. Hallén J, Jensen JK, Fagerland MW et al. Cardiac troponin I for the prediction of functional recovery and left ventricular remodelling following primary percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction. Heart 2010; 96: 1892-7.
 34. Rollag A, Mangschau A, Jonsbu J et al. Letalitet etter akutt hjerteinfarkt En studie av ikke-invasive undersøkelsesmetoders prediktive verdi. Tidsskr Nor Lægeforn 1987; 107: 1012-4.
 35. Herlitz J, Hjalmarson Å, Waldenström J et al. Correlation between enzymatic estimation of infarct size and early mortality rate. Br Heart J 1983; 50: 520-4.
 36. Ravkilde J, Nissen H, Hørder M et al. Independent prognostic value of serum creatine kinase isoenzyme MB mass, cardiac troponin T and myosin light chain levels in suspected acute myocardial infarction. Analysis of 28 months of follow-up in 196 patients.  JACC 1995; 25: 574-81
 37. Skjæggestad Ø, Hansteen V, Sivertssen E. Acute myocardial infarction in a medical intensive care unit during a 3 years period. The correlation between prognosis and a grading of infarct size in 744 patients. J Oslo City Hosp 1981; 31: 147-51.

Flere referanser kan fås ved henvendelse til forfatteren.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no