Nåværende lesing:02
0
30.06 2015
Idiopatisk lungefibrose (IPF)

Idiopatisk lungefibrose er en progressiv fibroserende lungesykdom av ukjent årsak som primært rammer eldre (>60 år). Sykdommen har dårlig prognose og det er ingen kurativ behandling. Nye medikamenter kan bremse sykdomsprogresjonen, og det er derfor viktig at diagnosen stilles tidlig i forløpet. HR-CT thorax kan være diagnostisk, evt. kreves åpen lungebiopsi.

0
29.06 2015
Fordeling av lunger til organtransplantasjon: Hvem skal få?

Over 2000 mennesker dør av kroniske lungesykdommer hvert år i Norge, men bare drøyt 30 kan tilbys lungetransplantasjon. Hvem skal få? Hvilke kriterier skal vektlegges og hvordan skal vurderingen gjøres?

0
26.06 2015
Ruxolitinib: En ny målrettet behandlingsmulighet for pasienter med polycytemia vera

Polycytemia vera er en malign klonal stamcellesykdom som drives av en overaktiv JAK-STAT signalvei. Ruxolitinib har effekt uavhengig av mutasjon og er et viktig tilskudd for PV pasienter som er resistente eller intolerante til hydroksyurea, både for å normalisere blodverdier, samt redusere plagsomme symptomer.

0
26.06 2015
Legers evne til risikovurdering og prioritering av pasienter til koronar angiografi på bakgrunn av henvisning fra spesialist

Formålet med denne studien var å se på om prioritering og rettighetstildeling til pasienter henvist til koronar angiografi på Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vært gunstig. Vi har brukt data fra lokal kvalitetssikringsdatabase og undersøkt for forskjell i funn ved koronar angiografi og behandling gitt mellom pasienter med og uten rettighet. Vi fant at pasienter med koronarsykdom og behov for revaskulariserende behandling signifikant oftere ble tildelt rettighet. Det var likevel mange pasienter med koronarsykdom og behov for revaskulariserende behandling som ikke var tildelt rettighet.

0
26.06 2015
Endoskopisk behandling av øvre GI-blødning – hva sier retningslinjene?

Gastrointestinal blødning er fortsatt blant de viktige og farlige indremedisinske akuttsituasjonene, som krever rask og korrekt håndtering for å redusere en ikke ubetydelig mortalitet (fig.1). Endoskopi er en sentral komponent i diagnostikk og behandling, men en rekke andre komponenter er også nødvendige, og både kirurgi og intervensjonsradiologi kan være aktuelle alternativer i utvalgte situasjoner.