Nåværende lesing:2013
0
08.01 2014
Immunologi ved uforklart, selvrapportert matoverfølsomhet

Ubehag i magen og intoleranse for forskjellige typer mat synes å være et økende helseproblem. De fleste pasienter med slik selvrapportert, uforklart matoverfølsomhet har irritabel tarm syndrom (ITS) og mange har betydelig ekstra-intestinal komorbiditet, det vil si plager som tradisjonelt i stor grad har blitt tilskrevet psykopatologi (1). Klassisk IgE-mediert matallergi er sjelden årsaken til slike symptomer, men en rekke nye studier tyder på at immunsystemet kan være involvert i patogenesen.

0
07.01 2014
Fruktosens bidrag til irritabel tarm syndrom

Irritabel tarm syndrom er den dominerende gastrointestinale plage i vår del av verden. Vår kunnskap om etiologi og mekanismer er svært mangelfull. Flere utløsende faktorer er kjent, men mye tyder på at ulike former for matintoleranse dominerer og at fruktoseinntaket er sentralt. Forskningsfronten synes per dato å konsentrere seg om de immunologiske og genetiske forhold ved tilstanden.

0
06.01 2014
Fecestransplantasjon – en kur for det meste?

I den senere tid har flere innlegg i media fokusert på transplantasjon av feces fra frisk donor som behandling for mange ulike tilstander, herunder antibiotikaassosiert diarré, C. difficile kolitt, irritabel tarm syndrom, myalgisk encephalopati og fibromyalgi. Hva er fakta i denne saken? Har vi belegg for effekt og fravær av bivirkninger?

0
03.01 2014
Cøliaki er mye vanligere enn du tror

Cøliaki er en glutenindusert systemisk autoimmun sykdom som rammer ca 1 % av befolkningen, men bare 1/4 er diagnostisert. De resterende ca 35-40.000 individene er udiagnostiserte, syke cøliakere. Utfordringen er å komme på tanken om at pasienten har cøliaki da symptomatologien kan være diffus. Tradisjonell patologisk undersøkelser av tynntarmsbiopsi har vært gullstandarden i diagnostiseringen av cøliaki, men bør suppleres med immunhistokjemisk undersøkelse av frysesnitt. Økningen av gamma-delta T-celler i slimhinnen og påvisningen av IgA-transglutaminase-2 immunkomplekser i tarmveggen øker den diagnostiske sikkerheten. Dette er spesielt viktig i tvilstilfelle hvor tynntarmsforandringene er små og ukarakteristiske, noe som ofte skjer fordi pasientene setter seg selv på glutenfrikost i ventetiden til biopsi blir tatt.

0
02.01 2014
Utvikling av en ny generasjon retningslinjer med eksempel fra arbeidet med antitrombotisk behandling og profylakse

Norske leger fikk i begynnelsen av November 2013 tilgang til nye faglige retningslinjer innen antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse (www.blodfortynnende.no), utviklet med utgangspunkt i nylig publiserte internasjonale retningslinjer. Retningslinjene representerer en ny generasjon verktøy for kunnskapsstøtte for bruk i klinisk praksis, basert på ny metodikk og teknologi for utvikling, disseminering og oppdatering gjennom et internasjonalt forankret forskningsprogram.

« Forrige Innlegg